We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 41211-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Veldhoven: Wegvervoersdiensten

2022/S 017-041211

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veldhoven
Nationaal identificatienummer: 482173060
Postadres: Meiveld 1
Plaats: Veldhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5501 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Frans van Kempen
E-mail: f.vankempen@bizob.nl
Telefoon: +31 615191599
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193120
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=193120
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingenvervoer Veldhoven 2022/20023 e.v.

Referentienummer: BIZOB-2021-VEL-CSA-00883
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van leerlingen die, over het algemeen woonachtig binnen Veldhoven zijn en naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen, vervoerd worden. Eind 2021 ging het om ongeveer 175 leerlingen in het vervoer, die naar circa 49 verschillende scholen/ locaties gaan. Het vervoer moet worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de kwetsbaarheid en de eventuele handicaps/beperkingen van de leerlingen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de leerling totdat de leerling is overgedragen aan de ouders/verzorgers of aan de school/stageplaats, waarbij toezicht op de andere leerlingen gehandhaafd blijft.    

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000 Taxidiensten
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veldhoven en omgeving

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Primair gaat het om leerlingenvervoer en incidenteel zouden er soms ook ritten t.b.v. jeudgwet vervoer afgenomen kunnen worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Vervoersplan / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Interview / Weging: 21
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/07/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

één eenzijdige optie op verlenging met twee jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Ver-klaring.

Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding worden de volgende bewijsstukken op-gevraagd.

Referentie

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar (gerekend vanaf de aanbestedingsdatum) naar tevre-denheid een opdracht uitgevoerd (als hoofdaannemer of als onderaannemer) waaruit aantoonba-re ervaring blijkt met betrekking tot het uitvoeren van leerlingenvervoer of ander gepland vervoer van personen met een beperking. De referentie betreft: minimaal 100 personen.

Deze referentie opdracht is reeds minimaal twaalf maanden in uitvoering (of in uitvoering ge-weest).

Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd om binnen zeven dagen na het verzoek de referentieverklaring in te vullen en ondertekend te overleggen. Hiervoor is een format als bijlage bij dit aanbestedingsdocument gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht toe om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtge-ver van de ingediende referentie.

Kwaliteitsmanagement

De inschrijver en haar eventuele onderaannemers beschikken over een geldig TX-keur, dat perio-diek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze aanbesteding zijn vereisten met betrekking tot Social return van toepassing. Deze volgen de Uitvoeringsregels Social return voor zover vastgesteld door regio Zuidoost Brabant.

De opdrachtnemer is verplicht om 5% van de opdrachtwaarde (exclusief btw) per jaar in te zetten voor Social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels social return. In-dien opdrachtnemer het landelijke keurmerk PSO2 of hoger heeft geldt dat als voldoen aan de social return verplichting.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2022
Plaatselijke tijd: 18:00
Plaats:

n.v.t.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022