Servicii - 413025-2016

24/11/2016    S227

Luxemburg-Luxemburg: Analiza comparativă a cerințelor tehnice nucleare în raport cu nivelurile de referință privind securitatea ale WENRA, cadrul de reglementare al UE și standardele AIEA

2016/S 227-413025

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Adresă: 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activité Cloche d'Or
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2530
Țară: Luxemburg
E-mail: ENER-LUX-D2-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2006
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Analiza comparativă a cerințelor tehnice nucleare în raport cu nivelurile de referință privind securitatea ale WENRA, cadrul de reglementare al UE și standardele AIEA.

Număr de referinţă: ENER/D2/2016-677.
II.1.2)Cod CPV principal
09300000 Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiect un studiu privind analiza comparativă a cerințelor tehnice nucleare în raport cu nivelurile de referință privind securitatea ale WENRA, cadrul de reglementare al UE și standardele AIEA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Un obstacol important pentru acordarea licențelor în timp util este faptul că armonizarea elaborată de autoritățile naționale de securitate nucleară se referă în principal la standarde de securitate de nivel înalt. Deși acest lucru este cu siguranță util pentru atingerea unui nivel similar de securitate la nivelul UE, nu contribuie semnificativ la un proces de acordare de licențe mai rapid sau generic pentru proiecte de construcții noi sau la extinderea duratei de exploatare a reactoarelor existente.

Prin urmare, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a detalia armonizarea standardelor de securitate sau pentru a aprofunda în continuare analiza ipotezelor și a fezabilității care stau la baza unei eventuale acțiuni suplimentare, astfel cum se descrie mai jos. Comisia dorește să realizeze acest lucru pornind de la inițiative credibile existente, care și-au demonstrat deja valoarea adăugată.

Inițiativele actuale în curs de desfășurare sunt enumerate mai jos, împreună cu rezultatele corespunzătoare așteptate din partea contractantului.

1. Rezultat: analiza comparativă a documentelor legislative din cadrul Tratatului Euratom în raport cu a) toate nivelurile de referință aplicabile ale WENRA, b) standardele AIEA și c) cerințele prevăzute de directiva modificată privind securitatea nucleară, astfel cum sunt detaliate de DG ENER/JRC (în curs de elaborare). Aceasta va fi prezentată atât furnizorilor din domeniul centralelor nucleare, cât și autorităților pentru securitate nucleară în vederea formulării de observații/aprobării.

2. Rezultat: studiu de fezabilitate privind posibilitatea de extindere la alte cadre juridice naționale și la alte tipuri de reactoare a lucrărilor actuale realizate în cadrul inițiativei franco-germane privind codurile tehnice europene referitoare la reactoarele cu apă sub presiune. În cazul în care studiul are un rezultat pozitiv, acesta trebuie să indice în detaliu etapele care trebuie urmate pentru realizarea studiului complet, în cazul în care Comisia decide astfel.

3. Propunerea de recepție europeană a proiectelor de reactoare (European reactor design acceptance – ERDA) vizează un proces comun de analizare și recepție a proiectelor, ale cărui rezultate vor fi partajate între mai multe state membre ale UE, ceea ce permite ca proiectul de reactor să fie acceptabil pentru toate țările participante, cu excepția adaptării necesare la condițiile locale specifice, conducând la o standardizare eficientă la nivel european a proiectelor de reactoare. Abordarea propusă se bazează în principal pe acțiuni voluntare ale autorităților de reglementare și ale organizațiilor de asistență tehnică, cu sprijinul Comisiei.

Rezultat: descrierea detaliată a conținutului tehnic pe care ar trebui să îl includă un proces prealabil acordării de licențe comun la nivelul UE, luând în considerare diferitele tipuri de reactoare, standardele de securitate aplicabile și (în măsura posibilului) diversitatea cadrelor naționale ale statelor membre.

4. Analiza comparativă și evaluările inter pares realizate de autoritățile naționale de securitate sau misiunile experților AIEA sunt instrumente esențiale pentru obținerea unui nivel armonizat de securitate la nivelul UE și la nivel mondial. Aceste instrumente sunt foarte importante pentru numeroasele exploatări pe termen lung așteptate la nivelul UE. La momentul actual, eforturile conexe depuse de autoritățile de reglementare sau misiunile AIEA [de exemplu, aspecte legate de securitatea exploatării pe termen lung (Safety Aspects of Long Term Operation – SALTO)] se concentrează în mod special pe efectele uzurii și mai puțin pe modernizările în materie de securitate „rezonabile din punct de vedere practic” care însoțesc programele de exploatare pe termen lung. Prin urmare, niște seturi comune de referințe tehnice care să integreze atât uzura, cât și modernizările în materie de securitate ar ajuta toți actorii implicați să implementeze programe cu niveluri de securitate echivalente în diferitele state membre.

Rezultat: în strânsă cooperare cu autoritățile de securitate nucleară, va fi elaborat un set de ghiduri cu referințe tehnice pentru exploatarea pe termen lung, care să acopere în special aspecte legate de modernizările în materie de securitate. În plus, se va defini și se va descrie o analiză comparativă a programelor naționale de exploatare pe termen lung în raport cu directivele modificate (conținutul tehnic al termenilor de referință), în special în ceea ce privește articolele 8a și 8b din Directiva modificată privind securitatea nucleară, în vederea utilizării viitoare de către autoritățile de reglementare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/01/2017
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 11/01/2017
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/11/2016