TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 41211-2022

25/01/2022    S17

Netherlands-Veldhoven: Road transport services

2022/S 017-041211

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Veldhoven
National registration number: 482173060
Postal address: Meiveld 1
Town: Veldhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5501 KA
Country: Netherlands
Contact person: Frans van Kempen
E-mail: f.vankempen@bizob.nl
Telephone: +31 615191599
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193120
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193120
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Leerlingenvervoer Veldhoven 2022/20023 e.v.

Reference number: BIZOB-2021-VEL-CSA-00883
II.1.2)Main CPV code
60100000 Road transport services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen die, over het algemeen woonachtig binnen Veldhoven zijn en naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen, vervoerd worden. Eind 2021 ging het om ongeveer 175 leerlingen in het vervoer, die naar circa 49 verschillende scholen/ locaties gaan. Het vervoer moet worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de kwetsbaarheid en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de leerling totdat de leerling is overgedragen aan de ouders/verzorgers of aan de school/stageplaats, waarbij toezicht op de andere leerlingen gehandhaafd blijft.    

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
60120000 Taxi services
60130000 Special-purpose road passenger-transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Veldhoven en omgeving

II.2.4)Description of the procurement:

Primair gaat het om leerlingenvervoer en incidenteel zouden er soms ook ritten t.b.v. jeudgwet vervoer afgenomen kunnen worden.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 14
Quality criterion - Name: Vervoersplan / Weighting: 21
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 14
Quality criterion - Name: Interview / Weighting: 21
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/08/2022
End: 31/07/2027
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

één eenzijdige optie op verlenging met twee jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Ver-klaring.

Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding worden de volgende bewijsstukken op-gevraagd.

Referentie

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar (gerekend vanaf de aanbestedingsdatum) naar tevre-denheid een opdracht uitgevoerd (als hoofdaannemer of als onderaannemer) waaruit aantoonba-re ervaring blijkt met betrekking tot het uitvoeren van leerlingenvervoer of ander gepland vervoer van personen met een beperking. De referentie betreft: minimaal 100 personen.

Deze referentie opdracht is reeds minimaal twaalf maanden in uitvoering (of in uitvoering ge-weest).

Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd om binnen zeven dagen na het verzoek de referentieverklaring in te vullen en ondertekend te overleggen. Hiervoor is een format als bijlage bij dit aanbestedingsdocument gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht toe om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtge-ver van de ingediende referentie.

Kwaliteitsmanagement

De inschrijver en haar eventuele onderaannemers beschikken over een geldig TX-keur, dat perio-diek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot Social return van toepassing. Deze volgen de Uitvoeringsregels Social return voor zover vastgesteld door regio Zuidoost Brabant.

De opdrachtnemer is verplicht om 5% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) per jaar in te zetten voor Social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels social return. In-dien opdrachtnemer het landelijke keurmerk PSO2 of hoger heeft geldt dat als voldoen aan de social return verplichting.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/03/2022
Local time: 18:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/03/2022
Local time: 18:00
Place:

n.v.t.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2022