29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 411733-2019

02/09/2019    S168

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 168-411733

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 151-372904)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzgodg.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Dąbrowa Górnicza

Numer referencyjny: ZP/1/MZGO/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

3. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów.

4. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

5. Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie.

6. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

7. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

8. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór.

9. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

10. Transport oraz odbieranie odpadów z GPZON i trzech GCZO, a także odbiór odpadów z aptek.

11. Prowadzenie Punktu obsługi klienta.

12. Działania informacyjnych i edukacyjnych.

13. Działania związane z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

14. Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-372904

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/09/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 08:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z problemami technicznymi związanymi z opublikowaniem na stronach Zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia dokumentacji dotyczącej postępowania, przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.