A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 412655-2020

Submission deadline has been amended by:  484203-2020
03/09/2020    S171

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása

2020/S 171-412655

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_17577454
Postai cím: Ybl Miklós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: karap.attila@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://varkapitanysag.hu/
A felhasználói oldal címe: http://varkapitanysag.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000815152020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000815152020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Zrt.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Citadella keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000815152020
II.1.2)Fő CPV-kód
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Citadella keretmegállapodás

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 20 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Citadella keretmegállapodás

Ajánlatkérő keretmegállapodást kíván kötni a Citadella felújítása során ellátandó kivitelezési és egyéb kapcsolódó feladatok vonatkozásában.

A Citadella állapota több, mint egy évszázada folyamatosan romlik. A 20. Század fővárosi fegyveres összetűzései során ma is jól látható sérüléseket szenvedett az épületkomplexum. Az életveszély elkerülése érdekében a teljeskörű rekonstrukció elkerülhetetlen, amely feladatokkal összefüggésben Ajánlatkérő tervezői szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárást ír ki.

Ajánlatkérő jelen eljárással a felújítási munkálatokkal kapcsolatos kivitelezési munkákra irányuló keretmegállapodást kíván kiírni.

A kivitelezés műszaki feladatai:

Épület nettó alapterülete:

Teljes: 4 280 m2

Ebből kiállítótér, illetve bemutató tér hozzávetőlegesen: 1497 m2.

Kert bruttó alapterülete:

Burkolt felületek 13 772 m2.

Zöldfelületek: 13 390 m2.

Várfal felújítás: 3 000 m2

Medence (és vízgépészet) építése: 200 m2

Részleges bontások:

200 m3 vasbeton szerkezet, 700 m2 válaszfal, 1 400 m2 aljzatbeton, 1 400 m2 hideg és/vagy melegburkolat bontását

Kialakításra kerülő terület befogadóképessége: több mint 1 200 fő

A kivitelezési munkálatok részeként nyertes ajánlattevőnek:

— személyi felvonókat kell kialakítania, illetve olyan környezetet kell kialakítania, amely teljes körűen akadálymentes

— farestaurálási, fémrestaurálási, kőrestaurálási, festőrestaurálási munkák kivitelezését is el kell majd látnia,

— legalább 20 méter magas nemzeti lobogót kell majd kihelyeznie

— közműépítési feladatokat is kell teljesítenie

— 200 m3 vasbeton szerkezet, 800 m2 válaszfal, 1 500 m2 aljzatbeton, 1 500 m2 hideg vagy melegburkolat bontását kell elvégeznie.

Ajánlatkérő az ellátandó feladatokkal összefüggésben kiviteli terveket szakaszoltan fog rendelkezésre bocsátani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1-1 db eseti szerződést kíván kötni a bontási, a kültéri, illetve az épület felújítási munkálatok vonatkozásában, azzal, hogy a bontási munkálatok adott esetben egyben kerülnek megrendelésre a kültéri munkálatokkal. A három főbb eseti szerződés mellett további eseti szerződések kiegészítő jelleggel az előre nem látható apróbb feladatok vonatkozásában kerülne aláírásra.

Amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás második része során olyan munkanem(ek)re szükséges ajánlatot adni, mely(ek) a közbeszerzési dokumentum mellékleteként kiadott mintaköltségvetésben nem szerepel(nek), úgy az ezen tételek tekintetében megajánlott egységár nem lehet magasabb a jelen közbeszerzési eljárás második része során, az adott egyedi igény ajánlattételi felhívása megküldésének napján érvényes építési norma (TERC) irányadó díjtételénél, továbbá az ilyen kiegészítő tételek teljes ellenértéke nem haladhatja meg az adott egyedi igény becsült értékének a 10 %-át.

A keretmegállapodás vonatkozásában meghatározott keretösszeg felső értékhatára egyenlő a felhívás II.2.6. pontjában rögzített összeggel.

Ajánlatkérő a keretösszeg (amely megegyezik a jelen felhívás II.2.6) pontjában rögzített becsült értékkel) 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget

Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban található.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 20 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a keretösszeg (amely megegyezik a jelen felhívás II.2.6) pontjában rögzített becsült értékkel) 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget, azzal, hogy a fennmaradó 30 % tekintetében a felmerülő igények alapján fog további megrendeléseket eszközölni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni

Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

K.1. Alkalmatlan a gazdasági szereplő, amennyiben

(i) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az építőipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § -a, szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdésének előírásait.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak.

A Kbt. 65. § (12) bek. alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 67.§ (1) bek., valamint a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek. foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő tárgyi eljárás vonatkozásában nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1 - M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását.

Ajánlatkerő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdésére.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2a) bekezdésére.

Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell, az előírt igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerint kerül sor utólagosan, az erre felkért ajánlattevők részéről.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) fővállalkozásban, vagy generál kivitelezésben

M.1.1. végzett műemléki épület(-ek) azaz műemléki törzsszámmal nyilvántartott épület-(ek) helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukcióval történő bővítésére vonatkozó referenciával, amely legalább nettó 2 100 m2 alapterületű épületre/épületekre vonatkozik, és amely az alábbi munkarészek elvégzését magában foglalta:

— tartalmazott legalább nettó 400 m2 alapterületű kiállítótér és/vagy bemutató tér kialakítását

— személyfelvonó létesítését

— teljes körű akadálymentesítést

— farestaurálási, fémrestaurálási, kőrestaurálási, festőrestaurálási munkák kivitelezését

— építészeti, belsőépítészeti, épületgépész, elektromos és mélyépítési munkák kivitelezését

M.1.2. épített és/vagy felújított épülethez kapcsolódó park építési és/vagy parkrekonstrukciós munkák kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott:

— legalább 10 000 m2 zöldfelület építést és/vagy gyepesítést és/vagy füvesítést

— legalább 10 000 m2 burkolt felület kivitelezését

— közműépítést

M.1.3 végzett műemléki épület(-ek) azaz műemléki törzsszámmal nyilvántartott épület-(ek) helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukcióval történő bővítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 300 m2 várfal építés és/vagy felújítás kivitelezését

M.1.4 végzett épület(-ek) helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukcióval történő bővítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 120 m2 vízfelületű medence és vízgépészet kivitelezését

M.1.5 végzett műemléki épület(-ek) azaz műemléki törzsszámmal nyilvántartott épület/ épületek részleges bontási munkáira vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 130 m3 vasbeton szerkezet, 500 m2 válaszfal, 1000 m2 aljzatbeton, 1000 m2 hideg és/vagy melegburkolat bontását.

A referencia akkor tekinthető a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Az M/1. pontban felsorolt (M/1.1-M/1.2-M/1.3-M/1.4-M/1.5 pontok) követelményeinek megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt M/1.1-M/1.2-M/1.3-M/1.4-M1/5 pontok szerinti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók.

Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.

Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.2. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.3. 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.4. 1 fő, aki

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— faszobrász- és/ vagy fa-bútor restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.5. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— fém-ötvös restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.6. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— kőszobrász restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.7. 1 fő, aki:

— a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és

— festő restaurátor szakirányon szerzett szakképzettséggel, valamint 8. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között az átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:

— Mulasztási kötbér ajánlattétel elmulasztása esetére (mértéke: 1 000 000,- Ft / alkalom)

— Mulasztási kötbér szerződéskötés elmulasztása esetére (alapja: érintett szerződés esetében megajánlott nettó ajánlati ár, mértéke: 2 % / alkalom)

— Keretmegállapodás esetében irányadó késedelmi kötbér (alapja: teljes nettó Keretösszeg, mértéke: 0,01 % / naptári nap, maximuma: Keretmegállapodás esetében irányadó meghiúsulási kötbér)

— Keretmegállapodás esetében irányadó meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Keretösszeg, mértéke: 10 %)

— Eseti szerződés esetében irányadó késedelmi kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 0,1 % / naptári nap, maximuma: Eseti szerződés esetében irányadó meghiúsulási kötbér)

— Eseti szerződés esetében irányadó meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 15 %)

— Előleg-visszafizetési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 5 % a Kbt. 135. § (7) bek. -nek figyelembevételével)

— Teljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 2 %)

— Jóteljesítési biztosíték (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: 2 %)

— Jótállás (időtartama: 24 hónap)

— Többlet jótállás (időtartama: megajánlás szerint)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:

A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:

— Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény,

— Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

— Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,

— A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

— Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

— Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Az ajánlat(ok) felbontásánál (ismertetésénél) kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésében rögzített személyek, valamint szervezetek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A ponthatárok és a módszerek ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Ponthatárok: 0-10

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2-4. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni).

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.

2. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.5) pontban a 2-3., értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető.

Ajánlattevőnek a szakember nevével kapcsolatos nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen.

3. Az eljárásban való ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 Ft

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00357247-00000024 számú számlája.

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

4. Feltételes közbeszerzés:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésijárásként folytatja le, mely szerint a támogatás meg nem ítélését, vagy a szükségesnél kisebb összegben történő megítélését olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.

További részletszabályok a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

5. Ajánlatkérő a Kbt.35. § (8)-(9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel valósítsa meg.

6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amely nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó (Kbt. 66. § (6) bekezdés).

7. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése).

8. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződéskötést követően a megrendelő személye módosulhat (részletesen meghatározva a szerződéstervezetekben).

10. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.

12. Ajánlatkérő tárgyi eljárása a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.

13. A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában alkalmazott értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdésében rögzített legalacsonyabb ár.

Folytatva a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Felhívás VI.3) pont folytatása:

14. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne.

A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt – figyelembe véve Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.

Gazdasági szempontból előnyösebb egy kivitelező koordinációjával megvalósítani a kivitelezést, mivel így az általános költségek, melyek a kivitelezőt terhelik nem oszlanak meg és költséghatékonyabbá válhat a munkavégzés.

Több nyertes ajánlattevő esetén könnyen megtörténhet, hogy egyikük hibás vagy késedelmes teljesítése a másik feladat ellátását is gátolná, és ez a „dominó-effektus” Ajánlatkérő számára időveszteséggel járna, egyúttal az a projekt sikeres megvalósítását is veszélyeztetné.

A beruházás egyetlen átgondolt koncepció alapján került meghatározásra, ez alapvetően meghatározza a felújítási munkálatok ésszerű okokból adódó oszthatatlanságát.

A kivitelezési munkák olyan összetett feladatokat képeznek, mely több érintett szakági munka koordinálását követeli meg. A feladatok ugyan egymástól elkülönített munkákat is tartalmaznak, ugyanakkor vannak átfedések az egyes szakági tevékenységek miatt, pl. gépészet, villamosság, melyek végül egy épület szintű rendszer összetett működését fogják biztosítani.

Amennyiben két külön fővállalkozó végzi a feladatokat, úgy a műszaki megoldások egymással való kompatibilitása nem garantált. Továbbá a két fővállalkozó együttes tevékenysége nem valósulhat meg egyszerre a munkaterületen, így egymást követően lehetne számunkra munkaterületet adni, ezzel jelentősen elhúzva a megvalósítási időt, ahelyett, hogy a párhuzamos szakági feladatok párhuzamosan megvalósulnának egyetlen kivitelező koordinálásában.

Részekre bontás esetén előfordulhat az az eset is, hogy az átadott munkákban a későbbi részt kivitelező adott esetben a saját munkarészének elkészítése érdekében átépítést, visszabontást, átalakítást eszközölne, amely így a költségek részbeni duplikálódását idézheti elő.

Továbbá több fővállalkozó esetében a felelősségi és garancia érvényesíthetősége válik nehézkessé, hiszen az egymást követő kivitelezők várhatóan a garanciális kötelezettségeik esetén elsősorban a másik kivitelező tevékenységére hivatkozva próbálnának kibújni az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatok és szakági tevékenységek kapcsolódása miatt, mely az üzemeltetés során okozhatnak a megrendelőknek szükségtelen költségeket az épület üzemeltetésében.

Végül mindezek mellett nagy mértékben kockáztatja a projekt megvalósíthatóságát részekre bontás esetén, amennyiben egy rész eredménytelen lesz, vagy elhúzódik a bírálata.

15. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2020