Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 411733-2019

02/09/2019    S168

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 168-411733

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 151-372904)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
Adres pocztowy: al. J. Piłsudskiego 34C
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-303
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Tel.: +48 322644623
Faks: +48 322647199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzgodg.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Dąbrowa Górnicza

Numer referencyjny: ZP/1/MZGO/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy.

3. Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów.

4. Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów.

5. Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie.

6. Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

7. Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

8. Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór.

9. Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody.

10. Transport oraz odbieranie odpadów z GPZON i trzech GCZO, a także odbiór odpadów z aptek.

11. Prowadzenie Punktu obsługi klienta.

12. Działania informacyjnych i edukacyjnych.

13. Działania związane z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

14. Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 151-372904

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/09/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 08:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z problemami technicznymi związanymi z opublikowaniem na stronach Zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia dokumentacji dotyczącej postępowania, przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.