Доставки - 411887-2018

21/09/2018    S182

България-София: Ксерографска хартия

2018/S 182-411887

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерски съвет
Национален регистрационен номер: 000695025
Пощенски адрес: бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1594
Държава: България
Лице за контакт: Христина Микова
Електронна поща: h.mikova@government.bg
Телефон: +359 294023370
Факс: +359 29402577
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://customerprofile.government.bg/Vieworder.php?id=49f206bc-07fc-11e8-9486-f04da2031065
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Министерски съвет
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Министерски съвет

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет

II.1.2)Основен CPV код
30197644 Ксерографска хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 84 966.95 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197644 Ксерографска хартия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет

І. Първа дейност: Разработване на анализ на ефекта на политиките

Изпълнителят по проекта следва да:

1. Идентифицира и посочи съществуващите след 2007 г. стратегическите документи, относими към всяка една от конкретно определе.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 182-372103
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МС-26
Наименование:

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на администрацията на Министерския съвет

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/03/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД
Национален регистрационен номер: 000708921
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ №146, вх. В, етаж 5
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1463
Държава: България
Електронна поща: yuliana.obretenova@mbm-bg.com
Телефон: +359 28051714
Факс: +359 28051714
Интернет адрес: www.mbm-bg.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 98 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 84 966.95 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpxcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29887315
Интернет адрес: www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2018