Forniture - 412465-2019

03/09/2019    S169

Polonia-Varsavia: Elettricità

2019/S 169-412465

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Numero di identificazione nazionale: 5252248481
Indirizzo postale: ul. Hoża 13 a
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 00-528
Paese: Polonia
Persona di contatto: Marta Chodaniecka
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Fax: +48 222774201
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zzw.waw.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.zzw.waw.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: jednostka budżetowa
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zakup i dystrybucja energii elektrycznej w latach 2020-2022 do 162 nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu ZZW w łącznej ilości około 4 615,87 MWh rocznie

Numero di riferimento: 101/PN/2019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 162 obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, w łącznej ilości do 4 615,87 MWh rocznie.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

1) część 1 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3A do SIWZ – wykaz obiektów;

2) część 2 – kompleksową dostawa energii elektrycznej do obiektu wymienionego w załączniku nr 3B do SIWZ – wykaz obiektów.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w planowanym zużyciu mocy z podziałem na grupy taryfowe stanowiący załącznik nr 2A–2B do SIWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3A do SIWZ – wykaz obiektów

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
65300000 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
Luogo principale di esecuzione:

Warszawa

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3A do SIWZ – wykaz obiektów

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem zakup i dystrybucję energii elektrycznej do wysokości 15 % zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w ramach prawa opcji będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym dla zakupu i dystrybucji energii elektrycznej zamówienia podstawowego, o których mowa w pkt 1 powyżej. Wszystkie wymagania zawarte w załącznikach nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”) dotyczą także zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w ramach prawa opcji. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określają istotne dla stron postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3B do SIWZ – wykaz obiektów

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
65300000 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL POLSKA
Luogo principale di esecuzione:

Warszawa

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3B do SIWZ – wykaz obiektów

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem zakup i dystrybucję energii elektrycznej do wysokości 15 % zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w ramach prawa opcji będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym dla zakupu i dystrybucji energii elektrycznej zamówienia podstawowego, o których mowa w pkt 1 powyżej. Wszystkie wymagania zawarte w załącznikach nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”) dotyczą także zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w ramach prawa opcji. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określają istotne dla stron postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; oraz

2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej)

lub

podpisaną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (dalej jako „OSD”) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zostały opisane w załączniku nr 8 - do SIWZ - istotnych postanowieniach umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 223-509705
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/10/2019
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/10/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, POLSKA, pokój 11

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Wrzesień 2022

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.3 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp.

3.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

3.1.1 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; oraz

3.1.2 aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej);

lub

oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu podpisanej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-767
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-767
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587722
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-767
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
29/08/2019