Lavori - 412898-2017

19/10/2017    S201    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Lavori di costruzione di autostrade

2017/S 201-412898

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agentsiya „Patna infrastruktura“
Numero di identificazione nazionale: 000695089
Indirizzo postale: bul. „Makedoniya“ No. 3
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1606
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Dimitar Peltekov
E-mail: d.peltekov@api.bg
Tel.: +359 29173283
Fax: +359 29522563

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.api.bg/index.php/bg/

Indirizzo del profilo di committente: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с 3 обособени позиции.

II.1.2)Codice CPV principale
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Предмет на настоящата обществена поръчка с три обособени позиции е „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.

В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък с обща дължина около 4,40 км, от които 2 км тунелна част и 2,40 км открит път, с обособени 3 подучастъка.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 250 000 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
71311220 Servizi di ingegneria stradale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Blagoevgrad
Luogo principale di esecuzione:

Област Благоевград.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 366+000 до км 366+720. Включва и изместване на четвъртокласният път BLG 1071 (I-1 Благоевград — Симитли), мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп. линия София — Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и изграждането на обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Общата дължина на съоръженията в подучастъка е около 620 м, площта им е около 18 000 м2, а отворите на мостовите съоръжения са по 33,10 м. и 32,55 м. Необходимо е изграждане на укрепителни стени, отводнителни съоръжения, както и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи и реконструкция на електроповод, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя — Приложение В и Договорните Условия.

Продълж. от поле VI.3: 2) Инженер „Контрол на качеството“: ПО: стр. инженер или инженер химик. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по контрол на качеството в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 3) Инженер Тунелно строителство: ПО: стр. инженер. СО: да е изпълнявал функциите на експерт Тунели на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел. В) Екип ППР: 1) Пътен проектант: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Проектант на съоръжения: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 3) Тунелен проектант: ПО: стр. инженер, с ПППС; СО: да е бил проектант на мин. 1 изготвен инвестиционен проект за ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел.4) Геолог: ПО: висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС. 5) Геодезист: ПО: висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС.

.....Продължава в поле II.2.4 за обособена позиция 2......

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Б1 — Оценка по качествени показатели за проектиране — Изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 9 точки
Criterio di qualità - Nome: Б2 — Оценка по качествени показатели за строителство / Ponderazione: 31 точки
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател: Бx — Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Ponderazione: 5 точки
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател: Бy — Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Ponderazione: 26 точки
Prezzo - Ponderazione: 60 точки
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 33 545 308.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 600
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където: А — Оценка по финансови показатели, формирана по следния начин: А = А1+А2+А3, където:

А1- Оценка по финансов показател за проектиране- 5 т;

А2- Оценка по финансов показател за строителство- 35т;

А3- Вътрешен баланс по единични цени за строителството — 20 т.

Б — Оценка по технически показатели.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
71311220 Servizi di ingegneria stradale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Blagoevgrad
Luogo principale di esecuzione:

Област Благоевград.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с две отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м., площ около 3 800 м2 и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена, както и всички работи за изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи, реконструкция/изграждане на електропровод, нови ел. захранвания 20 kV за улично осветление и системи за сигурност на магистралата, изграждане на ВиК мрежа, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя — Приложение В и Договорните Условия.

...Продължава от поле II.2.4 за обособена позиция 1:.....ЗА ОП 3: А)1) Ръководител на проекта: ПО: стр. инженер; СО: участие в екип, като ръководител или зам. ръководител на мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. Б) Екип СМР: 1) Инженер „Съоръжения“: ПО: стр. инженер. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Инженер „Контрол на качеството“: ПО:стр. инженер или инженер химик. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по контрол на качеството в мин. 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. В) Екип ППР: 1) Пътен проектант: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Проектант на съоръжения: ПО: стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м.

.....Продължава в поле II.2.4 за обособена позиция 3....

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Б1 — Оценка по качествени показатели за проектиране — Изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 9 точки
Criterio di qualità - Nome: Б2 — Оценка по качествени показатели за строителство / Ponderazione: 31 точки
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател: Бx — Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Ponderazione: 5 точки
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател: Бy — Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Ponderazione: 26 точки
Prezzo - Ponderazione: 60 точки
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 194 301 267.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1060
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където: А — Оценка по финансови показатели, формирана по следния начин: А = А1+А2+А3, където:

А1- Оценка по финансов показател за проектиране - 5 т;

А2- Оценка по финансов показател за строителство - 35 т;

А3- Вътрешен баланс по единични цени за строителството - 20 т.

Б — Оценка по технически показатели.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
45233110 Lavori di costruzione di autostrade
71311220 Servizi di ingegneria stradale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG413 Blagoevgrad
Luogo principale di esecuzione:

Област Благоевград.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с Изискванията на Възложителя — Приложение В и Договорните Условия.

...Продължава от поле II.2.4 за обособена позиция 2: 3) Геолог: ПО: висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС. 4) Геодезист: ПО: висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Б1 — Оценка по качествени показатели за проектиране — Изпълнение на дейностите по проектиране / Ponderazione: 9 точки
Criterio di qualità - Nome: Б2 — Оценка по качествени показатели за строителство / Ponderazione: 31 точки
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател: Бx — Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството / Ponderazione: 5 точки
Criterio di qualità - Nome: Подпоказател: Бy — Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации / Ponderazione: 26 точки
Prezzo - Ponderazione: 60 точки
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 22 153 425.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 660
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.
II.2.14)Informazioni complementari

Комплексната оценка се формира: КО=А+Б, където: А — Оценка по финансови показатели, формирана по следния начин: А = А1+А2+А3, където:

А1 - Оценка по финансов показател за проектиране - 5 т;

А2 - Оценка по финансов показател за строителство - 35 т;

А3 - Вътрешен баланс по единични цени за строителството - 20 т.

Б — Оценка по технически показатели.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

* За Обособени позиции 1, 2 и 3: Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени. При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Р България, съгласно чл. 3, ал. 2 ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица — аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент. При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя: Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно ЗКС във вр. с чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството на пътища — ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията за обществената поръчка. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:1. удостоверения от банки или 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и 3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст). Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Документите се представят от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 ЗОП.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по — малък от:

*за Обособена позиция 1: 33 550 000 (тридесет и три милиона петстотин и петдесет хиляди) BGN без ДДС;

*за Обособена позиция 2: 195 000 000 (сто деветдесет и пет милиона) BGN без ДДС;

*за Обособена позиция 3: 22 500 000 (двадесет и два милиона и петстотин хиляди) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителство на пътища, в размер на: *за Обособена позиция 1: 16 775 000 (шестнадесет милиона седемстотин седемдесет и пет хиляди) BGN без ДДС; *за Обособена позиция 2: 97 500 000 (деветдесет и седем милиона и петстотин хиляди) BGN без ДДС; *за Обособена позиция 3: 11 250 000 (единадесет милиона и двеста и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. През последните 3 г., уч. да е изпълнил успешно идентично или сходно с предмета на поръчката: За ОП 1: а) проектиране на път; б) проектиране на мостови съоръжения; За ОП 2: а) проектиране на път; б) проектиране на мостови съоръжения; в) изготвяне на технически или идеен проект на пътен, железопътен или метро тунел; За ОП 3: а) проектиране на път; 2.През последните 5 г., уч. да е изпълнил успешно идентично или сходно с предмета на поръчката: За ОП 1: а) Строителство на път; б) строителство на мостови съоръжения. За ОП 2: а) строителство на път; б) строителство на мостови съоръжения. в) Ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел; За ОП 3: а) Строителство на път; Уточнение за изискването за всяка от об. позиц.: Проектирането се счита за изпълнено, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението! Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя! Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко възлагания. Минималните изисквания за изпълнен път и съоръжения, могат да бъдат доказани с изпълнението само на път, включващ съоръжение или с изпълнението само на съоръжение, в случай че се покриват всички изисквания на възложителя за дължина, габарит, отвор и площ. 3.Изисква се уч. да разполага с необх. техн. средства и съоръж. за осигуряване на качеството, включ. за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството за всяка обособ. позиция; 4. За всяка обособ. позиция уч. да прилага с-ма за управление на качеството, сертифицирана съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивал. сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) вкл-щ в обхвата си проектиране и строителство на пътища; 5.Да разполага с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълн-то на поръчката — Уточнение за изискването за всяка от обособените позиции: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт! Предложените за изпълнение на обществената поръчка експерти от ръководния състав за една обособена позиция не могат да бъдат включени за другите обособени позиции! За „изпълнен обект“ се счита обект, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя. За „изготвен инвестиционен проект“ се счита идеен или технически проект, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението! При подаване на оферта, инфор. относно изискванията по-горе се посочват от уч-ка в ЕЕДОП, в съотв. с указанията за попълване в документацията. В случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП, изискванията се доказват с: по т. 1 Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга; по т.2 Списък на стр-вото идентично или сходно с предмета на п-та, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норматив. изисквания; по т. 3 Списък на техн. средства и съоръжения за осигуряване на качеството, вкл. за проучване и изследване; по т.4 Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за прилагане на система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискуемия се стандарт (или еквивал. сертиф., издаден от органи, установени в др. държави членки), вкл. в обхвата си проектиране и стр-во на пътища.; по т. 5 Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, с посочена проф. компетентност на лицата.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Изисква се участник в процедурата: 1. През посл. 3 г. да е изпълнил: ЗА ОП 1:а) проектиране на път с обща дължина мин. 500 м и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ мин. 5 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м; Забележка: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приема дейност по изготвяне на технически или идеен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на автомагистрали /АМ/ и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната/ЕХИС/! ЗА ОП 2: а) проектиране на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ мин. 2 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м; в) изготвяне на технически или идеен проект на пътен, железопътен или метро тунел; Забележка: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически или идеен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на пътен, железопътен или метро тунел, съответно на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС! ЗА ОП 3:а) проектиране на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; Забележка: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически или идеен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС!Забележка: за трите обособени позиции: Не се приема изпълнение на Прединвестиционни проучвания. 2.През посл. 5 г. да е изпълнил: ЗА ОП 1: а) Строителство на път с обща дължина мин. 500 м и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) строителство на мостови съоръжения с обща площ мин. 5 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м. Забележка: За сходно с предмета на поръчката се приема изпълнение на обекти за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС! ЗА ОП 2:а) строителство на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; б) строителство на мостови съоръжения с обща площ мин. 2 000 м2 и с единичен отвор не по-малък от 17 м. Забележка: За сходно с предмета на поръчката се приема изпълнение на обекти за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС! в) Ново строителство на пътен, железопътен или метро тунел. ЗА ОП 3: а) Строителство на път с обща дължина мин. 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 м; Забележка: За сходно с предмета на поръчката се приема изпълнение на обекти за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища или пътни съоръжения с ЕХИС. 3. Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа-за всяка обособена позиция; 4. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) включващ в обхвата си проектиране и строителство на пътища — за всяка обособена позиция; Да разполага с ръководен състав с определена проф. компетност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:...Продължава в поле VI.3.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Отстранява се уч-к, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1; чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 от ЗОП, обст-вата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, както и ако след покана от страна на Взл. и в опр. в нея срок, откаже да удължи срока на валидност на офертата си или представи оферта с по-кратък срок на валидност. Изп. представя ГОИД — 5 % от цената на договора за съотв. Об. П без ДДС., включваща Цената за изпълнение на проектиране и СМР по договора в BGN без ДДС и Цената за изпълнение на дейностите по информация и комуникация ГОАПС — 10 % от цената за изпълнение на ПР по договора в BGN с ДДС.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/11/2017
Ora locale: 17:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/11/2017
Ora locale: 14:00
Luogo:

Гр. София, бул. „Македония“ 3, сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Продълж. от Раздел III.1.3.: ЗА ОП 1: А)1) Ръководител на проекта: Професионална област (квалификация)/ПО/: стр. инженер; Специфичен опит/СО/: участие в екип, като ръководител или зам. ръководител на мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. Б) Екип СМР:1) Инженер „Съоръжения“: ПО: стр. инженер. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м. 2) Инженер „Контрол на качеството“: ПО: стр. инженер или инженер химик. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по контрол на качеството в мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м. В) Екип ППР: 1) Пътен проектант: ПО: стр. инженер, с пълна проектантска правоспособност по специалността/ПППС/или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 2) Проектант на съоръжения:ПО:стр. инженер, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г 25,50 м. 3) Геолог: ПО: висше образование по спец. „Инженерна геология и хидрогеология“ или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на инженерно — геоложки проучвания в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС. 4) Геодезист: ПО: висше образование по спец.„Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна, с ПППС или еквивалент; СО: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи в мин. 1 изготвен инвестиционен проект за изпълнение на ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС.ЗА ОП 2: А)1) Ръководител на проекта: ПО: стр. инженер; СО: участие в екип, като ръководител или зам. ръководител на мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м и в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во на пътен, железопътен или метро тунел. Б) Екип СМР:1) Инженер „Съоръжения“: ПО: стр. инженер. СО: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изп. обект за ново стр-во и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с ЕХИС с габарит не по-малък от Г25,50 м...Продълж.поле II.2.4 за об. п. 1.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Сроковете по подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17/10/2017