Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 412964-2019

03/09/2019    S169    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Oss: Software en informatiesystemen

2019/S 169-412964

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oss
Nationaal identificatienummer: 82056995
Postadres: Raadhuislaan 2
Plaats: Oss
NUTS-code: NL
Postcode: 5341 GM
Land: Nederland
Contactpersoon: Harm van der Toolen
E-mail: gemeente@oss.nl
Telefoon: +31 412629911
Fax: +31 412642605

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oss.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.oss.nl/gemeente/bedrijven/aanbestedingen.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Office en systeemsoftware

Referentienummer: 2019041713/HvdT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding heeft dus als doel tot een raamovereenkomst te komen voor de levering van standaard software.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72260000
72266000
48920000
48960000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL413
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oss

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding heeft dus als doel tot een raamovereenkomst te komen voor de levering van standaard software. Het gaat hierbij om:

— het leveren van licenties zoals in ieder geval Microsoft (Office, server- en clientlicenties, etc.), VMware, beheer tooling, virusscanning en Adobe Acrobat. Een indicatie van de af te nemen volumes is opgenomen in het prijsmodel (bijlage 7),

— het (eventueel) leveren van specifiekere software voor een beperkte gebruikersgroep,

— het leveren van advisering bij aankoop, licentiering en inhoudelijk advies, bijvoorbeeld bij problemen.

Voor verdere gegevens zie het programma van eisen (bijlage 6) en het prijsmodel (bijlage 7).

Licenties zullen (naar verwachting op verschillende momenten) via minicompetities (nadere uitvragen) worden afgenomen bij de leveranciers die daar op dat moment de beste offerte voor indienen (op basis van de in de minicompetities beschreven voorwaarden en gunningsmethodiek).

Ook kleine leveringen (tot een geschatte waarde van 10 000 EUR) zullen niet in een minicompetitie worden uitgezet.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging raamovereenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185544
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De Europese aanbesteding raamovereenkomst Office- en systemsoftware (referentienummer: 2019041713/HvdT) en de gunningsbeslissingen van 20.6.2019 zijn ingetrokken.

De inschrijvende partijen zijn hiervan op 29.8.2019 per e-mail en brief op de hoogte gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/08/2019