Prekės - 41207-2021

27/01/2021    S18

Lenkija-Varšuva: Įvairūs dekoratyviniai daiktai

2021/S 018-041207

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Adresas: pl. Zamkowy 4
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-277
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Karolina Zaborska
El. paštas: kzaborska@zamek-krolewski.pl
Telefonas: +48 223555422
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.zamek-krolewski.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa instytucja kultury
I.5)Pagrindinė veikla
Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup obrazu „Martwa natura ze zwierzętami – kogut i kura z kurczętami”

Nuorodos numeris: ZZ.26.1.14.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39298900 Įvairūs dekoratyviniai daiktai - FG02
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zakup obrazu autorstwa Melchiora de Hoendecoert, pt. „Martwa natura ze zwierzętami – kogut i kura z kurczętami”, Amsterdam, opatrzony dawnym numerem inwentarzowym na dole po lewej stronie 1737, olej, płótno, 96 x 111,5 cm.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 950 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zakup obrazu autorstwa Melchiora de Hoendecoert, pt. „Martwa natura ze zwierzętami – kogut i kura z kurczętami”, Amsterdam, opatrzony dawnym numerem inwentarzowym na dole po lewej stronie 1737, olej, płótno, 96 x 111,5 cm.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:
    • pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas
Paaiškinimas:

Obraz „Martwa natura ze zwierzętami – kogut i kura z kurczętami” to dzieło Melchiora de Hondecoeter, jednego z najwybitniejszych niderlandzkich malarzy martwych natur i zwierząt, które zasługuje na uwagę nie tylko wysokim poziomem wykonania, ale również swoją proweniencją. Obraz pochodzi z dawnej kolekcji malarstwa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie. Po śmierci króla kilkukrotnie zmieniał właścicieli, by ostatecznie znaleźć się w kolekcji Branickich (potem Potockich) w zamku Montresor we Francji. Przynależność płótna do kolekcji królewskiej potwierdzają zapisy archiwalne oraz numer 1737 w dalszym ciągu wyraźnie widoczny na licu. Najważniejszym argumentem za zakupem obrazu do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum jest jego pochodzenie z dawnej kolekcji królewskiej. Obraz wyeksponowany w sąsiedztwie innych dzieł z tej kolekcji w apartamencie królewskim wróciłby po ponad 200 latach do swojego dawnego otoczenia.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Groupement Agricole Foncier de la Terre de Montrésor
Miestas: Montrésor
NUTS kodas: FRB04 Indre-et-Loire
Šalis: Prancūzija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 950 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2021