Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 411409-2021

13/08/2021    S156

Poland-Siemianowice Śląskie: Medical equipments

2021/S 156-411409

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
National registration number: 6431005873
Postal address: ul. Jana Pawła II 2
Town: Siemianowice Śląskie
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-100
Country: Poland
E-mail: przetargi@clo.com.pl
Telephone: +48 327357630
Fax: +48 327357603
Internet address(es):
Main address: http://www.clo.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://clo.com.pl/zamklas/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup urządzeń medycznych

Reference number: CLO/ZP/28/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zadanie 1 - Komora hiperbaryczna „monoplace” – 1szt.

Zadanie 2 - Laser niskoenergetyczny - 1 szt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157500 Hyperbaric chambers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Komora hiperbaryczna „monoplace” – 1szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: do 120 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

II.2.4)Description of the procurement:

Laser niskoenergetyczny - 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja i rękojmia / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPSL.10.01.00-24-05BG/17

II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: do 56 dni od daty zawarcia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 10:00
Place:

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

ul. Jana Pawła II 2

41-100 Siemianowice Śląskie

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

Wykonawca wraz z ofertą składa dokumentację techniczną lub foldery lub katalogi producenta (przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski), które potwierdzą wszystkie wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ parametry oferowanego urządzenia z zaznaczeniem w nich odpowiednich punktów ze specyfikacji tj.

dla Zadania 1 - PARAMETR / WARUNEK

pkt I od 1 do 13, pkt II od 1 do 4, pkt III od 1 do 2

dla Zadania 2 - PARAMETR / WARUNEK

pkt I od 1 do 7, pkt II od 1 do 2

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, podmiotowych środków dowodowych tj:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Zadania 1 w wysokości 27.000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BS O/Siemianowice 57105013571000001001565462

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Zadania 2.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto.

Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/08/2021