Dostawy - 411921-2022

Submission deadline has been amended by:  461337-2022
29/07/2022    S145

Polska-Skórcz: Maszyny drukarskie

2022/S 145-411921

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5921383458
Adres pocztowy: ul. Miła 19
Miejscowość: Skórcz
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 83-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klaudiusz Nadolny
E-mail: biuro@amicus-druk.eu
Tel.: +48 669831819
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.amicus-druk.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.amicus-druk.eu/norway-grandts/zamowienia-i-zapytania
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/beneficjent projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi drukarskie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku, przewijarki stołowej do etykiet i wózka do papieru w roli

Numer referencyjny: 05/07/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42991200 Maszyny drukarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń/maszyn stanowiących wyposażenie drukarni:

1) rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku

2) przewijarki stołowej do etykiet

3) wózku do papieru w roli.

Zamówienie jest podzielone na 3 części. Każda część obejmuje dostawę jednego z ww. urządzeń/maszyn.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko na adres: Skórcz, ul. Miła 19. Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż urządzeń/maszyn pod ww. adresem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zamówienia jest określony w Szczegółowych Warunkach Zamówienia (SWZ) i w załącznikach do SWZ.

Celem zamówienia jest wdrożenie przez Zamawiającego nowej hybrydowej technologii druku etykiet wąskowstęgowych, łączącej w sobie druk cyfrowy tonerowy, flekso UV LED oraz rotacyjny finishing.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa rolowej maszyny drukującej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny

ul. Miła 19

83-220 Skórcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolowej maszyny drukującej w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia są określone w SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości (w miesiącach) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie wady/usterki / Waga: 10%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest udzielane w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Nr umowy o dofinansowanie: UWP-NORW.19.01.01-22-0001/20).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewijarki stołowej do etykiet

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30179000 Maszyny do wydawania eytykiet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny

ul. Miła 19

83-220 Skórcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przewijarki stołowej do etykiet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia są określone w SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości (w miesiącach) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie wady/usterki / Waga: 10%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest udzielane w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Nr umowy o dofinansowanie: UWP-NORW.19.01.01-22-0001/20).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa wózka do papieru w roli

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34911100 Wózki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny

ul. Miła 19

83-220 Skórcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka do papieru w roli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia są określone w SWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości (w miesiącach) / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszenie wady/usterki / Waga: 10%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest udzielane w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Nr umowy o dofinansowanie: UWP-NORW.19.01.01-22-0001/20).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Opis sposobu wykazania spełnienia warunku przez Wykonawcę jest przedstawiony w SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy są określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w załączniku nr 1 do SWZ (wzór umowy).

Warunki zmiany umowy są określone w SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ (wzór umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona najpóźniej dzień po ich otwarciu na stronie internetowej https://www.amicus-druk.eu/norway-grandts/zamowienia-i-zapytania. Otwarcie ofert zostanie dokonane przez Komisję powołaną przez Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe warunki zamówienia są określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i w załącznikach do SWZ (dostępnych na stronie: https://www.amicus-druk.eu/norway-grandts/zamowienia-i-zapytania).

2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w:

a) art. 108 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) art. 109 ust. 1 pkt 1), pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych.

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

d) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (w tym dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne) wskazany został przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie wymiany informacji oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) Klaudiusz Nadolny, email: biuro@amicus-druk.eu)

6. Oferty mogą być składane:

- w formie elektronicznej (podpisane podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 78(1) kodeksu cywilnego) drogą elektroniczną (na adres e-mail: biuro@amicus-druk.eu)

- w formie pisemnej (na adres: Drukarnia Amicus Klaudiusz Nadolny, ul. Miła 19, 83-220 Skórcz).

7. Ofertę oraz załączniki do oferty należy przygotować według wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykaz wymaganych załączników do oferty jest określony w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy
Adres pocztowy: 3 Maja 9a
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi stosowania artykułu 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 do zamówienia nie mają zastosowania przepisy dotyczącego środków ochrony prawnej i kontroli zamówień przewidziane w PZP. Dochodzenie ewentualnych roszczeń między Zamawiającym a Wykonawcą realizowane jest na podstawie przepisów prawa cywilnego. Organem właściwym do rozpoznawania tych roszczeń jest właściwy sąd powszechny. Zgodnie z ogólną właściwością sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego (w zależności od wartości przedmiotu sporu będzie to Sąd Okręgowy w Gdańsku lub Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2022