Services - 41286-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Heerlen: Telecommunicatiediensten

2022/S 017-041286

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Open Universiteit
Nationaal identificatienummer: 331569381
Postadres: Valkenburgerweg 177
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6419 AT
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruben Obsteter
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
Telefoon: +31 455762971
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ou.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c38c48d9c57238b6442972dbf977768
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Aanbestedingen
Postadres: Valkenburgerweg 177, Postbus 2960
Plaats: Heerlen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6419AT, 6401DL
Land: Nederland
Contactpersoon: R. Obsteter
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c38c48d9c57238b6442972dbf977768
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Tenderned
Plaats: Europa
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@ou.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Unified Communications

Referentienummer: U2021-10934
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met een (1) opdrachtnemer voor het leveren van implementatiediensten en randapparatuur voor Microsoft Teams Phone System (hierna te noemen Unified Communications oplossing), optionele aanvullende oplossingen, ondersteuning in functioneel beheer voor de Unified Communications oplossing, mobiele telefonie en mobiel internet, ten behoeve van de OU, conform het gestelde in de aanbestedingsdocumenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerlen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor hoeveelheid en omvang zie de gegevens in de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit (beste prijs kwaliteit verhouding) / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De OU heeft de mogelijkheid deze overeenkomst twee (2) keer met twee (2) optiejaren te verlengen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Met de geselecteerde opdrachtnemer(s) wil de OU een overeenkomst aangaan met een looptijd van vier (4) jaren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/03/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Geschillen
Postadres: Sint Annadal 1, Postbus 1988
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214PA, 6201BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbankmaastricht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Klachtenmeldpunt
Postadres: Valkenburgerweg 177, Postbus 2960
Plaats: Heerlen
Postcode: 6419AT, 6401DL
Land: Nederland
E-mail: klachten.aanbestedingen@ou.nl
Internetadres: http://www.ou.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022