Services - 41216-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Utrecht: Defensiediensten

2022/S 017-041216

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie/ DOsco/ I&C
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Overtoom
E-mail: PAJ.Overtoom@mindef.nl
Telefoon: +31 683262876
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189297
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189297
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Camera/ video terreinbeveiliging Defensiecomplex, voor bepaalde tijd

Referentienummer: 19707430
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75220000 Defensiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Omschrijving behoefte: het 24/7 bewaken van een terrein van circa 50 bij 600 meter, verdeeld over 4 zones, door camera/ video beveiliging op een Defensielocatie gelegen in Nederland. Het betreft een tijdelijke behoefte met een looptijd van ongeveer 2 jaar met een optie tot verlenging van vier maal 6 maanden.

Deze tender heeft betrekking op de Europese Openbare aanbestedingsprocedure AW-2012 inzake een opdracht voor dienstverlening.

Negometrix

De leidraad en bijlagen kunt u downloaden bij 'Vragenlijsten' onder 'Leidraad en bijlagen'. Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
75221000 Militaire defensiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Defensie locatie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor een periode van 24 maanden betreft de opdracht het leveren van diensten op 24/7 basis op het vlak van camera terreinbeveiliging op een Defensielocatie in NL. Voor wat betreft de genoemde periode: met een optie tot verlenging van viermaal 6 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Met een optie tot verlenging van viermaal 6 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsdocumenten

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsdocumenten

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsdocumenten: zelfdragende (concept)overeenkomst en ARVOD-2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 15:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2022
Plaatselijke tijd: 15:30
Plaats:

Elektronisch en waarschijnlijk op een MinDef werkplek in Den Haag

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Aanwezigheid van personen niet mogelijk. Opening via de elektronische kluis van Negometrix.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsdocumenten

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerie van Defensie/ DMO/ Directie Inkoop/ AOID
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
E-mail: PAJ.Overtoom@mindef.nl
Telefoon: +31 683262876
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie aanbestedingsdocumenten

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Zie adres hierboven
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022