Υπηρεσίες - 413240-2018

22/09/2018    S183

Πολωνία-Βαρσοβία: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τον Frontex

2018/S 183-413240

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL POLSKA
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4052
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τον Frontex

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/822/2018/KM
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90000000 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στην έδρα του Frontex στη Βαρσοβία, Πολωνία.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στην έδρα του Frontex στη Βαρσοβία, Πολωνία.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης 3 φορές κατ' ανώτατο όριο, κάθε φορά για περίοδο 12 μηνών και με τους ίδιους όρους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει άδεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μέσω της παροχής στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος αποτελεί ήδη αναγνωρισμένη νομική οντότητα και είναι εγγεγραμμένος σε σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική του ικανότητα για την εξασφάλιση της συνεχούς και ικανοποιητικής εκτέλεσης των καθηκόντων καθ' όλη την προβλεπόμενη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τα οποία έχουν ως εξής:

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

α) λογαριασμοί κερδών και ζημιών και τους ισολογισμούς των τελευταίων 3 οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί, εφόσον η δημοσίευση των λογαριασμών κερδών και ζημιών και των ισολογισμών προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. Οι λογαριασμοί κερδών και ζημιών και οι ισολογισμοί θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την καλή χρηματοοικονομική κατάσταση του προσφέροντος, και ότι είναι επαρκής για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη σύμβαση-πλαίσιο,

β) δήλωση του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά τα τελευταία 3 έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί (πρέπει να παρασχεθούν ξεχωριστά οι πληροφορίες για κάθε έτος). Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία 3 έτη πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 600 000 EUR.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Α. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών καθαρισμού.

Β. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει και να παρουσιάσει τη σχετική δυνατότητα και τεχνική ικανότητα του προσωπικού του για την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της μελλοντικής σύμβασης.

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Α. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών καθαρισμού.

Αυτό αποδεικνύεται από:

— την παροχή του χαρτοφυλακίου της εταιρείας που επιβεβαιώνει την εμπειρία του υποψηφίου,

— την παροχή καταλόγου συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία 3 έτη, οι οποίες αντιστοιχούν στις απαιτούμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και στον οποίο να αναφέρονται τα ονόματα των πελατών τους, το οικονομικό μέγεθος, το εύρος και η πολυπλοκότητα αυτών. Τουλάχιστον 1 από αυτές τις συμβάσεις πρέπει να έχει μέση ετήσια αξία τουλάχιστον 200 000 EUR.

— την παροχή τουλάχιστον 3 συστατικών επιστολών από τους πελάτες που ορίζονται ανωτέρω οι οποίες θα επιβεβαιώνουν την καλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον υποψήφιο. Δεν θα γίνουν δεκτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτόβουλες δηλώσεις των υποψηφίων,

Β. Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει και να παρουσιάσει τη σχετική δυνατότητα και τεχνική ικανότητα του προσωπικού του για την παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της μελλοντικής σύμβασης,

Τα ακόλουθα έγγραφα και/ή οι πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν ως αποδεικτικά της συμμόρφωσης προς τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται ανωτέρω:

— επισκόπηση σχετικά με τους τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους της εταιρείας που επιβεβαιώνουν την ικανότητα του υποψηφίου για την εκτέλεση της σύμβασης,

— πλήρες(η) βιογραφικό(ά) σημείωμα(σημειώματα) του ειδικού επόπτη (σύντομες σημειώσεις δεν θα γίνονται δεκτές) με ένδειξη του επιπέδου γνώσης αγγλικών και των επαγγελματικών προσόντων που διαθέτει για την εκτέλεση των υπηρεσιών.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/10/2018
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/10/2018
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
12/09/2018