Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Byggentreprenader - 41170-2016

Visa förkortad version

06/02/2016    S26

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel

2016/S 026-041170

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Att: unité des contrats et marchés publics
E-post: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://europarl.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Bryssel.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 10
Motivering för ett ramavtal med en löptid på över fyra år: På grund av de lösningar som ska genomföras för att återuppbygga, harmonisera, underhålla och optimera installationerna för brandsäkerhet är ett 10-årigt ramavtal den bästa lösningen.
I tekniskt avseende motiveras löptiden av följande:
• Arbetenas och tjänsternas omfattning (studie, genomförande i etapper, kontroll, godkännande) för de 16 byggnaderna vid sätet i Bryssel gör det omöjligt, i tekniskt avseende, att genomföra sådana arbeten på kortare tid än 10 år.
• Brandsäkerhetsteknikens komplexitet.
• Europaparlamentets verksamhet ska kunna fortlöpa och de negativa effekterna ska begränsas för de som nyttjar byggnaderna under tiden arbetena pågår.
• Brandområdets brådskande natur, som kräver utförande av kompletta inspektionstester av installationerna med tillhörande utrustning.
• Långsiktigt deltagande av produkttillverkare som ska övervaka och optimera installationerna, den fortsatta utvecklingen av underhållspolicyn och hållbarhetsgarantin för installationerna.
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Denna upphandling avser tecknande av 1 eller flera (1 per del) ramavtal avseende utförande av arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet – branddetektering, brandlarm och brandkontroll – för Europaparlamentets byggnader i Bryssel.
Uppdragstagaren ska installera, programmera och utföra underhåll avseende nya system för branddetektering, brandlarm och brandkontroll.
Europaparlamentets avdelning för fastighetsunderhåll i Bryssel eftersöker en uppdragstagare som kommer att utgöra den enda kontaktpunkten och stämmer in på följande profil:
— Tillverkare inom området branddetektering och brandlarm. Denna kapacitet ska finnas internt hos uppdragstagaren och kan inte läggas ut på underleverantörer.
— Tillverkare eller licenstillverkning inom området brandkontroll.
— Förmåga att ansvara för att utföra arbets- och underhållsuppdrag inom områdena branddetektering, brandlarm och brandkontroll.
— Samordning med andra tredje parter, Europaparlamentets interna avdelningar eller uppdragstagare som ansvarar för installation eller utförande av underhåll av teknisk utrustning med anknytning till system för branddetektering, brandlarm och brandkontroll.
—Rådgivning till Europaparlamentets avdelningar för byggnadsunderhåll i syfte att uppfylla de avtalsenliga målen.
Omvänd kompatibilitet med alla system och all utrustning för branddetektering, brandlarm och brandkontroll som redan har installerats ska säkerställas när ny utrustning och nya system tas i drift. Detta gäller kontraktets hela löptid.
Kontraktet omfattar alla byggnader som nyttjas av Europaparlamentet i Bryssel och är uppdelat i 2 delar. Sökande får lämna anbud för antingen 1 av de 2 delarna (del 1, del 2) eller för båda delarna (del 1 och 2).

Den första delen (del 1) omfattar en total yta på ± 362 000 m2 (inbegripet källare), fördelat på 4 byggnader. Den andra delen (del 2) omfattar en total yta på ± 300 000 m2 (inbegripet källare), fördelat på 12 byggnader.

Under kontraktets löptid förbehåller sig Europaparlamentet rätten att ta bort eller lägga till byggnader vid sätet till endera del.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

50000000 Reparation och underhåll, 35000000 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för en eller flera delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 120 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Del 1
1)Kort beskrivning

Utförande av arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel (cirka 362 000 m2):

• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2).

• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2).

• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).

2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

50000000 Reparation och underhåll

3)Mängd eller omfattning
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
Antal månader: 120 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
5)Kompletterande information om delar
Del nr: 2 Benämning: Del 2
1)Kort beskrivning

Utförande av arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel (cirka 300 000 m2):

• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2).

• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2).

• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2).

• Atrium (ATR) (± 33 000 m2).

• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2).

• Montoyer 75 (MOY), Europeiska historiens hus (Maison de l'Histoire européenne – MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (mellan 4 000 och 12 000 m2 vardera).

2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

50000000 Reparation och underhåll

3)Mängd eller omfattning
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
Antal månader: 120 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
5)Kompletterande information om delar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
En oåterkallelig, ovillkorlig garanti på 160 000 EUR för del 1 och 130 000 EUR för del 2, som ska utbetalas vid första begäran, ska upprättas inom 15 kalenderdagar från kontraktsundertecknandet och under alla omständigheter innan den första betalningsbegäran lämnas in. Den ska styrkas genom ett garantibrev utställt av en bank, ett finansinstitut eller en tredje part som godkänts av Europaparlamentets räkenskapsförare.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Betalning av innestående belopp för genomförandet av kontraktet ska ske inom 60 kalenderdagar från det datum då en begäran om betalning har mottagits av den officiella posttjänsten. Betalningar anses ha utförts det datum då Europaparlamentets konto belastas.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ som ges behörighet genom fördragen – i synnerhet de från en av Europeiska unionens medlemsstater – och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen på området för offentlig upphandling i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Påminnelse om uteslutningskriterierna – artiklarna 106 och 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012, ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28.10.2015.
”Artikel 106 Uteslutningskriterier och administrativa sanktioner:
1. Den upphandlande myndigheten ska utesluta ekonomiska aktörer från deltagande i upphandlingsförfaranden som omfattas av denna förordning i följande fall:
a) Den ekonomiska aktören befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.
b) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att den ekonomiska aktören inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller socialförsäkringsavgifter enligt rätten i etableringslandet eller i det land där den upphandlande myndigheten finns eller i det land där kontraktet ska fullgöras.
c) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att den ekonomiska aktören har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att ha brutit mot lagar eller författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för det yrke inom vilket denne är verksam, eller genom felaktigt agerande som inverkar på aktörens trovärdighet i professionellt avseende, om detta agerande inbegriper avsiktligt fel eller grov oaktsamhet, och särskilt genom att
i) på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som underlag för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller att urvalskriterierna är uppfyllda eller avseende fullgörandet av kontraktet,
ii) ingå en överenskommelse med andra ekonomiska aktörer i syfte att snedvrida konkurrensen,
iii) göra intrång i immateriella rättigheter,
iv) försöka påverka den upphandlande myndighetens beslutsfattande under upphandlingsförfarandet,
v) försöka erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under upphandlingsförfarandet.
d) Det har genom en slutgiltig dom fastställts att den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till
i) bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen som utarbetades genom rådets akt av den 26 juli 1995,
ii) korruption enligt definitionen i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som utarbetades genom rådets akt av den 26 maj 1997, och artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF liksom korruption enligt definitionen i rätten i det land där den upphandlande myndigheten finns eller där den ekonomiska aktören är etablerad eller där kontraktet ska fullgöras,
iii) deltagande i en kriminell organisation enligt definitionen i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF,
iv) penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG,
v) terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet enligt definitionen i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF, eller anstiftan av, medhjälp till eller försök att begå sådana brott, enligt artikel 4 i rambeslutet, eller
vi) barnarbete eller andra former av människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU,
e) Den ekonomiska aktören har under fullgörandet av ett kontrakt som finansieras genom budgeten brustit betydligt i uppfyllandet av sina huvudsakliga skyldigheter, vilket har lett till att kontraktet sagts upp i förtid eller till tillämpning av avtalsviten eller andra avtalsenliga påföljder eller har upptäckts i kontroller, granskningar eller utredningar som utförts av en utanordnare, Olaf eller revisionsrätten.
f) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att den ekonomiska aktören har gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95.
2. I avsaknad av en slutgiltig dom eller, i förekommande fall, ett slutgiltigt administrativt beslut i de fall som avses i punkt 1 c, d och f eller i det fall som avses i punkt 1 e ska den upphandlande myndigheten utesluta den ekonomiska aktören på grundval av den preliminära rättsliga bedömningen av det agerande som avses i de punkterna, med beaktande av fastställda faktiska omständigheter eller andra slutsatser i rekommendationen från den panel som avses i artikel 108.
Den preliminära bedömning som avses i första stycket påverkar inte den bedömning av den ekonomiska aktörens agerande som medlemsstaternas behöriga myndigheter utför i enlighet med nationell lagstiftning. Den upphandlande myndigheten ska utan dröjsmål ompröva sitt beslut att utesluta den ekonomiska aktören och/eller ålägga denne ekonomiska sanktioner när en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut har meddelats. Om det i den slutgiltiga domen eller det slutgiltiga administrativa beslutet inte anges hur länge uteslutningen ska vara, ska den upphandlande myndigheten fastställa detta på grundval av konstaterade fakta och slutsatser och med beaktande av rekommendationen från den panel som avses i artikel 108.
Om det i den slutgiltiga domen eller det slutgiltiga administrativa beslutet fastställs att den ekonomiska aktören är oskyldig till det agerande som omfattas av en preliminär rättslig bedömning på grundval av vilken aktören har uteslutits, ska den upphandlande myndigheten utan dröjsmål avbryta uteslutningen och/eller återbetala eventuella ekonomiska sanktioner som ålagts, beroende på vad som är lämpligt.
De fakta och slutsatser som avses i första stycket ska omfatta bland annat
a) faktiska omständigheter som fastställts i samband med granskningar eller utredningar som utförts av revisionsrätten eller Olaf eller i samband med intern revision eller någon annan kontroll, revision eller granskning som utförts på utanordnarens ansvar,
b) icke slutgiltiga administrativa beslut som kan omfatta disciplinära åtgärder som vidtagits av det behöriga kontrollorgan som ansvarar för att kontrollera att yrkesetiska regler följs,
c) beslut av ECB, EIB, Europeiska investeringsfonden eller internationella organisationer,
d) kommissionsbeslut om överträdelser av unionens konkurrensregler eller nationella myndigheters beslut om överträdelser av unionens eller nationell konkurrensrätt.
3. Alla beslut som fattas av den upphandlande myndigheten enligt artikel 106–108 eller, i tillämpliga fall, rekommendationer från den panel som avses i artikel 108 ska vara förenliga med proportionalitetsprincipen och särskild hänsyn ska tas till hur pass allvarlig situationen är och till vilka effekter den kan ha på unionens ekonomiska intressen eller anseende, hur lång tid som förflutit sedan agerandet i fråga, hur länge detta pågick och hur ofta det upprepades, avsikten eller graden av försumlighet, den begränsade summan i fråga för punkt 1 b i denna artikel eller eventuella andra förmildrande omständigheter, såsom den utsträckning i vilken den ekonomiska aktören samarbetat med berörd myndighet och den behöriga myndighetens bedömning av dess bidrag till utredningen, eller redogörelse för förekomsten av en uteslutningssituation genom en sådan försäkran som avses i punkt 10 i denna artikel.
4. Den upphandlande myndigheten ska utesluta den ekonomiska aktören om en person som ingår i den ekonomiska aktörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera vad gäller den ekonomiska aktören befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt 1 c–f.
Den upphandlande myndigheten ska även utesluta en ekonomisk aktör om en fysisk eller juridisk person som övertar ett obegränsat ansvar för den ekonomiska aktörens skulder befinner sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt 1 a eller b.
5. Om budgeten genomförs under indirekt förvaltning med tredjeländer får kommissionen, i förekommande fall med beaktande av rekommendationen från den panel som avses i artikel 108, fatta ett beslut om uteslutning eller ålägga ekonomiska sanktioner i enlighet med villkoren i denna artikel, om det tredjeland som ålagts detta ansvar i enlighet med artikel 58.1 c har underlåtit att göra det. Detta ska inte påverka tredjelandets ansvar enligt artikel 60.3 att förebygga, upptäcka, korrigera och rapportera om oriktigheter och bedrägerier eller att fatta beslut om uteslutning eller ålägga ekonomiska sanktioner.
6. I de fall som avses i punkt 2 i denna artikel får den upphandlande myndigheten tillfälligt utesluta en ekonomisk aktör utan någon föregående rekommendation från den panel som avses i artikel 108, om den berörda ekonomiska aktörens deltagande i upphandlingsförfaranden skulle utgöra ett allvarligt, omedelbart hot mot unionens ekonomiska intressen. I sådana fall ska den upphandlande myndigheten omedelbart hänvisa fallet till panelen och fatta ett slutgiltigt beslut senast 14 dagar efter det att den erhållit panelens rekommendation.
7. Den upphandlande myndigheten ska, i förekommande fall med beaktande av rekommendationen från den panel som avses i artikel 108, inte utesluta en ekonomisk aktör från deltagande i upphandlingsförfaranden om
a) den ekonomiska aktören har vidtagit korrigerande åtgärder enligt punkt 8 i denna artikel och därmed påvisat sin tillförlitlighet. Detta gäller inte i det fall som avses i punkt 1 d i denna artikel,
b) aktören är oumbärlig för det fortsatta tillhandahållandet av tjänsten, under en begränsad tidsperiod och i väntan på korrigerande åtgärder enligt punkt 8 i denna artikel,
c) en sådan uteslutning skulle vara oproportionell på grundval av de kriterier som avses i punkt 3 i denna artikel.
Dessutom ska punkt 1 a i denna artikel inte tillämpas på köp av varor till särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos en god man eller en likvidator vid insolvensförfarande, offentligt ackord eller förfarande av liknande slag enligt nationell lagstiftning.
Om en ekonomisk aktör undantas från uteslutning i enlighet med första och andra styckena i denna punkt ska den upphandlande myndigheten ange skälen för detta och informera den panel som avses i artikel 108 om dessa skäl.
8. De åtgärder som avses i punkt 7 för att avhjälpa en uteslutningssituation får bland annat inbegripa
a) åtgärder för att fastställa hur de situationer som föranleder uteslutning uppstått samt konkreta tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder inom den ekonomiska aktörens berörda affärsområde, vilka är lämpliga för att korrigera agerandet och förhindra att det inträffar igen,
b) bevis för att den ekonomiska aktören har vidtagit åtgärder för att kompensera eller åtgärda den skada som åsamkats unionens ekonomiska intressen genom de omständigheter som föranleder uteslutningssituationen,
c) bevis för att den ekonomiska aktören har betalat eller säkrat betalning av alla böter som en behörig myndighet ålagt eller av alla skatter eller socialförsäkringsavgifter som avses i punkt 1 b,
9. Den upphandlande myndigheten ska, i förekommande fall med beaktande av den reviderade rekommendationen från den panel som avses i artikel 108, utan dröjsmål ompröva sitt beslut att utesluta en ekonomisk aktör på eget initiativ eller på begäran av den ekonomiska aktören, om den senare har vidtagit korrigerande åtgärder som påvisar dennes tillförlitlighet eller har lagt fram nya uppgifter som visar att den uteslutningssituation som avses i punkt 1 i den här artikeln inte längre föreligger.
10. En anbudssökande eller anbudsgivare ska vid inlämnandet av sin anbudsansökan eller sitt anbud redogöra för huruvida de befinner sig i någon av de situationer som avses i punkt 1 i denna artikel eller i artikel 107.1 och i förekommande fall om de har vidtagit några korrigerande åtgärder enligt punkt 7 a i denna artikel. När så är lämpligt ska den anbudssökande eller anbudsgivaren tillhandahålla samma försäkran, med underskrift av en enhet vars kapacitet denne avser att utnyttja. Den upphandlande myndigheten får emellertid från dessa krav undanta kontrakt till mycket låga värden, vilka ska definieras i de delegerade akter som antas i enlighet med artikel 210.
11. När den upphandlande myndigheten så begär och när det krävs för att förfarandet ska kunna genomföras korrekt ska den anbudssökande eller anbudsgivaren och den enhet vars kapacitet den anbudssökande eller anbudsgivaren avser att utnyttja tillhandahålla
a) lämpliga intyg från den anbudssökande, anbudsgivaren eller anbudsorganet om att ingen av de uteslutningssituationer som avses i punkt 1 föreligger,
b) uppgifter om de personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorganet eller är behöriga att företräda, fatta beslut eller kontrollera vad gäller den anbudssökande, anbudsgivaren eller anbudsorganet samt lämpliga intyg om att ingen av dessa personer befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som avses i punkt 1 c–f.
c) lämpliga bevis för att fysiska eller juridiska personer som åtar sig obegränsat ansvar för den anbudssökande eller anbudsgivaren eller enheten inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som avses i punkt 1 a eller b.
12. Den upphandlande myndigheten får också tillämpa punkterna 1–11 i denna artikel på underleverantörer. I sådant fall ska den upphandlande myndigheten begära att den anbudssökande eller anbudsgivaren ersätter underleverantörer eller enheter vars kapacitet de avser att utnyttja om de befinner sig i en uteslutningssituation.
13. För att uppnå en avskräckande verkan får den upphandlande myndigheten, i förekommande fall med beaktande av rekommendationen från den panel som avses i artikel 108, ålägga ekonomiska aktörer ekonomiska sanktioner, om de – utan att ha lämnat någon försäkran enligt punkt 10 i denna artikel – har försökt få tillgång till unionsmedel genom att delta i eller ansöka om att få delta i ett upphandlingsförfarande medan de befann sig i någon av nedanstående uteslutningssituationer:
a) Vad gäller de situationer som avses i punkt 1 c, d, e och f i denna artikel, som ett alternativ till ett beslut om uteslutning av den ekonomiska aktören, i de fall en uteslutning vore oproportionell på grundval av de kriterier som avses i punkt 3 i denna artikel.
b) Vad gäller de situationer som avses i punkt 1 c, d och e i denna artikel, utöver en uteslutning som är nödvändig för att skydda unionens ekonomiska intressen, om den ekonomiska aktören använt sig av ett systembetingat eller återkommande agerande i syfte att få otillbörlig tillgång till unionsmedel.
De ekonomiska sanktionerna ska uppgå till mellan 2 % och 10 % av det totala värdet på kontraktet.
14. Uteslutningens varaktighet får inte överstiga
a) den period som i förekommande fall fastställs i den slutgiltiga domen eller det slutgiltiga administrativa beslutet av en medlemsstat,
b) fem år, i de fall som avses i punkt 1 d,
c) tre år, i de fall som avses i punkt 1 c, e och f.
En ekonomisk aktör ska uteslutas så länge denne befinner sig i någon av de situationer som avses i punkt 1 a eller b.
15. Preskriptionstiden för att utesluta och/eller ålägga en ekonomisk aktör ekonomiska sanktioner ska vara fem år räknat från något av nedanstående:
a) Datumet för det agerande som föranleder uteslutning eller, i fall av kontinuerligt eller upprepat agerande, det datum då agerandet upphörde, i de fall som avses i punkt 1 b, c, d och e i denna artikel.
b) Datumet för en slutgiltig dom vid en nationell domstol eller ett slutgiltigt administrativt beslut i de fall som avses i punkt 1 b, c och d i denna artikel.
Preskriptionstiden ska avbrytas av varje åtgärd som kommissionen, Olaf, den panel som avses i artikel 108 eller någon enhet som deltar i genomförandet av budgeten underrättar den ekonomiska aktören om och som rör utredningar eller juridiska förfaranden. En ny preskriptionstid ska börja löpa dagen efter detta avbrott.
För tillämpningen av punkt 1 f i denna artikel ska den preskriptionstid för att utesluta och/eller ålägga en ekonomisk aktör ekonomiska sanktioner som anges i artikel 3 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 gälla.
Om den ekonomiska aktörens agerande faller inom ramen för flera av de grunder som anges i punkt 1 i denna artikel ska preskriptionstiden för den allvarligaste av dessa grunder gälla.
16. I de fall som avses i punkt 1 c, d, e och f i denna artikel ska kommissionen, med förbehåll för den upphandlande myndighetens beslut, på sin webbplats offentliggöra nedanstående information om uteslutningen och, i förekommande fall, de ekonomiska sanktionerna, om så krävs för att förstärka uteslutningsbeslutets och/eller de ekonomiska sanktionernas avskräckande verkan:
a) Den berörda ekonomiska aktörens namn.
b) Uteslutningssituationen, genom hänvisning till punkt 1 i denna artikel.
c) Uteslutningens varaktighet och/eller beloppet för de ekonomiska sanktionerna.
Om beslutet om uteslutning och/eller ekonomiska sanktioner har fattas på grundval av en bedömning av preliminär rättslig effekt enligt punkt 2 i denna artikel ska offentliggörandet innehålla uppgift om att det inte finns någon slutgiltig dom eller, i förekommande fall, något slutgiltigt administrativt beslut, beroende vad som är tillämpligt. I sådana fall ska information om eventuella överklaganden – inklusive status och resultat – samt alla omprövade beslut av den upphandlande myndigheten offentliggöras utan dröjsmål. Om ekonomiska sanktioner har ålagts ska offentliggörandet dessutom innehålla uppgift om huruvida dessa har betalats.
Beslutet om att offentliggöra informationen ska fattas av den upphandlande myndigheten antingen till följd av den slutgiltiga domen i ärendet eller, i förekommande fall, det slutgiltiga administrativa beslutet, eller till följd av rekommendationen från den panel som avses i artikel 108, beroende på vad som är tillämpligt. Beslutet får verkan tre månader efter det att den ekonomiska aktöreren har underrättats.
Informationen ska vara offentlig och ska tas bort så snart uteslutningsperioden löpt ut. Vid ekonomiska sanktioner ska den offentliggjorda informationen tas bort sex månader efter det att betalning erlagts.
I enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 ska den upphandlande myndigheten, när det är fråga om personuppgifter, informera den ekonomiska aktören om dennes rättigheter enligt bestämmelserna om uppgiftsskydd och om vilka förfaranden som gäller för att utöva dessa rättigheter.
17. Den information som avses i punkt 16 i denna artikel ska inte offentliggöras om någon av nedanstående omständigheter råder:
a) Det är nödvändigt att bevara sekretessen i en utredning eller i nationella rättsliga förfaranden.
b) Offentliggörandet skulle åsamka den ekonomiska aktören oproportionell skada eller på annat sätt vara oproportionellt på grundval av proportionalitetskriterierna i punkt 3 i denna artikel och de ekonomiska sanktionernas belopp.
c) Det rör sig om en fysisk person, såvida inte offentliggörandet av dessa uppgifter i undantagsfall är motiverat bland annat på grund av agerandets allvar och dess inverkan på unionens ekonomiska intressen; i sådana fall ska beslutet om offentliggörande av personuppgifter fattas med beaktande av rätten till integritet och övriga rättigheter som fastställs i förordning (EG) nr 45/2001.
18. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om innehållet i den försäkran som avses i punkt 10 i denna artikel, på de intyg som avses i punkt 11 a i denna artikel om att en ekonomisk aktör inte befinner sig i någon uteslutningssituation, även med hänvisning till det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet enligt definitionen i artikel 59.2 i direktiv 2014/24/EU, och om de situationer där den upphandlande myndigheten får/inte får kräva att en sådan försäkran eller ett sådant intyg ska lämnas.
Artikel 107 – Avvisande av anbud:
1. Den upphandlande myndigheten ska inte tilldela kontrakt för ett visst upphandlingsförfarande till ekonomiska aktörer som
a) befinner sig i en uteslutningssituation som fastställts i enlighet med artikel 106,
b) har lämnat vilseledande uppgifter angående uppfyllande av de krav som ställs för att delta i förfarandet eller har underlåtit att lämna uppgifterna,
c) tidigare har deltagit i utarbetandet av upphandlingsdokument om detta leder till en snedvridning av konkurrensen som inte kan avhjälpas på annat sätt.
2. Innan den upphandlande myndigheten fattar något beslut om att avvisa en ekonomisk aktörs anbud avseende ett visst förfarande ska myndigheten ge den ekonomiska aktören möjlighet att yttra sig, såvida avvisandet inte har motiverats i enlighet med punkt 1 a, i form av ett uteslutningsbeslut som fattats med avseende på den ekonomiska aktören, efter det att dennes yttrande behandlats.
3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser om åtgärder som behövs för att undvika en snedvridning av konkurrensen, samt om förklaringar och stöd för att en ekonomisk aktör inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 i denna artikel.”
Sökande ska lämna de styrkande handlingar som erfordras i villkoren i anbudsinfordran.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Sökande ska lämna de styrkande handlingar som erfordras i villkoren i anbudsinfordran.
Eventuella minimistandardnivåer: Anbudsgivaren ska tillhandahålla bevis för att denne, under de 3 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut upprättats vid tidpunkten för offentliggörande av meddelandet om upphandling, uppnått en lägsta årsomsättning inom det specifika området för anbudsinfordran på följande belopp:
— 3 640 000 EUR, om anbud lämnas för del 1.
— 3 020 000 EUR, om anbud lämnas för del 2.
— 6 660 000 EUR, om anbud lämnas för båda delarna.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Sökande ska lämna de styrkande handlingar som erfordras i villkoren i anbudsinfordran.
Eventuella minimistandardnivåer:
Uttagningskriterier för tillverkning och leverans av produkter.
Uttagningskriterier för tillverkning av produkter som utgör systemet för branddetektion och brandlarm (système de détection et d'alarme incendie – SDAI).
Kriterium CS-FAB-SDAI-01 – Den sökande ska vara en tillverkare av produkter för branddetektering och brandlarm och relaterade IT-system.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis på att denne är en tillverkare av produkter för branddetektering och brandlarm och relaterade IT-system.
Med tillverkare avses en fysisk eller juridisk person som utformar och tillverkar en produkt, eller som låter utforma eller tillverka en produkt, och marknadsför denna produkt i eget namn eller under eget varumärke.
Den sökande kan vara en företrädare för tillverkaren, dvs. en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europa (EU28) som har fått skriftligt tillstånd från tillverkaren att agera exklusivt i dess namn för att utföra särskilda uppgifter.
De produkter och system som föreslås för utförandet av detta kontrakt ska uppfylla följande:
— Omfatta samtliga av 3 följande områden (exempel på produkttyper efter område):
• ”Förvaltning” (programvara för övervakning).
• ”Automatisering” (centralutrustning, extradisplay [”repeater panel”]).
• ”På plats” (branddetektor, larmtryckknapp, anordning för brandlarm, extraenhet för optiskt larm, in-/utmatningsanordning).
— Vara av samma märke, minst, för områdena ”Förvaltning” och ”Automatisering”.
— Vara kompatibla med varandra i en funktionell arkitektur:
• Specifika för förvaltning av installationer för branddetektering och brandlarm.

• Tillämpliga för alla kontorsbyggnader (≥ 3 enheter – total golvyta på ≥ 240 000 m2 – kontor, datorrum, konferensrum, cateringlokaler), varav vissa är mycket stora (≥ 80 000 m2), på en enda geografisk plats (Bryssel, EU-kvarteren).

• Inbegripa i synnerhet 2 produkttyper som förtecknas och anges i detalj i kriterium CS-FAB-SDAI-02.
Tillverkningstjänster för produkter och system för områdena ”Förvaltning” och ”Automatisering” får inte utkontrakteras.
Kriterium CS-FAB-SDAI-02 – Den sökande ska tillverka och leverera specifika produkttyper som krävs för kontraktet.
Definition av kriteriet:
För detta kontrakt ska den sökande tillhandahålla bevis på att ha tillverkat och levererat båda de produkttyper som anges nedan, som uppfyller uttagningskriterium CS-FAB-SDAI-01 och följande minimikrav:
Produkttyp 1 – Övervakningssystem (området ”Förvaltning”):
Produkttypen ska uppfylla följande minimikrav:
— Produkttypen ska utgöras av programvara genom vilken system för branddetektion och brandlarm kan övervakas och hanteras lokalt och på distans i flera byggnader på samma plats via virtuella lokala nätverk (virtual local area networks – VLANs) (ethernet/ip).
— Antalet kontaktbara branddetektorer och/eller kontaktbara larmtryckknappar i systemet som programvaran ska kunna hantera (via styrning och visning) ska uppgå till minst 17 500 om den sökande ansöker för en enskild del (del 1, del 2) och minst 35 000 om den sökande ansöker för båda delarna (delarna 1 och 2).
Produkttyp 2 – Centralutrustning (Équipement de contrôle et de signalisation – ECS) (området ”Automatisering”):
Produkttypen ECS ska uppfylla följande minimikrav:
— Produkttypen ska uppfylla kraven i de tillämpliga delarna av den harmoniserade europeiska standarden EN 54.
— Den ska ha kapacitet för minst 792 kontaktbara delar – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar.
— Det ska, utan implementering av ett system i nätverk, inbegripa minst 8 separata slutna överföringskanaler (överföringskanaler i ringform [”loop”], som var och en säkerställer tvåvägskommunikation med ECS). Varje överföringskanal ska kunna ansluta minst 99 kontaktbara delar – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar.
— För ovannämnda kapacitet gäller att den ska bestå av en enskild enhet (uppsättning) och att den inte kan kopplas till någon ytterligare tilläggsuppsättning (typ – svart låda), oavsett kopplingstypen uppsättningarna emellan.
— Den ska vara utrustad med en integrerad kontrollpanel med en display, med språkval (åtminstone franska), genom vilken händelser och uppgifter kan visas och hanteras (programmering).
— Den ska ha ett gränssnitt för tvåvägskommunikation med övervakningssystemet (området ”Förvaltning”) via VLANs (ethernet/ip):
— För större kapacitet hos de kontaktbara delarna – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar – än den som anges ovan kan den kopplas samman inom ett ringformat nätverk, för att skapa ett system i nätverk (i enlighet med EN 54), som innehåller minst 15 andra ECS-produkttyper eller ytterligare tilläggsuppsättningar (typ – svart låda) med samma egenskaper (identiska) som ECS-produkttypen, för att nå minst 12 672 kontaktbara delar (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar), och med minst 5 andra ECS-produkttyper eller ytterligare tilläggsuppsättningar (typ – svart låda) med samma egenskaper (identiska) som ECS-produkttypen, för att nå minst 4 752 kontaktbara delar (om den sökande ansöker för del 2), vid sammankoppling med området ”Förvaltning” via VLANs (ethernet/ip).
— Systemet i nätverk (sammankoppling av flera ECS) ska uppfylla uppsättningen av harmoniserade europeiska standarder i EN 54.
— Systemet i nätverk (sammankoppling av flera ECS) ska uppfylla kraven i de tillämpliga delarna i den harmoniserade europeiska standarden EN 54.
Uttagningskriterier för tillverkning av produkter som utgör systemet för brandskydd och brandkontroll (système de protection et d'asservissement incendie – SPI).
Kriterium CS-FAB-SPI-01 – Den sökande ska vara en tillverkare av produkter för brandkontroll och relaterade IT-system.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis på att denne är en tillverkare av produkter för brandkontroll och relaterade IT-system.
Med tillverkare avses en fysisk eller juridisk person som utformar och tillverkar en produkt, eller som låter utforma eller tillverka en produkt, och marknadsför denna produkt i eget namn eller under eget varumärke.
Den sökande kan vara en företrädare för tillverkaren, dvs. en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europa (EU28) som har fått skriftligt tillstånd från tillverkaren att agera exklusivt i dess namn för att utföra särskilda uppgifter.
De produkter och system som föreslås för utförandet av detta kontrakt ska uppfylla följande:
— Omfatta samtliga 3 av följande områden (exempel på produkttyper efter område):
• ”Förvaltning” (programvara för övervakning).
• ”Automatisering” (programmerbar automat).
• ”På plats” (in-/utmatningsmodul).
— Vara av samma märke för områdena ”Förvaltning”, ”Automatisering” och ”På plats”.
— Vara kompatibla med varandra i en funktionell arkitektur:
• Tillämpliga för brandkontrollhantering, inom områden såsom ventilation (komfortventilation och rökutsug, luftriktare med avseende på rök etc.), brandteknisk sektionering (brandspjäll, branddörrar etc.), eldistribution, utrymning (säkerhetsdörrar, hissar etc.).

• Tillämpliga för alla kontorsbyggnader (≥ 3 enheter – total golvyta på ≥ 240 000 m2 – kontor, datorrum, konferensrum, cateringlokaler), varav vissa är mycket stora (≥ 80 000 m2), på en enda geografisk plats (Bryssel, EU-kvarteren).

• Inbegripa i synnerhet 2 produkttyper som förtecknas och anges i detalj i kriterium CS-FAB-SPI-02.
Tillverkningstjänster för produkter och system för områdena ”Förvaltning”, ”Automatisering” och ”På plats” får inte utkontrakteras.
Kriterium CS-FAB-SPI-02 – Den sökande ska tillverka och leverera specifika produkttyper som krävs för kontraktet.
Definition av kriteriet:
För detta kontrakt ska den sökande tillhandahålla bevis på att ha tillverkat och levererat båda följande produkttyper, som uppfyller uttagningskriterium CS-FAB-SPI-01 och följande minimikrav:
Produkttyp 1 – Övervakningssystem (området ”Förvaltning”):
Produkttypen ska uppfylla följande minimikrav:
— Produkttypen ska utgöras av programvara genom vilken system för brandkontroll kan övervakas och hanteras lokalt och på distans i flera byggnader på samma plats via VLANs (ethernet/ip).
— Antalet kontaktbara punkter – på/av för inmatning och/eller utmatning – i systemet som programvaran ska kunna hantera (via styrning och visning) ska uppgå till minst 12 500 om den sökande ansöker för en enskild del (del 1, del 2) och minst 25 000 om den sökande ansöker för båda delarna (delarna 1 och 2).
Produkttyp 2 – Programmerbar automat (området ”Automatisering”):
Produkttypen ska uppfylla följande minimikrav:
— Den ska vara modulärt utformad och vara helt programmerbar.
— Dess kapacitet, som ska kunna överföras med tilläggsmoduler via nätverk i ringformat (”loop”), ska uppgå till minst 2 000 kontaktbara punkter – på/av för inmatning och/eller utmatning – (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar), och minst 1 000 kontaktbara punkter – på/av för inmatning och/eller utmatning – (om den sökande ansöker för del 2).
— Den ska ha ett gränssnitt för tvåvägskommunikation med övervakningssystemet (området ”Förvaltning”) via VLANs (ethernet/ip):
— För större kapacitet hos de kontaktbara punkterna – på/av för inmatning och/eller utmatning – än den som anges ovan, kan den kopplas samman inom ett ringformat (”loop”) nätverk för att skapa ett system i nätverk med minst 3 andra produkttyper inom kategorin ”Programmerbar automat” för att nå minst 8 000 kontaktbara punkter (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) och med minst 4 andra produkttyper inom kategorin ”Programmerbar automat” för att nå minst 5 000 kontaktbara punkter (om den sökande ansöker för del 2), vid sammankoppling med området ”Förvaltning” via VLANs (ethernet/ip).
— Kommunikation ska ske mellan denna och de andra programmerbara automaterna i enlighet med TCP/IP-standarden.
Uttagningskriterier för installation, konfigurering, programmering och idriftsättning.
Uttagningskriterier för installation, konfigurering, programmering och idriftsättning av systemet för branddetektion och brandlarm (service du système de détection et d'alarme incendie – SDAI).
Kriterium CS-INST-SDAI-01 – Den sökande ska vara en auktoriserad uppdragstagare för byggnadsel och IT-utrustning.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis för att vara auktoriserad och klassificerad byggentreprenör under minst de 5 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, i enlighet med bestämmelserna i det belgiska ministerdekretet av den 27.9.1991 (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland) för var och en av följande kategorier och klasser:
— Kategori P1 ”Elinstallationer i byggnader”: klass 4 (om den sökande lämnar anbud för del 1 eller båda delar) eller klass 3 (om den sökande lämnar anbud för del 2).
— Kategori S4 ”IT-utrustning”: klass 3.
Utkontraktering av installationstjänsterna är tillåtet.
Kriterium CS-INST-SDAI-02 – Den sökande ska vara kvalificerad för installationer för branddetektion och brandlarm.
Definition av kriteriet:
För de tjänster som rör undersökning, utformning, utplacering, idriftsättning och verifiering av installationer för branddetektion och brandlarm ska den sökande tillhandahålla bevis för att ha erhållit en certifiering minst 5 år före datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, i enlighet med standarden NBN S 21-100:1986 och tillägg därtill (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland).
Kriterium CS-INST-SDAI-03 – Den sökande ska redan ha installerat produkter och system för branddetektion och brandlarm.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis på sin kapacitet att installera produkter för branddetektion och brandlarm samt relaterade IT-system genom att styrka att denne tidigare har utfört minst 2 projekt som gällde arbeten inom detta område.
De inlämnade referenserna ska avse arbete som utförts inom följande områden:
Arbetsreferens nr 1 – utförande av nya arbeten:
— Arbetena ska ha utförts i en enskild byggnad.
— Värdet på arbetena ska uppgå till minst 650 000 EUR (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) eller minst 325 000 EUR (om den sökande ansöker för del 2).
Arbetsreferens nr 2 – utförande av renoveringsarbeten:
— Arbetena ska ha utförts i 1 eller flera byggnader. Alla dessa ska ha nyttjats under arbetena.
— Värdet på arbetena ska uppgå till minst 550 000 EUR (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) eller minst 275 000 EUR (om den sökande ansöker för del 2).
Varje referens som lämnas in ska åtminstone uppfylla följande:
— Arbetena ska ha godkänts (preliminärt godkännande eller motsvarande) under de 5 senaste åren innan datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling,
— Arbetena ska ha utförts i en av Europeiska unionens medlemsstater (EU28).
— Arbetena ska inbegripa följande:
• Elinstallationer (kabeldragning och elektriska växlar, installation och koppling av elektriska fixturer, idriftsättning och provdrift).
• För produkter och system för branddetektering och brandlarm.
— Produkterna och systemen för branddetektering och brandlarm ska båda täcka båda följande områden, som ett minimum:
• ”Förvaltning”.
• ”Automatisering”.
— För området ”Förvaltning” ska arbetena omfatta ett övervakningssystem som inbegriper, som ett minimum, via styrning och visning punkt-till-punkt, de kontaktbara branddetektorerna och kontaktbara larmtryckknapparna å ena sidan, och, via styrning, brandlarmet å andra sidan.
— För området ”Automatisering” ska arbetena omfatta minst 3 000 kontaktbara delar – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar – och minst 2 enheter avseende utrustning för kontroll och visning i ett nätverk (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar), eller minst 1 000 kontaktbara delar – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar (om den sökande ansöker för del 2).
— Arbetena ska omfatta övergripande installationer för branddetektering (heltäckande övervakning).
— Arbetena ska ha utförts i enlighet med standarden NBN S 21-100:2015 (delarna 1 och 2), prNBN S 21-100:2014 (delarna 1 och 2) eller NBN S 21-100:1986 och tillägg därtill (eller motsvarande i det land där arbetena ska utföras).
— Ett intyg om tillfredsställande utförande som undertecknats och daterats av klienten ska ha utfärdats för arbetena.

— Den totala ytan för de berörda byggnaderna uppgår till minst 80 000 m2 (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) eller minst 40 000 m2 (om den sökande ansöker för del 2).

Uttagningskriterier för installation, konfigurering, programmering och idriftsättning av systemet för brandkontroll och brandskydd (système de protection et d'asservissement incendie – SPI).
Kriterium CS-INST-SPI-01 – Den sökande ska vara en auktoriserad uppdragstagare för byggnadsel och IT-utrustning.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis för att vara auktoriserad och klassificerad byggentreprenör under minst de 5 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, i enlighet med bestämmelserna i det belgiska ministerdekretet av den 27.9.1991 (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland) för var och en av följande kategorier och klasser:
— Kategori P1 ”Elinstallationer i byggnader”: klass 4 (om den sökande lämnar anbud för del 1 eller båda delar) eller klass 3 (om den sökande lämnar anbud för del 2).
— Kategori S4 ”IT-utrustning”: klass 3.
Utkontraktering av installationstjänsterna är tillåtet.
Kriterium CS-INST-SPI-02 – Den sökande ska redan ha installerat produkter och system för brandkontroll.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis på sin kapacitet att installera produkter för brandkontroll och relaterade IT-system genom att styrka att denne tidigare har utfört 2 projekt som gällde arbeten inom detta område.
De inlämnade referenserna ska avse arbete som utförts inom följande områden:
Arbetsreferens nr 1 – utförande av nya arbeten:
— Arbetena ska ha utförts i en enskild byggnad.
— Värdet på arbetena ska uppgå till minst 300 000 EUR (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) eller minst 150 000 EUR (om den sökande ansöker för del 2).
Arbetsreferens nr 2 – utförande av renoveringsarbeten:
— Arbetena ska ha utförts i 1 eller flera byggnader. Alla dessa ska ha nyttjats under arbetena.
— Värdet på arbetena ska uppgå till minst 330 000 EUR (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) eller minst 165 000 EUR (om den sökande ansöker för del 2).
Varje referens som lämnas in ska åtminstone uppfylla följande:
— Arbetena ska ha godkänts (preliminärt godkännande eller motsvarande) under de 5 senaste åren innan datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling.
— Arbetena ska ha utförts i en av Europeiska unionens medlemsstater (EU28).
— Arbetena ska inbegripa följande:
• Elinstallationer (kabeldragning och elektriska växlar, installation och koppling av elektriska fixturer, idriftsättning och provdrift).
• För produkter och system för brandkontroll.
— Produkterna och systemen för brandkontroll ska, som ett minimum, täcka följande 2 områden:
• ”Förvaltning”.
• ”Automatisering”.
— För området ”Förvaltning” ska arbetena omfatta ett övervakningssystem som inbegriper, som ett minimum, via styrning och visning punkt-till-punkt, de kontaktbara inmatnings- och/eller utmatningsenheterna.
— För området ”Automatisering” ska arbetena omfatta minst 2 000 kontaktbara punkter och minst 2 programmerbara automater i ett nätverk (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar), eller minst 1 000 kontaktbara punkter (om den sökande ansöker för del 2).
— Ett intyg om tillfredsställande utförande som undertecknats och daterats av klienten ska ha utfärdats för arbetena.

— Den totala ytan för de berörda byggnaderna uppgår till minst 80 000 m2 (om den sökande ansöker för del 1 eller båda delar) eller minst 40 000 m2 (om den sökande ansöker för del 2).

Uttagningskriterier för underhåll.
Uttagningskriterier för underhåll av systemet för branddetektion och brandlarm (système de détection et d'alarme incendie – SDAI).
Kriterium CS-MAINT-SDAI-01 – Den sökande ska kunna erbjuda en underhållstjänst.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis för att denne kan erbjuda en underhållstjänst (eller service efter försäljning) som åtminstone har följande egenskaper och kapacitet:
— Ska ha varit verksam i minst 3 år från datumet för offentliggörandet av meddelandet om upphandling.
— Ska kunna påbörjas hos kunden, i huvudstadsregionen Bryssel, inom 8 timmar från första telefonsamtalet.
— Ska kunna utföras på det framtida kontraktets arbetsspråk, dvs. franska.
— Inneha kompetens avseende tillverkarens produkter för branddetektering och brandlarm och relaterade IT-system.
— Ska kunna ingripa vid problem som inbegriper både maskinvara (branddetektion och brandlarm, IT) och programvara (programmering, nätverk) och omfatta de 3 områdena – ”Förvaltning”, ”Automatisering” och ”På plats”.
— Ska uppfylla tillverkarens specifikationer och krav.
— Ska ha utbildad och erfaren personal motsvarande heltid (full-time equivalent – FTE, 1 750 timmar/år), som inbegriper minst 2 ingenjörer och minst 5 chefstekniker.
Utkontraktering av underhållstjänster är tillåtet, men enbart för uppgifter som rör underhållsnivåerna 1 till 3 i enlighet med standarden FDX 60-000:2002 (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland).
Kriterium CS-MAINT-SDAI-02 – Den sökande ska tillhandahålla bevis på certifiering för installationer för branddetektion och brandlarm.
Definition av kriteriet:
För tillhandahållandet av förebyggande och avhjälpande underhåll avseende installationer för branddetektion och brandlarm ska den sökande tillhandahålla bevis för att ha erhållit en certifiering minst 3 år före datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling, i enlighet med standarden NBN S 21-100:1986 och tillägg därtill (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland).
Kriterium CS-MAINT-SDAI-03 – Den sökande ska redan ha utfört underhåll avseende produkter och system för branddetektion och brandlarm.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis på sin kapacitet att utföra underhåll avseende produkter för branddetektion och brandlarm samt relaterade IT-system genom att styrka att denne tidigare har utfört minst 2 kontrakt (eller beställningar) avseende underhållsarbeten.
Varje referens som lämnas in ska åtminstone uppfylla följande:
— Underhållstjänsterna ska ha pågått i minst 1 år och ska ha utförts under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling,
— Underhållstjänsterna ska ha utförts i en av Europeiska unionens medlemsstater (EU28).
— Underhållstjänsterna ska ha omfattat övergripande installationer för branddetektering (heltäckande övervakning).
— Underhållstjänsterna ska, som ett minimum, ha omfattat följande produkter för branddetektering och brandlarm och relaterade IT-system:
• Programvara för övervakning.
• Centralutrustning.
• Branddetektor.
• Larmtryckknapp.
• Anordning för brandlarm.
• In-/utmatningsanordning.
— Underhållstjänsterna ska ha utförts i enlighet med standarden NBN S 21-100:2015 (delarna 1 och 2), prNBN S 21-100:2014 (delarna 1 och 2) eller NBN S 21-100:1986 och tillägg därtill (eller motsvarande i det land där tjänsterna ska utföras).
— Underhållstjänsterna ska ha inbegripit systematiska förebyggande underhållsåtgärder, med uppgifter på underhållsnivå 4 eller 5 i enlighet med standarden FDX 60-000:2002 (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland).
— Ett intyg om tillfredsställande utförande som undertecknats och daterats av klienten ska ha utfärdats för underhållstjänsterna.
— Underhållstjänsterna ska omfatta minst 5 000 kontaktbara punkter – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar – (om den sökande ansöker för båda delar), eller minst 2 500 kontaktbara punkter – branddetektorer och/eller larmtryckknappar och/eller in-/utmatningsanordningar (om den sökande ansöker för en enskild del).
— Underhållstjänsterna ska ha haft ett årligt värde på minst 150 000 EUR (om den sökande ansöker för båda delar) eller 75 000 EUR (om den sökande ansöker för en enskild del).
— Underhållstjänsterna ska ha genomförts med närvaro på plats av tekniker inom branddetektion med 3 års erfarenhet (av underhåll på kundens plats): Minst 1 FTE (motsvarande heltid, 1 750 timmar/år) (om den sökande ansöker för båda delar) eller 0,5 FTE (om den sökande ansöker för en enskild del).
Uttagningskriterier för underhåll av systemet för brandkontroll och brandskydd (système de protection et d'asservissement incendie – SPI).
Kriterium CS-MAINT-SPI-01 – Den sökande ska kunna erbjuda en underhållstjänst.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis för att denne kan erbjuda en underhållstjänst (eller service efter försäljning) som åtminstone har följande egenskaper och kapacitet:
— Ska ha varit verksam i minst 3 år från datumet för offentliggörandet av meddelandet om upphandling.
— Ska kunna påbörjas hos kunden, i huvudstadsregionen Bryssel, inom 8 timmar från första telefonsamtalet.
— Ska kunna utföras på det framtida kontraktets arbetsspråk, dvs. franska.
— Inneha kompetens avseende tillverkarens produkter för brandkontroll och relaterade IT-system.
— Ska kunna ingripa vid problem som inbegriper både maskinvara (brandkontroll, IT) och programvara (programmering, nätverk) och omfatta de 3 områdena – ”Förvaltning”, ”Automatisering” och ”På plats”.
— Ska uppfylla tillverkarens krav.
— Ska ha utbildad och erfaren FTE-personal (motsvarande heltid, 1 750 timmar/år), som inbegriper minst 1 ingenjör och minst 2 chefstekniker.
Utkontraktering av underhållstjänster är tillåtet, men enbart för uppgifter som rör underhållsnivåerna 1 till 3 i enlighet med standarden FDX 60-000:2002 (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland).
Kriterium CS-MAINT-SPI-02 – Den sökande ska redan ha utfört underhåll av produkter och system för brandkontroll.
Definition av kriteriet:
Den sökande ska tillhandahålla bevis på sin kapacitet att utföra underhåll avseende produkter för brandkontroll samt relaterade IT-system genom att styrka att denne tidigare har utfört minst 2 kontrakt (eller beställningar) avseende underhåll.
Varje referens som lämnas in ska åtminstone uppfylla följande:
— Underhållstjänsterna ska ha pågått i minst 1 år och ska ha utförts under de 3 år som föregår datumet för offentliggörande av meddelandet om upphandling,
— Underhållstjänsterna ska ha utförts i en av Europeiska unionens medlemsstater (EU28).
— Underhållstjänsterna ska, som ett minimum, ha omfattat följande produkter för brandkontroll och relaterade IT-system:
• Programvara för övervakning.
• Programmerbar automat.
• In-/utmatningsmodul.
— Underhållstjänsterna ska ha inbegripit systematiska förebyggande underhållsåtgärder, med uppgifter på underhållsnivå 4 eller 5 i enlighet med standarden FDX 60-000:2002 (eller motsvarande i den sökandes ursprungsland).
— Ett intyg om tillfredsställande utförande som undertecknats och daterats av klienten ska ha utfärdats för underhållstjänsterna.
— Underhållstjänsterna ska ha haft ett årligt värde på minst 20 000 EUR (om den sökande ansöker för båda delar) eller 10 000 EUR (om den sökande ansöker för en enskild del).
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
06A050/2015/M012.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
23.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
IV.3.8)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

I. Sökande som önskar lämna anbud för detta kontrakt bör besöka internetadressen https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800 för att erhålla all nödvändig information om hur anbudshandlingarna ska färdigställas och lämnas in.

Ladda ned handlingarna och besök regelbundet ovanstående adress för att vara à jour med eventuella meddelanden som Europaparlamentet kan lämna avseende denna upphandling.

Översättningen av de handlingar kan laddas ned från eTendering-webbplatsen kan begäras genom att skicka e-post till följande adress: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

II. Om Europaparlamentet under genomförandet av det kontrakt som tilldelas efter denna anbudsinfordran önskar erhålla ytterligare tjänster förbehåller Europaparlamentet sig rätten, från och med nu, att tillämpa bestämmelserna i artikel 134.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27.1.2016