Usługi - 412390-2015

Wyświetl widok skrócony

24/11/2015    S227

Polska-Lipnik: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 227-412390

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Lipnik
Adres pocztowy: Lipnik 20
Miejscowość: Lipnik
Kod pocztowy: 27-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Zieliński
E-mail: inwestycje@lipnik.pl
Tel.: +48 158691419
Faks: +48 158691754

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.lipnik.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: administracja publiczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Lipnik.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport pasażerski.

Kod NUTS PL332 Sandomiersko-jędrzejowski

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym. Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej lub sieci komunikacyjnej przebiegających na obszarze Gminy Lipnik.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2017
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenia zamówienia nie wcześniej niż jeden rok od chwili opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: art 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zmianami lub art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, nr 5, poz. 13 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.11.2015