Usługi - 411834-2017

18/10/2017    S200    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Biała Rawska: Usługi udzielania kredytu

2017/S 200-411834

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
Biała Rawska
96-230
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
Tel.: +48 468159377
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Faks: +48 468159444
Kod NUTS: PL715

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bialarawska.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bialarawska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na inwestycje oraz na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

Numer referencyjny: RG.II.271.25.2017
II.1.2)Główny kod CPV
66113000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 861 845 PLN (słownie złotych: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych ) z czego kwota 4 616 000 PLN będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację inwestycji, kwota 245 845 PLN będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ i Załączniki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 861 845 PLN (słownie złotych: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych ) z czego kwota 4 616 000 PLN będzie przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na realizację inwestycji, kwota 245 845 PLN będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Waluta kredytu: złoty polski (PLN)

Okres spłaty – lata 2018 – 2029, okres karencji w spłacie kapitału od dnia uruchomienia I transzy kredytu do dnia 30.3.2018 roku. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu.

Spłata kapitału – od upływu okresu karencji, w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, począwszy od 31.3.2018 r

Wysokość spłaty: w ratach kwartalnych: w roku 2018 po 115 572 PLN, w latach 2019 – 2024 po 111 122 PLN, w roku 2025 – po 102 122 PLN, w roku 2026 – po 97 122 PLN, w roku 2027 – po 79 672 PLN, w roku 2028 – po 79 152 PLN, w roku 2029 – 3 raty po 75 092 PLN, ostatnia w wys. 75 081 PLN

Spłata odsetek – w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, w ratach malejących, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank pocztą elektroniczną lub faxem w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. Odsetki zamawiający rozpocznie spłacać w dniu 31.3.2018 r.

W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty.

Oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku:

stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej,

stała dla całego okresu kredytowania marża banku

Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,66 % z dnia 30.9.2017 roku.

Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

Kredyt będzie uruchomiony po podpisaniu umowy najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego przez ich przelanie na rachunek bankowy Nr 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080 BS Biała Rawska

W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Zamawiający zastrzega możliwość przedterminowej spłaty kredytu jak również możliwość podpisania aneksu w sprawie wysokości spłat w poszczególnych latach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę.

Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.

Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa bankowego. Przedmiotowe dokumenty będą kontrasygnowane przez skarbnika miasta i Gminy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

— wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ, tzn. osoby wykonujące czynności związane z uruchomieniem i obsługą kredytu udzielonego Gminie Biała Rawska – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uruchomienia transzy lub całości kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Termin wykorzystania kredytu: najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając dokument prowadzający prowadzenie działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876), tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

Razem z ofertą:

1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, a Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.

Na wezwanie zamawiającego:

Dok. wymienione w sekcji 6.3.2 – 6.3.10 lub 6.4 – 6.5 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży formularz JEDZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp, dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży formularz JEDZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeśli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy przed upływem terminu wyżej określonego, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu zostanie przedłożona przedłożona przed podpisaniem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska, pok. 15.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskie, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, pok. 5 dnia 27.11.2017 r. o godz. 11:30.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

9.1 Zamawiający pobiera wadium.

9.2 Wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w:

— pieniądzu;

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i poz. 1475).

9.3 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

9.4 Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty).

9.4.1 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

9.4.1.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych

9.4.1.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.4.2 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

9.4.2.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę

określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych

9.4.2.2 poręczenie będzie zawierało określoną datą i termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.5 Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do dnia 27.11.2017 r. do godziny 11:00.

9.7 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika Nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.13, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

19.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

19.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

19.10 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2017