Lavori - 41299-2016

Mostra versione ridotta

06/02/2016    S26

Sverige-Göteborg: Anläggningsarbete

2016/S 026-041299

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Kruthusgatan 17
Ort: Göteborg
Postnummer: SE-405 33
Land: Sverige
Att: Ida Bremer
E-post: ida.bremer@trafikverket.se
Telefon: +46 771921921

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/93163

Elektronisk tillgång till information: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156243&B=TRAFIKVERKET

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156243&B=TRAFIKVERKET

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Mottagning av inerta massor under KM, för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Göteborg.

NUTS-kod SE232 Västra Götalands län

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Västlänken ska resultera i cirka 8 km dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, mellan Almedal i söder och Olskroken i norr genom centrala Göteborg. Dessutom ingår 3 nya stationer i staden – vid Göteborg central, Haga och Korsvägen. Stora mängder överskottsmassor kommer uppstå under byggnationen och Västlänken och Olskroken Planskildhet har därmed för avsikt att teckna avtal med företag för mottagande av inerta massor under KM.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete, 45100000 Förberedande anläggningsarbeten, 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Mottagning av inerta massor under KM, för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet. Kontraktstiden startar 1.1.2018 och pågår till och med 31.12.2024.
Mottagning ska, i enlighet med projektets planering, kunna ske från och med januari 2018.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Mottagning av inerta massor under KM, för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet
1)Kort beskrivning
Mottagning av inerta massor under KM, för projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000 Anläggningsarbete, 45100000 Förberedande anläggningsarbeten, 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

3)Mängd eller omfattning
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: ja
Beskrivning av de särskilda villkoren: Kontraktet träder i kraft då båda parter har undertecknat kontraktet.
Kontraktets ikraftträdande förutsätter dock att beställaren har lämnat upplysningar om tilldelningsbeslutet samt att kontraktet får ingås med antagen entreprenör enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Kontraktets ikraftträdande förutsätter även att järnvägsplanen för Västlänken har vunnit laga kraft.
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
5.4.2016 - 23:59
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 3.7.2016
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 6.4.2016 - 0:00
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
4.2.2016