Szolgáltatások - 412712-2020

03/09/2020    S171

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 171-412712

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Bálint
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000663612020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000663612020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Villamospálya tervezése az Új Duna-hídon

Hivatkozási szám: EKR000663612020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Villamospálya tervezése az Új Duna-híd úthálózatán

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő feladata az új Duna-hídhoz kapcsolódó mintegy 4 km kétvágányú közúti villamosvasúti infrastruktúra (Fehérvári út - Gubacsi út közötti szakasz tervezetten 5 db új megálló-hely pár + 1 végállomással és a meglévő hálózatba való csatlakozás biztosításával) építési engedélyezési terveinek elkészítése és az építési engedélyek megszerzése.

A következő munkarészek elkészítése, feladatok végrehajtása képezi a tervező feladatát:

— engedélyezési tervek elkészítése (közúti villamosvasúti pálya és kapcsolódó létesítményeik, illetve a hozzá kapcsolódó műtárgyak, közművek tervezése),

— a szükséges engedélyek megszerzése, illetve a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— szükség szerinti területigénybevételi tervek elkészítése, kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása,

— a folyamatban lévő Új Duna-híd és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra Tervezőivel való folyamatos kapcsolattartás és a tervelőzmények figyelembe vétele

Részletek a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M/2.1. pont szerinti szakember az alkalmassági követelményben feltüntetett, 36 hónap feletti többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/2.2. pont szerinti szakember az alkalmassági követelményben feltüntetett, 36 hónap feletti többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/2.3. pont szerinti szakember az alkalmassági követelményben feltüntetett, 36 hónap feletti többlettapasztalata (hónap) (min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam 270 nap, amely a szerződés mindkét fél általi aláírásától számítandó.

2. A tervezendő közúti villamos vasúti infrastruktúra a meglévő Fehérvári úti és Gubacsi úti villamos hálózati elemek között teremt kapcsolatot, ezért az további részekre nem bontható. Ennek okán a műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételi lehetőséget.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bek., 6-7. § szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlattevők mindegyike külön űrlapot nyújt be. Irányadó a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik, hogy a kizáró okok nem állnak fenn és megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot, azon adatbázisok elérhetőségének, illetve adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD-ot csak a II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat megfelelően kitöltve köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A Kr. 13. §-ára tekintettel Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ajánlattevőnek csatolni szükséges a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevőnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a Kr. III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az EEKD-ban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

Irányadó a Kbt. 64. §, a 69. § (11a) bek., a 74. § (1) bek. és a Kr.1-8. §, 10. §, 12-16. §.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód: Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8.§ (1) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében; illetve AK ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az igazolás abban az esetben csatolandó, amennyiben a névjegyzékben való szereplés ellenőrzésére az elektronikus nyilvántartáson keresztül nincs mód. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. előírásaira.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a közbeszerzés tárgyából (közúti villamosvasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12), Kbt. 69. § (11a) bek., és a Kr. 19. § (3) és (7) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közúti villamosvasúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 100 000 000 forintot.

AK „mérlegfordulónappal lezárt üzleti év” alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 11. § szerintieket érti.

AK „közúti villamosvasúti infrastruktúra fejlesztés” alatt a közúti villamosvasúti létesítmény új nyomvonalon való megvalósítását, és/vagy hatósági engedélyezési körbe eső teljes körű rekonstrukcióját (alépítményig történő visszabontás, majd új pálya építése azonos nyomvonalon) érti.

AK „közúti villamosvasúti infrastruktúra” alatt a közúti villamosvasút vasúti pályáját és tartozékait érti a Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§. 2.21 és 2.22. pontjainak megfelelően.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjaiban előírt módon.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a referenciaigazolásnak vagy a referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal!),

— a teljesítés időtartamát, azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal!),

— a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 21. § (3a) bek. b) pontja alapján AK előírja, hogy a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz

Csatolnia kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Részletek a KD-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 9 évben (108 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. összesen legalább 2,5 km hosszú, új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, közúti villamosvasúti infrastruktúra engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott legalább 1 db villamosmegállóhely tervezést is.

AK „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet érti, a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

AK „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

AK „tenderterv” alatt az engedélyezési terv előirt tartalmán túlmenően az ajánlattételhez szükséges részleteket tartalmazó dokumentációt érti.

AK „meglévő nyomvonalon történő tervezés” alatt a meglévő infrastruktúra alépítményig történő visszabontás, majd új pálya építése azonos nyomvonalon tartalmú korszerűsítését érti.

Az M/1.1 referenciakövetelmény legfeljebb 2 db referenciamunkával igazolható, ez esetben legalább 1 referenciamunkának kell tartalmaznia a legalább 1 db villamosmegállóhely tervezésére vonatkozó előírást, valamint legalább 1 referenciamunkának tartalmaznia kell legalább egybefüggő 1 km hosszú közúti villamosvasúti infrastruktúra referenciát.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap vasúti építmények tervezése területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal, továbbá

— projektvezetőként részt vett legalább 2,5 km hosszú, új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, közúti villamosvasúti infrastruktúra engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítésében.

M/2.2. legalább 1 fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap vasúti építmények tervezése területén szerzett vasútépítéshez kapcsolódó tervezői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. - legalább 1 fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV” (vagy ezekkel egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint

— legalább 36 hónap vasúti villamos berendezések, áramellátás tervezése területen szerzett szakmai tapasztalattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett.

AK „Vasúti építmény” alatt a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 1. § és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.21 ill. 2.22 pontjainak meghatározása alapján a „vasúti pályát” és a „ vasúti pálya tartozékait” érti.

AK „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó tervezői díj 5 %-a a szerződés és a Kbt. 134. § (1)-(2), (4)-(6), (8) bek. szerint, érvényességi ideje: teljesítési határidő+45 nap

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 0,5 %-a/nap

Hibás teljesítési kötbér: érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díj 15 %-a

A kötbérek maxiuma: nettó tervezői díj 15 %-a

Jótállási idő: 36 hónap

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 36 hónap+45 nap

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Forrás: hazai, a szerződés utófinanszírozott.

AK előleget nem biztosít, az ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF.

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Irányadó a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., ill. a Ptk. 6:155.§.

Irányadó a Kbt. 27/A.§-a.

További részletek (ideértve a számlázási ütemtervet) a KD-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/10/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/10/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b) (1c), (4) és (6) bek. irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKRr. 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b) (1c), (4) és (6) bek. irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárást a Kbt. 41. § (3) bek., ill. az EKRr. szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. Az ajánlatot elektronikusan kell benyújtani.

2. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött:

Mértéke: 3 500 000 Ft,

AK fizetési számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB)

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. AK nem írja elő a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk megadását.

5. Ajánlattevőnek a tervezői díjra vonatkozó ajánlatában meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül a munkadíj mellett feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

6. Az alkalmasság követelményei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevők esetében.

8. A IV.2.6. pontban megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

9. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 150 000 000 Ft/év és min. 70 000 000 Ft/káresemény mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

10. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) a mennyiségi részszempont (ár) esetében a fordított arányosítás, a 1-3. sz. minőségi részszempontok esetében az egyenes arányosítás, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. A 1-2. sz. minőségi részszempont esetében 36 hónap, a 3. sz. minőségi részszempont esetében 24 hónap a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja.

11. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által bemutatott szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletszerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1. pont – „KÉ-VA” jogosultság

M/2.2. pont – „KÉ-VK” jogosultság

M/2.3. pont – „KÉ-VV” jogosultság

12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

13. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A tervezendő közúti villamosvasúti infrastruktúra a meglévő Fehérvári úti és Gubacsi úti villamos hálózati elemek között teremt kapcsolatot, ezért az további részekre nem bontható. Ennek okán a műszaki tartalom, illetve a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételi lehetőséget.

14. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71. § (6) bek.).

15. Rövidítések:

AK – Ajánlatkérő

EKRr. – 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet

Kr. – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet

EKR – elektronikus közbeszerzési rendszer

KD – közbeszerzési dokumentumok

16 A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

17. A megjelölt határidők EKR rendszeridő szerint értendők.

18. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a KD tartalmazza.

19. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Pongor Dániel ügyvéd, lajstromszám: 00314

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/08/2020