We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 411275-2021

13/08/2021    S156

Czechia-Plzeň: Construction work

2021/S 156-411275

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
National registration number: 25220683
Postal address: Denisovo nábřeží 920/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 30100
Country: Czechia
Contact person: Zdeňka Kodýtková
E-mail: kodytkova@pmdp.cz
Telephone: +420 378037535
Internet address(es):
Main address: http://www.pmdp.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pmdp.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work - MA12 - IA13
45234127 Tramway depot construction work - MA12 - IA13
45234126 Tramline construction works - MA12 - IA13
45213300 Buildings associated with transport - MA12 - IA13
45213150 Office block construction work - MA12 - IA13
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Areál vozovny Slovany na adrese Slovanská alej 35, Plzeň a příslušné pozemky v k.ú. Plzeň (721981) a

k.ú. Hradiště u Plzně (722341), v obci Plzeň (554791), okres Plzeň - město (CZ0323)

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operační program Doprava 2014 až 2020, výzva 04_18_054, reg. číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 187-452221

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
18/09/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Metrostav a.s.
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4 2450/4
Town: Praha 8
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 18000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Berger Bohemia
National registration number: 45357269
Postal address: Klatovská 410/167
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 32100
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TSS GRADE, a.s.
National registration number: 35802723
Postal address: Dunajská 48
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81108
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 697 894 702.32 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45234127 Tramway depot construction work - MA12 - IA13
45234126 Tramline construction works - MA12 - IA13
45213300 Buildings associated with transport - MA12 - IA13
45213150 Office block construction work - MA12 - IA13
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Areál vozovny Slovany na adrese Slovanská alej 35, Plzeň a příslušné pozemky v k.ú. Plzeň (721981) a

k.ú. Hradiště u Plzně (722341), v obci Plzeň (554791), okres Plzeň - město (CZ0323)

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2020
End: 30/11/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 710 095 922.85 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Metrostav a.s.
National registration number: 00014915
Postal address: Koželužská 2450/4
Town: Praha
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 18000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Berger Bohemia
National registration number: 45357269
Postal address: Klatovská 410/167
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 32100
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: TSS GRADE, a.s.
National registration number: 35802723
Postal address: Dunajská 48
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 81108
Country: Slovakia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu Díla a smluvní ceny (vícepráce), uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání zakázek. Celková hodnota změny představuje 0,84% původní hodnoty.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu Díla a smluvní ceny (vícepráce), uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání zakázek. Celková hodnota změny představuje 0,84% původní hodnoty.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 697 894 702.32 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 710 095 922.85 CZK