The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Supplies - 41293-2020

28/01/2020    S19    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Kuryłówka: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2020/S 019-041293

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kuryłówka
National registration number: 690581726
Postal address: Kuryłówka 527
Town: Kuryłówka
NUTS code: PL823
Postal code: 37-303
Country: Poland
Contact person: Wojciech Sydoń
E-mail: inwestycje@kurylowka.pl
Telephone: +48 172438010-131
Fax: +48 172438010

Internet address(es):

Main address: www.kurylowka.pl

Address of the buyer profile: www.kurylowka.biuletyn.net

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kurylowka.biuletyn.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa instalacji OZE dla budynków mieszkalnych z terenu gminy Kuryłówka

Reference number: IN.271.63.2.2020
II.1.2)Main CPV code
09300000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji pomp ciepła na terenie Kuryłówka. W zakres całego zadania wchodzi zarówno dostawa i montaż wymienionych urządzeń jak również wykonanie robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach, ich uruchomieniu jak i doprowadzeniu obszaru zadania do stanu pierwotnego.

1.2. Zadanie podzielone jest na 3 części. Zasady składania ofert dla poszczególnych części opisane są w ust. 2 działu I siwz.

Instalacja fotowoltaiczna oraz kolektorów słonecznych

Instalacji kotłów na biomasę

Instalacji pomp ciepła

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania opisane w dziale II siwz

3. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osó

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 412 225.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Oprócz zamówienia podstawowego przewidziano zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. pkt 7) ustawy dla każdej częsci zadania w wysokości 10 %. Zamówienia w ramach dostaw robót dotyczących produktów OZE.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200
09331100
31712331
45331000
45311000
45315100
45317300
45300000
45330000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Teren Gminy Kuryłówka

II.2.4)Description of the procurement:

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 300 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

289 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,3 kWp,

10 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,4 kWp,

1 zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 8,25 kWp,

2) montaż inwertera,

3) instalacja prądu stałego DC,

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

10) inne elementy ujęte w załączniku- dokumentacja techniczna.

11) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji

KOLEKTORY SŁONECZNE

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 502 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

W tym:

288 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na gruncie lub budynkach mieszkalnych osób fizycznych,

188 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na gruncie lub budynkach mieszkalnych osób fizycznych,

26 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na gruncie lub budynkach mieszkalnych osób fizycznych,

2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż grupy pompowej,

6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji,

13) inne elementy ujęte w załączniku- dokumentacja techniczna.

14) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji

BADANIA SPRAWDZAJĄCE

Zamawiający przed rozpoczęciem robót montażowych zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zgodnych z opisem poniżej badań:

1) badania elektroluminescencyjnego instalacji (badanie terenowe)

2) badanie w warunkach STC (badanie laboratoryjne)

W przypadku, gdy wynik badań zakończy się oceną negatywną któregokolwiek z badanych modułów, Zamawiający może zażądać wykonania badania na koszt Wykonawcy całej partii modułów oraz wymiany wadliwych sztuk. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieodebrania przedmiotu zamówienia z uwagi na niezgodność z wymogami Zamawiającego dopóty, dopóki Wykonawca nie wymieni wadliwych modułów na egzemplarze bez uszkodzeń oraz potwierdzi powtórnymi badaniami brak występowania wad nowo dostarczanych modułów.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Współczynnik wypełnienia modułu PV / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Grubość izolacji kolektora / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 766 525.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 12/07/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EFRR RPOWP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE; RPPK.03.01.00-18-0007/17-00

II.2.14)Additional information

Podany termin zakończenia jest terminem ostatecznym wraz z rozliczeniem powykonawczym i dokumentacją. Natomiast termin wykonania faktycznego dostaw i robót instalacyjno montażowych - do dn. 30.04.2021

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250 000.00 PLN. Szczegółowe warunki wadium opisane są w ust. 5 działu I siwz.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000
45331000
45300000
44621220
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Teren Gminy Kuryłówka

II.2.4)Description of the procurement:

1. Opis ogólny

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 31 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym:

4 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,

21 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,

4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,

1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW,

1 szt. o mocy grzewczej min. 35 kW,

2) wykonanie montażu czopucha do komina,

3) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u,

6) wykonanie montażu pomp obiegowych,

7) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

8) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

9) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

12) inne elementy ujęte w załączniku- dokumentacja techniczna.

13) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji

2. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się

Na wózkach inwalidzkich).

3. po wykonaniu każdej z instalacji należy dokonać próby, regulacji i rozruch technologicznego instalacji oraz przeszkolenia Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

4. Szczegółowe wymagania podane sa w dziale II siwz

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Sprawność kotła / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 482 900.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EFRR RPOWP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE; RPPK.03.01.00-18-0007/17-00

II.2.14)Additional information

Podany termin zakończenia jest terminem ostatecznym wraz z rozliczeniem powykonawczym i dokumentacją. Natomiast termin wykonania faktycznego dostaw i robót instalacyjno montażowych - do dn. 15.10.2020

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13 000.00 PLN. Szczegółowe warunki wadium opisane są w ust. 5 działu I siwz.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000
42511110
45331000
45300000
45330000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Teren Gminy Kuryłówka

II.2.4)Description of the procurement:

1. Opis ogólny

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 12 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania CWU oraz CWU i CO, w tym:

11 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 2,5 kW,

1 szt. pompy ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15,5 kW,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji

7) napełnienie instalacji

8) uruchomienie instalacji

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. i c. o. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

11) inne elementy ujęte w załączniku- dokumentacja techniczna.

12) uzgodnienie z właścicielem miejsca montażu instalacji

2. Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się

Na wózkach inwalidzkich).

3. po wykonaniu każdej z instalacji należy dokonać próby, regulacji i rozruch technologicznego instalacji oraz przeszkolenia Użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji,

4. Szczegółowe dane zawarte sa w dziale II siwz.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Współczynnik COP wg PN-EN 16147:2017-04 / Weighting: 20 %
Quality criterion - Name: Współczynnik COP przy A7/W35 wg PN-EN 14511 / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 162 800.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EFRR RPOWP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.1. Rozwój OZE; RPPK.03.01.00-18-0007/17-00

II.2.14)Additional information

Podany termin zakończenia jest terminem ostatecznym wraz z rozliczeniem powykonawczym i dokumentacją. Natomiast termin wykonania faktycznego dostaw i robót instalacyjno montażowych - do dn. 15.10.2020

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000.00 PLN. Szczegółowe warunki wadium opisane SA w ust. 5 działu I siwz.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu z zastrzeżeniem uprawnień kierowników.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał opłaconą Polisę lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na dzień składania ofert. Wymagana suma ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż:

a) dla części 1 - 1.000.000,00 zł.

b) dla części 2 - 250.000,00 zł

c) dla części 3 - 50.000,00 zł

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawia Zamawiającemu ważną na dzień składania Polisę o wartości minimalnej dla poszczególnych części:

a) dla części 1 - 8.000.000,00 zł.

b) dla części 2 - 400.000,00 zł

c) dla części 3 - 140.000,00 zł

Okres ważności polisy - od dnia podpisania umowy do ostatniego dnia obowiązywania gwarancji i rękojmi. W przypadku Polisy z datą ważności krótszą; Wykonawca wraz z polisą dołącza oświadczenie, iż zobowiązuje się do przedłużenia ważności Polisy na niezbędną wymaganą kwotę przed upływem terminu jej wygaśnięcia stosownie do warunków wymaganych w postępowaniu (dopuszczona kserokopia elektroniczna).

2. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i płynność finansową aby móc zrealizować właściwie zadanie w określonych terminach wykonania i płatności (w oświadczeniu zał. 1).

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze wskazaniem zakresu podejmowania zobowiązań w imieniu wszystkich. Wykonawcy składają dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 22a ust. 1)

4.2. W wypadku pkt.4.1, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na potencjale innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać potwierdzeń, które określają w szczególności:

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać spełnienie warunków.

2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.3.1. podmiot ma obowiązek wykonywania zakresu którego wskazane zdolności dotyczą, przy czym w tym wypadku zastosowanie mają warunki SIWZ dotyczące podwykonawców.

4. Wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp zostanie wykluczony. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej

1. W ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca realizował co najmniej jedną robotę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu lub w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca realizował co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu. Przez "podobny charakter robót/usług" należy rozumieć budowę, przebudowę lub rozbudowę lub dostawę i montaż w zakresie:

a) dla części 1 - instalacji fotowoltaicznych na budynkach i instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o łącznej wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów dla każdej instalacji oddzielnie (po 2 mln. na każdą).

b) dla części 2 - instalacji kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach o łącznej wartości min. 300 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów.

c) dla części 3 - instalacji pomp ciepła o łącznej wartości min. 100. 000,00 PLN brutto w ramach jednego lub wielu kontraktów. Dotyczy to zarówno pomp powietrznych jak i gruntowych.

Uwaga! Zakres kontraktów, które wykonawca zsumuje (zarówno roboty jak i dostawy z montażem) nie może obejmować zakończonych przed okresem wymaganym (5 lub 3).

2. Pomimo braku wymogów Prawa budowlanego jednak ze względu bezpieczeństwa na prace wykonywane na obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zamawiający wymaga osoby na stanowisku:

a) dla części 1 - kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacji i urządzeń sanitarnych lub grzewczych

b) kierownicy wymienieni w ust. 2. lit a), muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową instalacji odpowiednio fotowoltaicznych i paneli słonecznych (dla każdej funkcji oddzielnie). Kierownik z uprawnieniami elektrycznymi wykaże 1 zadanie z montażu PV o mocy min. 3,0 kW, Kierownik z uprawnieniami sanitarnymi (grzewczymi) wykaże 1 zadanie z montażu min. 3 kolektorów wraz ze zbiornikiem o dowolnej pojemności.

c) dla części 2 i 3 - kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót instalacji i urządzeń sanitarnych lub grzewczych

d) kierownicy wymienieni w ust. 2. lit c), muszą dysponować odpowiednim doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji związanej z budową, przebudową odpowiednio dla części: kotłowni z piecem o mocy min. 30kW lub dla części: instalacji pomp ciepła o mocy 2,5kW; odpowiednio dla każdej części.

3. Propozycja terminowego zapewnienia niezbędnego podstawowego sprzętu zgodnie z opisem warunku (oryginał elektroniczny), w tym minimum:

Część 1: dźwig lub podnośnik (podnoszenie paneli); środki ochrony osobistej do pracy na wysokości dla min. 2 osób.

Część 2 i 3: bez specjalnych wymogów

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (art. 22a ust. 1)

2. W wypadku zastosowania zapisów pkt. 1, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.

4. Funkcje techniczne

a) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

b) dokumenty poświadczające uprawnienia i przynależność dla kierownika budowy oraz oświadczenie o podjęciu zobowiązania jeśli nie jest pracownikiem wykonawcy zostaną złożone przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, natomiast jako dokumenty na wezwanie, wykonawca dołącza swoje oświadczenia w tym zakresie wraz z wykazem osób (załączniki w formie oryginałów elektronicznych).

c) zamawiający dopuszcza zmianę osób na stanowisku kierownika budowy na warunkach analogicznych do warunków zmiany zawartych w ust. 1.3. niniejszego działu dotyczących podmiotów trzecich.

5. Pozostałe warunki opisane są w siwz.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wg wzoru umowy zamieszczonego w Dziale IV niniejszej SIWZ).

W ust. 11 działu II siwz opisane sa również możliwości zmian zapisów umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/03/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/05/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/03/2020
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiającego

Information about authorised persons and opening procedure:

Proces otwarcia ofert rozpocznie się w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów. Osoby upoważnione - Członkowie Komisji Przetargowej

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

I. Dokumenty składane w postępowaniu i uwagi do nich opisane są w ust. 1 działu I siwz. Ofertę stanowi formularz ofertowy i inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków udziału.

1. Wypełniony i podpisany „FORMULARZ OFERTOWY” (którego wzór przedstawiono w Dziale V niniejszej SIWZ jako załącznik nr 1 i na etapie wstępnym przekazany jako:

a) ZAŁĄCZNIK nr 1 – "formularz ofertowy"(3/3) Cena oferty t.j. cena zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu z odpowiednim wyliczeniem.

b) podmiot trzeci składa oświadczenie o udostępnieniu - (załącznik 1a karta 1/3)

c) Harmonogram graficzny - formularz zgodnie ze wzorem i opisem na nim zawartym (wypełnione właściwie kol. 1 do 5)

2. Wraz z formularzem ofertowym opisanym w ust.1.4.1., wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, składane w formie jednolitego dokumentu (dalej JEDZ). Sposób wypełnienia i przekazania oraz podpisu opisany jest w niniejszej siwz. Dokument JEDZ składają w postępowaniu:

a) wykonawca

b) podwykonawca

c) podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie – każdy z podmiotów

d) podmioty trzecie - odpowiednio

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1b. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

II. brak podstaw do wykluczenia

1 ZAŁĄCZNIK nr 1 – "formularz ofertowy" karta (1/3), wskazanie danych wykonawcy potwierdzających niezbędne informacje

2 ZAŁĄCZNIK nr 1 – "formularz ofertowy" karta (2/3), Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału jak również zapoznaniu się ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w siwz i całym postępowaniu

3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub powołuje się na zasoby innych podmiotów, wypełnia również odpowiednio części oświadczenia dotyczące podwykonawców lub tych podmiotów (załączniki 1a (2/3) i (3/3)).

W celu spełnienia braku podstaw wykluczenia zamawiający nie wymaga składania innych dokumentów, chyba, że zajdą inne okoliczności nie przewidziane w momencie składania ofert a oświadczenia wykonawcy okażą się nie pełne lub budzące wątpliwości albo zamawiający otrzyma informację o braku ich autentyczności.

III Spełnienie warunków

1. Wykaz robót budowlanych lub dostaw

2. Wykaz osób

3. wykaz narzędzi

4. potwierdzenie Odpowiedzialności Cywilnej

5. potwierdzenie norm dla oferowanych dostaw: certyfikaty, karty techniczne; sprawozdania z badań lub inne w zależności od częsci zamówienia

IV. Dla podmiotów zagranicznych

Dokumenty dotyczące wykluczenia składane są analogicznie jak dla podmiotów krajowych za pomocą oświadczeń.

V. Podmioty trzecie - pisemne zobowiązanie

VI. Inne

1. Harmonogram graficzny w zakresie ogólny

2. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę

3. pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

VII. Wspólna oferta

1. zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania

2. musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

3. jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

4) Szczegółowe kwestie związane z odwołaniem zawarte są w art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Szczegółowe kwestie związane ze skargą zawarte są w art. 198a -198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2020