Servizi - 412375-2018

21/09/2018    S182

Polska-Radzyń Podlaski: Usługi wywozu odpadów

2018/S 182-412375

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Radzyń Podlaski
Adres pocztowy: ul. Warszawska 32
Miejscowość: Radzyń Podlaski
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Szczygieł
E-mail: szczygielb@radzyn-podl.pl
Tel.: +48 833512466
Faks: +48 833528085

Adresy internetowe:

Główny adres: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umradzynpodlaski
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski

Numer referencyjny: WRG.271.15.2018
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski oraz zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie do którego wykonawca posiada tytuł prawny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811 Bialski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

a) na których zamieszkują mieszkańcy;

b) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

c) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

2) odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych;

3) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Radzyń Podlaski;

4) transport odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do instalacji przetwarzania odpadów i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Informacje ogólne: Miasto Radzyń Podlaski zamieszkuje ok. 12 710 mieszkańców. Szacunkowa ilość budynków w zabudowie jednorodzinnej wynosi 2 600, budynków w zabudowie wielorodzinnej 86, a w zabudowie mieszanej 75. Ilość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta wynosi 430. Ilość koszy ulicznych o pojemności ok 50 l wynosi ok. 300.

5) odbiór odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta Radzyń Podlaski, z dostarczaniem i wymianą worków o pojemności 60 l (z folii o grubości min. 0,05 mm),

6) zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Radzyń Podlaski Biura Obsługi Klienta, przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych, czynnego w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–17:00, w którym będzie możliwość m.in. osobistego odebrania przez mieszkańców dodatkowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, harmonogramu odbioru odpadów, czy zgłoszenia reklamacji dot. wywozu odpadów,

7) odbiór z terenu nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym (1 raz na kwartał). Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym winien wykonać plakaty formatu A3 z informacją skierowaną do zabudowy jednorodzinnej i plakatu formatu A4 do zabudowy wielorodzinnej z grafiką i informacją zaakceptowaną przez Zamawiającego, w ilości po 60 szt. każdego rodzaju. Wykonawca rozwiesi plakaty w formacie A3 w miejscach użytku publicznego, a w formacie A4 dostarczy do zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Powyższe akcje promujące odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z ternu nieruchomości zamieszkałych winny odbywać się miesiąc przed każdą planowaną akcją kwartalną.

8) Rodzaj odpadów z wyszczególnieniem ich kodów, objętych przedmiotem zamówienia oraz szacunkowa ich ilość:

a) papier (kod: 150101) - 106 Mg,

b) szkło (kod: 150107) - 162 Mg,

c) metale i tworzywa sztuczne (kod: 150102, 150104, 150105, 150106) - 432 Mg,

d) odpady biodegradowalne (kod: 020103, 200108, 200201) - 1 779 Mg,

e) popiół (kod: 200399) - 348 Mg,

f) pozostałe odpady zbierane selektywnie (kod: 200199) - 503 Mg,

g) odpady wielkogabarytowe (kod: 200307) - 117 Mg,

h) odpady niesegregowane (kod: 200301) - 2 070 Mg,

i) odpady komunalne zebrane na PSZOK-u (kod: 100101, 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 150111, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170203, 170904, 200101, 200102, 200108, 200123, 200126, 200128, 200134, 200135, 200136, 200138, 200199, 200201, 200307) - 201 Mg,

Razem - 5 718 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Posiadanie wiedzy i doświadczenia (W) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe w zakresie RODO - Klauzulę informacyjną z art. 13 „RODO” zawarto w § 33 SIWZ, znak: WRG.271.15.2018.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej obejmującej przedmiot zamówienia i w tym zakresie:

a) są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski,

b) posiadają zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

c) posiadają zezwolenia wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992) na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 34 tejże ustawy, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radzyń Podlaski, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski,

b) aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992) na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b i pkt 34 tejże ustawy,

c) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992), w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia – posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000 PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN.

2. Na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1. miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. d SIWZ, wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego w § 9 pkt 2 SIWZ warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki-posiadają zdolność techniczną do wykonania zamówienia i w tym:

a) posiadają bazę magazynowo-transportową na terenie miasta Radzyń Podlaski lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Radzyń Podlaski, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122),

b) posiadają pojazdy, które mogą być wykorzystywane do odbierania i transportu odpadów w ramach zamówienia, zgodnie z poniższym:

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

• co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

• co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

• co najmniej jeden pojazd do transportu kontenerów KP-7,

• konstrukcja pojazdów zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizuje oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady,

• pojazdy zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów,

• pojazdy wyposażone w system:

Monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

Czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

— umożliwiających weryfikację tych danych.

• co najmniej trzy pojazdy wyposażone w system monitoringu wizyjnego, zintegrowanego z systemem monitoringu bazującego na pozycjonowaniu satelitarnym,

• co najmniej trzy pojazdy wyposażone w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych,

• pojazdy oznakowane trwale i czytelnie, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu,

c) posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości – podmiotów co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (brutto) lub większej ilości usług, w zakresie powyższym, o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (brutto).

Uwaga:

Posiadana wiedza i doświadczenie jest jednym z kryteriów oceny ofert - § 26 SIWZ.

2. Na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu usług określono w załączniku nr 3 do SIWZ,

b) wykazy w zakresie dotyczącym:

• bazy magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu określono w załączniku nr 4 do SIWZ,

• wyposażenia w pojazdy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu określono w załączniku nr 5 do SIWZ;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach zawartych w § 13 wzoru umowy - załącznik nr 9 SIWZ, znak: WRG.271.15.2018.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie, w pokoju 113 (I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

IV kwartał 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ciąg dalszy Sekcji III.

I. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

1. Wykonawcy są zobowiązani złożyć: 1) razem z ofertą: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ; b)aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.Uwaga zawarta w lit. a ma odpowiednie zastosowanie. Oświadczenia w formie JEDZ wykonawca przekazuje zamawiającemu do dnia 30.10.2018 r. do godz. 10:00 poprzez Platformę Zakupową SMARTPZP, dostępną pod adresem https://portal.smartpzp.pl/umradzynpodlaski, zgodnie z instrukcją zawartą w § 15 ust. 9 SIWZ;

c) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą dokument – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2. Na wezwanie zamawiającego, w trakcie badania i oceny ofert, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, wykonawca złoży dokumenty:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji (po otwarciu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, samodzielnie przekaże zamawiającemu (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 748, z późn. zm.), z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu – wzór określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II. Podmioty zagraniczne: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składają dokumenty zgodnie § 11 ust. 8 -11 SIWZ znak: WRG.271.15.2018.

III. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia - szczegółowy opis i warunki zawarto § 12 SIWZ, znak: WRG.271.15.2018. IV. WADIUM. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 PLN, słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy (zdanie drugie) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIW, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie będzie można wnieść w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Wykonawca będzie mógł zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręczyć Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

6. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie jednoosobowym.

Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

7. Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza umorzy postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwrócone zostanie 90 % wpisu.

8. Izba uwzględni odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które będzie miało wpływ lub będzie mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz. 1481, z późn. zm.) jest równoważne z jej wniesieniem.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018