Dodávky - 411879-2022

29/07/2022    S145

Slovensko-Bratislava: Kancelárske potreby

2022/S 145-411879

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Majerská
E-mail: zuzana.majerska@minv.sk
Telefón: +421 250944567
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445032
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/28224/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kancelárske potreby a papier DNS

Referenčné číslo: 28224
II.1.2)Hlavný kód CPV
30192000 Kancelárske potreby
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku predovšetkým kancelárskych potrieb a papiera, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30197642 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
22600000 Atrament
22612000 Tuš
22800000 Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru
22810000 Papierové alebo lepenkové registre
22813000 Účtovné knihy
22814000 Knihy pokladničných príjmov
22815000 Zápisníky
22816000 Bloky
22816100 Poznámkové bloky
22816300 Samolepiace poznámkové bločky
22817000 Diáre alebo osobné organizéry
22819000 Adresáre
22820000 Formuláre
22830000 Zošity
22831000 Náhradné vložky do školských zápisníkov
22832000 Cvičné papiere
22850000 Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo
22851000 Rýchloviazače
22852000 Zakladače
22852100 Spisové dosky
22853000 Držiaky na spisy
22900000 Rôzne tlačoviny
30124400 Zásobníky na sponky
30124510 Popisovače
30179000 Zásobníky na štítky
30190000 Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
30191000 Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku
30191120 Stojany na časopisy
30191130 Písacie dosky so svorkou
30191400 Skartovače
30192100 Vymazávacie potreby (guma, zmizík)
30192110 Atramentové výrobky
30192111 Atramentové vankúšiky
30192113 Atramentové náplne
30192121 Guľôčkové perá
30192122 Plniace perá
30192123 Perá s plstenou špičkou
30192124 Fixky
30192125 Zvýrazňovače
30192126 Technické perá
30192127 Držiaky na perá
30192130 Ceruzky
30192131 Hnacie alebo kĺzavé ceruzky
30192132 Náhradné tuhy do ceruziek
30192133 Strúhadlá na ceruzky
30192134 Držiaky na ceruzky
30192150 Dátumové pečiatky
30192152 Číslovačky
30192153 Textové pečiatky
30192154 Vymeniteľné pečiatkové podušky
30192155 Držiaky na kancelárske pečiatky
30192160 Korektory
30192170 Nástenky
30192300 Farbiace pásky
30192800 Samolepiace etikety
30192900 Korekčné prostriedky
30192910 Korekčný pás alebo páska
30192920 Korekčná tekutina
30192930 Korekčné perá
30192940 Náplne do korekčných pier
30193000 Organizéry a príslušenstvo
30193100 Deliace priehradky do zásuviek
30193200 Stolové zásobníky alebo organizéry
30193300 Závesné organizéry
30193700 Škatuľa na ukladanie spisov
30194200 Body, pásky, filmy a iné pomôcky na prilepenie výkresov
30194300 Rysovacie súpravy, sady a papiere
30194500 Písacie pomôcky
30194800 Príložníky a trojuholníky
30195000 Tabule
30195913 Stojany na prenosné tabule
30196000 Plánovacie systémy
30197000 Drobné kancelárske vybavenie
30197100 Sponky, cvočky, pripináčiky
30197110 Svorky
30197200 Krúžkové viazače a spony na papier
30197300 Otvárače listov, zošívačky a dierovače
30197321 Rozošívače
30197400 Špongia na pečiatky
30197500 Pečatný vosk
30197620 Písací papier
30197621 Bloky na prenosné tabule
30197630 Papier na tlač alebo iné grafické účely
30197640 Samokopírovací a iný kopírovací papier
30197642 Papier na fotokopírovanie a xerografický papier
30199100 Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier
30199230 Obálky
30199500 Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky
30199600 Priehradky na kancelárske potreby
30199760 Etikety
30199000 Papiernický tovar a iné položky
30199410 Samolepiaci papier
30141100 Vreckové kalkulačky
31630000 Magnety
39241200 Nožnice
39264000 Príslušenstvo pre rýchloviazače alebo zoraďovače
39265000 Háčiky a očká
39292300 Kresliace nástroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Plnenia budú odovzdávané/realizované na území Slovenskej republiky. Konkrétne miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka predovšetkým kancelárskych potrieb a papiera, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 301, 226, 228, 229, 316, 392, 395 a 446. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov a služieb, ktoré spadajú do uvedených CPV skupín.

Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Záruka na dodaný tovar bude dodržiavaná v súlade s obchodným zákonníkom. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci DNS.

Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci dynamického nákupného systému v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako, objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ predpokladá od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického nákupného systému.

V prípade, že si to bude zadávanie konkrétnej zákazky vyžadovať, súčasťou výzvy na predkladanie ponúk budú aj požiadavky na preukázanie čestných vyhlásení, odborných certifikátov, prípadne iných nevyhnutných dokladov potrebných na to, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že predmet zákazky bude realizovaný a dodávaný na profesionálnej úrovni v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 predmetných súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Túto informáciu verejný obstarávateľ vždy zverejní vo výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/08/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

2. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v systéme JOSEPHINE je povinný sa registrovať v JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com. Hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/28224/summary.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/28224/summary.

5. V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať environmentálne aspekty verejného obstarávania.

6. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3 zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/07/2022