Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 411650-2021

13/08/2021    S156

Romania-Sibiu: Antiseptics and disinfectants

2021/S 156-411650

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL SIBIU
National registration number: 4406223
Postal address: Strada: Magheru Gheorghe, general, nr. 14
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550185
Country: Romania
Contact person: Madalina Banu
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telephone: +40 269217733
Fax: +40 269218159
Internet address(es):
Main address: www.cjsibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126142
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de echipamente de protectie- biocide in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei COVID 19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din judetul Sibiu”

Reference number: 4406223_2021_PAAPD1310196
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea de echipamente de protecție-biocide în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din Judeţul Sibiu”, proiect finanțat prin POIM 2014-2020. Specificațiile tehnice ale echipamentelor de protecție - biocide sunt detaliate în caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, respectiv de 20 zile, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12 -a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 304 267.82 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

judetul Sibiu

II.2.4)Description of the procurement:

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea de echipamente de protecție-biocide în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale din Judeţul Sibiu”, proiect finanțat prin POIM 2014-2020. Specificațiile tehnice ale echipamentelor de protecție - biocide sunt detaliate în caietul de sarcini.Caracteristicile tehnice ale Echipamentelor de protecție – biocide și cantitățile necesare sunt specificate in cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, proiect " Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei COVID 19 la nivelul furnizorilor de servicii sociale in judetul Sibiu"

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr.1 Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie să demonstreze că nu se încadreaza în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinţa nr.2 Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" Sectiunea "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Cerinţa 3 Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta de catre Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, odata cu DUAE. Nota: In sensul dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contrcatului va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare: - certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta; - documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul); -alte documente edificatoare, dupa caz. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: 1. CÎMPEAN DANIELA preşedinte 2. VLAD ALEXANDRU VASIU vicepresedinte 3. LUCA MARCEL CONSTANTIN vicepresedinte 4. RADU IOAN RĂCEU Secretarul județului 5. OANA POPA Dir.executiv 6. OPRIȘ ȘTEFAN Dir. executiv 7. GANEA RADU-IOAN şef serviciu 8. DANIELA MARIA STOICA director executiv 9. MARIANA HASA Șef Serviciu 10. ANCA BANCIU şef serviciu 11. ANDREEA FĂRCAŞIU şef serviciu 12. FUIOR NICOLETA consilier juridic 13. MADALINA BANU consilier achiziții publice 14. MARIUS MONDOC consilier 15. STREZA DIANA Consilier achiziții publice 16. SANDA MONICA INDRIEȘ consilier 17. DIANA IVAȘCU Consilier juridic 18. ADRIAN BIBU administrator public 19. CĂLIN BONDULESCU consilier 20. CĂPRIOREANU CRISTIAN consilier 21. ION RAMONA consilier 22. NEACSU ALINA consilier 23. LUPEAN RODICA Consilier juridic 24. BIANCA VINTILA consilier 25. MONAFU CATALIN inspector

Cerinta 1 Toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional conforme legii tarii de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, sau, dupa caz, activitatile pentru partea proprie de contract. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, si includ: 1. Certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul persoanelor juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Informatiile de la nivelul documentelor prezentate vor fi reale, actuale la momentul prezentarii. 2. Alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza. Invitatia, in care se va mentiona data, momentul de start al licitatiei electronice si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili. Licitatia electronica va incepe in 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile. Invitatiile se transmit electronic in mod automat de catre SEAP. In cadrul licitatiei electronice, ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca (în sensul micsorãrii preturilor) ofertele depuse anterior organizãrii acestei etape electronice. Preturile cu mai mult de douã zecimale, vor fi rotunjite automat de cãtre SEAP, la valori ... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificări / Întrebari / Comunicări” din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Listă clarificări, notificări și decizii” din cadrul anuntului de participare. Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termen. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la cererea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Oferta câștigătoare este oferta clasată pe primul loc (punctajul cel mai mare). Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”. Prezentarea ofertelor se va face in SEAP pana la termenul limita de depunere a ofertelor. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile de la începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru solutionarea contestatiei pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 si urm din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Potrivit prevederilor Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Consiliul Judetean Sibiu Serviciul Achizitii Publice
Postal address: Sibiu, strada General Magheru nr.14
Town: Sibiu
Postal code: 550166
Country: Romania
E-mail: achizitii@cjsibiu.ro
Telephone: +4 0269217733
Internet address: www.cjsibiu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2021