Marché de travaux - 411333-2018

21/09/2018    S182    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Jasło: Ouvrages de protection contre les inondations

2018/S 182-411333

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Jaśle
368302575
ul. Modrzejewskiego 12
Jasło
38-200
Pologne
Point(s) de contact: Zbigniew Chmiel - Zarząd Zlewni w Jaśle, tel. 13 446 33 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z zagadnieniami technicznymi odpowiednich części zadania wymienione zostały w pkt XIII SIWZ
Téléphone: +48 134463311
Courriel: zz-jaslo@wody.gov.pl
Fax: +48 134463311
Code NUTS: PL823

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.wody.gov.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa osoba prawna
I.5)Activité principale
Environnement

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Udrożnienie cieków w zlewni rzeki Ropy”

Numéro de référence: RZ.ZOZ.2.281.13.2018
II.1.2)Code CPV principal
45246400
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzek i potoków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle, w podziale na 13 części.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku Młynówka w km 0+000-11+396

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo podkarpackie, region Jasło, Skołyszyn

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi usług i robót j.n.:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Młynówka w km 0+000 - 11+396 - koszenie w km 0+238 -3+232, 5+711-6+213, zasypywanie wyrw w km 6+750 - 6+775 w miejscowościach Trzcinica, Bączal Dolny, gm. Jasło, Skołyszyn.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 500 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku Olszynka

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo podkarpackie, region Skołyszyn

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi usług i robót j.n.:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Olszynka w km 0+000 – 11+406 - koszenie w km 9+406 – 11+406 w m. Siepietnica, Święcany, gm. Skołyszyn.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 300 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku Czermianka w km 0+000-2+253

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowości województwo podkarpackie, region Skołyszyn

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi usług i robót j.n.:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Czermianka w km 0+000 – 2+253 - koszenie w km 0+000 – 0+803 w m. Święcany, gm. Skołyszyn.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 200 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku Kunowski

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo podkarpackie, region jasielski

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi usług i robót j.n.:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Kunowski w km 0+000 – 2+728 - koszenie w km 0+113 – 1+027 w miejscowościach Kunowa, Harklowa, Skołyszyn, gmina Skołyszyn, powiat jasielski.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 200 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku Wójtowianka w km 0+000-5+900 w m. Libusza i Wójtowa, gm. Biecz i Lipinki

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region Biecz, Lipinki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi usług j.n.:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Wójtowianka w km 1+800 – 5+800 - koszenie w km 1+800 – 5+800 w miejscowości Libusza i Wójtowa, gmina Biecz i Lipinki, powiat gorlicki.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 200 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku R-1 w km 0+000-1+770 w miejsc. Ropica Polska, gm. Gorlice

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót i usług j.n.: utrzymanie cieków naturalnych potok R-1 w km 0+170 - 1+940 - koszenie w km 0+170 - 1+940 w miejscowości Ropica Polska, gmina Gorlice, powiat gorlicki.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 700 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie potoku Kociołek w km 0+000-2+400 w m.Kobylanka i Dominikowice, gm. Gorlice

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
77310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi usług i robót j.n.:

Utrzymanie cieków naturalnych potok Kociołek w km 0+000 – 1+875 - koszenie w km 0+000 – 1+875 w miejscowości Kobylanka i Dominikowice, gmina Gorlice, powiat gorlicki.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 200 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie wód – Remont ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych na p. Wapienianka w km 0+850-0+900 w m. Wapienne, gm. Sękowa

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

Utrzymanie wód – Remont ubezpieczenia z koszy siatkowo-kamiennych pot. Wapienianka w km 0+850-0+900, w m. Wapienne, gmina Sękowa, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi i gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 500 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie wód – zasyp wyrwy na p. Bednarka w km 20+580-20+610 w m. Bednarka, gm. Lipinki

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

Utrzymanie wód – Zasyp wyrwy na pot. Bednarka, w km 20+580-20+160, w m. Bednarka, gmina Lipinki, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi i gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 1 100 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie wód – Zasyp wyrwy na potoku Sękówka w km 0+170-0+200

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

Utrzymanie wód – Zasyp wyrwy na pot. Sękówka, w km 0+170-0+200, w m. Gorlice, gmina Miejska Gorlice, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi i gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 600 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie wód – Udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na potoku Libuszanka w km 9+480-9+530 w m. Lipinki, gm. Lipinki

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

Utrzymanie wód: Udrożnienie koryta i zasyp wyrwy na p. Libuszanka w km 9 + 480 –9 + 530 w miejscowości Lipinki, gm. Lipinki, pow. gorlicki, woj. małopolskie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi i gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 700 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie wód – Zasyp wyrwy na potoku Pasternik (Bez nazwy) w km 0+370-0+400 w m. Mszanka, gm. Łużna

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

Utrzymanie wód – „Zasyp wyrwy na pot. Pasternik (Bez nazwy), w km 0+370 - 0+400, w m. Mszanka, gmina Łużna, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi i gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1)Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 700 PLN

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Utrzymanie wód – Zasyp wyrwy na potoku Stróżowianka w m. Stróżówka w km 2+540-2+580, gm. Gorlice

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45246400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL823
Lieu principal d'exécution:

Miejscowości województwo małopolskie, region gorlicki

II.2.4)Description des prestations:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie m. innymi robót j.n.:

Utrzymanie wód – Zasyp wyrwy na pot. Stróżowianka, w km 2+540-2+580, w m. Stróżówka, gmina Gorlice, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Okres rękojmi i gwarancji / Pondération: 20
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Fin: 15/12/2018
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) Terminy wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy, 2. Zakończenie: do 15.12.2018 r.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na okres związania ofertą określony w pkt IV.2.7) ogłoszenia, w wysokości 1 100 PLN

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

A/wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w częściach zadań 1, 2, 3, 4, 5 co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych. Zamówienia te winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie.

B/ wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w częściach zadań 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu robót ubezpieczeniowych kamiennych - roboty kamieniarskie dotyczące umocnień skarp i budowli hydrotechnicznych w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych. Zamówienia te winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Kwalifikacja na podstawie zał. nr 8 i 8a, 9 i 9a do oferty.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy według „Wzoru umowy” stanowiącego załącznik nr 2.1; 2.2, 2.3 do SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 30/10/2018
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/12/2018
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 30/10/2018
Heure locale: 10:00
Lieu:

Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, pok. 212, II piętro

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

1) Ad. IV.2.2) Miejsce składania ofert: Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło, pok. 204 II piętro, sekretariat.

2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak

3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

4) Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

1. oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1-6 oraz 9-10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia Wykonawca składa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2-4 ww. Rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. Rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. Rozporządzenia.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania:

— Wykaz wykonanych usług określonych w pkt. III.1.3 ogłoszenia z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego zał. nr 8 do Formularza oferty,

— Dowody określające, czy usługi, o których mowa w Załączniku nr 8 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie,

— Wykaz wykonanych robót określonych w pkt. III.1.3 ogłoszenia z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” stanowiącego zał. nr 8a do Formularza oferty,

— Dowody określające, czy roboty, o których mowa w Załączniku nr 8a „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” do Formularza oferty zostały wykonane należycie.

7) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5) i 6): Formularz oferty, Kosztorys ofertowy, Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Dowód wniesienia wadium, Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, Pełnomocnictwo, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587840
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/09/2018