Услуги - 413240-2018

22/09/2018    S183

Полша-Варшава: Предоставяне на услуги по почистване за Frontex

2018/S 183-413240

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Frontex
Пощенски адрес: Plac Europejski 6
Град: Warsaw
код NUTS: PL POLSKA
Пощенски код: 00-844
Държава: Полша
Електронна поща: procurement@frontex.europa.eu
Телефон: +48 222059500
Факс: +48 222059501
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4052
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги по почистване за Frontex

Референтен номер: Frontex/OP/822/2018/KM
II.1.2)Основен CPV код
90000000 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на услуги по почистване в седалището на Frontex във Варшава, Полша.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на услуги по почистване в седалището на Frontex във Варшава, Полша.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на поръчката е 12 месеца с възможност за удължаване най-много до 3 пъти, всеки път за период от 12 месеца и при същите условия.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да предостави доказателство, че той е оторизиран да изпълни поръчката според националното законодателство, чрез предоставяне на доказателство, че оферентът вече е установен като признато юридическо лице и е вписан в съответния професионален или търговски регистър.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Оферентите трябва да представят доказателство за своите достатъчни икономически и финансови възможности за гарантиране на непрекъснато и задоволително изпълнение през предвидения период на поръчката както следва:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

а) отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено, при условие че публикуването на приходите и разходите и счетоводни баланси се изисква от законодателството относно фирми в държавата, където е установен оферентът; отчетите за приходи и разходи и счетоводните баланси трябва да потвърждават доброто финансово състояние на оферента, достатъчно да изпълни ангажиментите си във връзка с този рамков договор;

б) декларация за общия оборот на дружеството от последните 3 години, за които осчетоводяването е приключено (информацията трябва да се представи поотделно за всяка година); средният годишен оборот за последните 3 години трябва да надвишава 600 000 EUR;

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

А. Оферентът трябва да има най-малко 3 години професионален опит в предоставянето на подобни услуги, т.е. услугите за почистване.

Б. Оферентът трябва да докаже и демонстрира възможностите и техническите способности на неговия съответен персонал да осигури всички услуги, изисквани по предстоящата поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А. Оферентът трябва да има най-малко 3 години професионален опит в предоставянето на подобни услуги, т.е. услугите за почистване.

Доказателство за това трябва да бъде представено чрез:

— предоставяне на портфолио на дружеството, което потвърждава опита на оферента;

— предоставяне на списък с поръчки, изпълнени през последните 3 години, които съответстват на услугите, изисквани в тази покана за участие в търг, посочващи техните клиенти, финансов обем, обхват и сложност; поне една от тях (поръчките) трябва да бъде с минимална стойност 200 000 EUR;

— предоставяне на поне 3 референтни писма от клиентите, посочени по-горе, които потвърждават доброто качество на предоставените услуги; електронни писма или лични декларации от оферентите няма да бъдат приети;

Б. Оферентът трябва да докаже и демонстрира възможностите и техническите способности на неговия съответен персонал да осигури всички услуги, изисквани по предстоящата поръчка;

Следните документи или/и информация трябва да бъдат представени като доказателство за съответствие с критериите за техническите и професионални възможности, изложени по-горе:

— общ преглед на техническите и човешки ресурси на дружеството, потвърждаващи възможността на оферента да изпълни поръчката;

— автобиография/и на определения супервайзор (кратки бележки няма да се приемат) с посочване на притежаваното ниво на знания по английски език и професионални квалификации за извършване на услугите.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/10/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/10/2018
Местно време: 11:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/09/2018