Fournitures - 412640-2019

03/09/2019    S169

Roumanie-Craiova: Implants orthopédiques

2019/S 169-412640

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Numéro national d'identification: 5002142
Adresse postale: Str. Tabaci nr. 1
Ville: Craiova
Code NUTS: RO411 Dolj
Code postal: 200642
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alina Maria Barboianu
Courriel: scjuc.achizitiipublice@gmail.com
Téléphone: +40 251502445
Fax: +40 251502445

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.scjuc.ro

Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Acord-cadru achiziție materiale de osteosinteză și implant ortopedic

Numéro de référence: 5002142_2019_PAAPD1092707
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Acord-cadru achizitie materiale de osteosinteza si implant ortopedic.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 2 040 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Șurub de interferență bioresorbabil

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO411 Dolj
Lieu principal d'exécution:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description des prestations:

Cant. min. AC = 2; max. = 520; valoare cmmcs = 58 500,00.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 468 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Șurub fixare femurală

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO411 Dolj
Lieu principal d'exécution:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description des prestations:

Cant. min. AC = 2; max. = 920; valoare cmmcs = 172 500,00.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 380 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Șurub pentru chirurgia antepiciorului (pentru osteotomia scarf cu intrumentarul aferent, pentru osteotomia weil cu instrumentarul aferent)

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO411 Dolj
Lieu principal d'exécution:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description des prestations:

Cant. min. AC = 2; max. = 320; valoare cmmcs = 24 000,00.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 192 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente vor fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana;

2) Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratia privind neincradrarea situatiilor prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— dr. Georgescu Eugen Florin – manager,

— ec. Tanasie Gabriela – director financiar-contabil,

— dr. Ramboiu Dumitru Sandu – director medical,

— as. med. Ispas Faura Madalina – director ingrijiri,

— Barboianu Alina Maria – sef Birou Achizitii Publice,

— cj. Toma Simona Maria,

— ec. Juja Diana,

— dr. Adam Dragos,

— dr. Arsene Marius,

— as. Visan Geanina,

— dr. Melinte Razvan,

— ec. Dinu Lidia.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nedepunerea, odata cu oferta, a DUAE, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei de a fi livrat in ultimii 3 ani produse similare (procese-verbale de receptie si/sau alte documente, efectuate in ultimii 3 ani, continand urmatoarele informatii: beneficiarul, produsele livrate/valoarea corespunzatoare produselor similare livrate, in perioada de referinta – emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care sa confirme livrarea de produse).

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani); in cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de asociere, de subcontractare, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul); documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 07/10/2019
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 07/02/2020
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 07/10/2019
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Revizuirea și modificarea contractului, precum și dispoziții conexe.

1) Modificări ale contractului:

(a) Părțile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art.

164 și 165),

(b) Modificările nesubstanțiale, altele decat cele prevazute la art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016 sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,

(c) Modificările contractuale nu trebuie să afecteze în niciun caz și în niciun fel rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire,

(d) Partea care propune modificarea contractului are obligația de a transmite celeilalte părți propunerea de modificare a contractului;

2) Modificarea contractului prin revizuire: revizuirea prezentului contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor contractantului în cadrul contractului. Modificarea contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului contractului, care constă în produsele pe care contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul contract, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din caietul de Sarcini, precum și a celorlalte anexe ale contractului.

— Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP, la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

Iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita,

— DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) iar depunerea avcestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila, conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

In cazul in care se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul S.E.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: București
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresse internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/08/2019