Suministros - 411241-2020

02/09/2020    S170

Eslovaquia-Bratislava: Paneles de información

2020/S 170-411241

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151866
Dirección postal: Pribinova 2
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 812 72
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Beáta Škanderová
Correo electrónico: beata.skanderova@minv.sk
Teléfono: +421 250944571
Fax: +421 250944046
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.minv.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy

Número de referencia: SE-VO1-2020/002941 v nadväznosti na OVO1-2020/000193 a OVO1-2019/000566
II.1.2)Código CPV principal
35261000 Paneles de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne:

1. Informačné kiosky

2. Navigačné displeje

3. Informačné displeje

4. Súvisiace práce

Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j.konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,likvidáciou obalov).

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 15 656 026.80 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48813100 Tablones de anuncios electrónicos
51300000 Servicios de instalación de equipos de comunicaciones
51610000 Servicios de instalación de ordenadores y de equipo para procesamiento de la información
72500000 Servicios informáticos
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MV SR a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie a VO podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a ich rozp. a prísp.organizácie, Sociálna poisťovňa a NBS, na území SR v členení samosprávnych krajov.

II.2.4)Descripción del contrato:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov (EO/Elektronická tabuľa tejtozákazky/Súťažné podklady/Predmet zákazky).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Finančné prostriedky v rámci fondov Európskej únie.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 107-260669
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1.
Denominación:

Rámcová dohoda č. OVO1-2020/000193-058

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Soitron, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 35955678
Dirección postal: Plynárenská 5
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 829 75
País: Eslovaquia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 656 026.80 EUR
Valor total del contrato/lote: 14 584 923.87 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2.
Denominación:

Rámcová dohoda č. OVO1-2020/000193-059

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aliter Technologies, a.s.
Número de identificación fiscal: 36831221
Dirección postal: Turčianska 16
Localidad: Bratislava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 821 09
País: Eslovaquia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 656 026.80 EUR
Valor total del contrato/lote: 14 833 728.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Miestom plnenia je MV SR a jeho rozpočtové a príspevkové organizácie a VO podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona a ich rozp. a prísp.organizácie, Sociálna poisťovňa a NBS, na území SR v členení samosprávnych krajov.

Konkrétne miesta plnenia budú dohodnuté v uzatváraných realizačných zmluvách. Ministerstvo vyberie dodávateľa, s ktorým Ministerstvo a/alebo Prijímatelia uzatvoria realizačnú zmluvu postupom opätovného otvorenia súťaže v súlade s ustanoveniami § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z., týkajúcimi sa opätovného otvorenia súťaže, s použitím elektronickej aukcie.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/08/2020