Servicii - 413240-2018

22/09/2018    S183

Polonia-Varşovia: Prestare de servicii de curățenie în favoarea Frontex

2018/S 183-413240

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Frontex
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL POLSKA
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4052
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de curățenie în favoarea Frontex

Număr de referinţă: Frontex/OP/822/2018/KM
II.1.2)Cod CPV principal
90000000 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prestare de servicii de curățenie la sediul Frontex din Varșovia, Polonia.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prestare de servicii de curățenie la sediul Frontex din Varșovia, Polonia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului este de 12 luni cu posibilitatea prelungirii acesteia de maximum 3 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni și în aceleași condiții.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că este autorizat să execute contractul în conformitate cu legislația națională prin furnizarea de dovezi conform cărora Ofertantul este deja înființat ca entitate juridică recunoscută și este înscris într-un registru al comerțului sau al profesiilor relevant.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Ofertanții trebuie să furnizeze dovezi privind capacitatea lor economică și financiară suficientă pentru a garanta executarea continuă și satisfăcătoare pe întreaga durată prevăzută a contractului, după cum urmează:

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

a) conturile de profit și pierdere și bilanțurile pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate, cu condiția ca publicarea contului de profit și pierdere și a bilanțurilor să fie stipulată de legislația privind societățile din țara în care este stabilit ofertantul; conturile de profit și pierdere, precum și bilanțurile trebuie să confirme o bune situație financiară a ofertantului, suficientă pentru a-și îndeplini angajamentele legate de prezentul contract-cadru;

b) o declarație privind cifra de afaceri totală a companiei pentru ultimele 3 exerciții încheiate (informațiile trebuie furnizate separat pentru fiecare an); cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții trebuie să fie mai mare de 600 000 EUR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A. ofertantul trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență profesională în prestarea de servicii similare, și anume servicii de curățenie;

B. Ofertantul trebuie să își ateste și să își demonstreze capacitatea personală și tehnică relevantă de a presta toate serviciile solicitate în baza viitorului contract.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

A. ofertantul trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență profesională în prestarea de servicii similare, și anume servicii de curățenie;

Dovada acestei experiențe trebuie pusă la dispoziție prin:

— prezentarea portofoliului companiei care să confirme experiența ofertantului;

— prezentarea unei liste de contracte executate în ultimii 3 ani care corespund serviciilor solicitate în cadrul acestei licitații, indicând clienții, volumul financiar, domeniul de aplicare și complexitatea; cel puțin 1 dintre acestea (contracte) trebuie să aibă o valoare medie anuală de cel puțin 200 000 EUR.

— furnizarea a cel puțin 3 scrisori de recomandare din partea clienților menționați mai sus care să confirme buna calitate a serviciilor prestate; e-mailurile sau declarațiile pe propria răspundere din partea ofertanților nu vor fi acceptate;

B. Ofertantul trebuie să își ateste și să își demonstreze capacitatea personală și tehnică relevantă de a presta toate serviciile solicitate în baza viitorului contract;

Următoarele documente și/sau informații trebuie prezentate ca dovadă a respectării criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională enumerate mai sus:

— descriere privind resursele umane și tehnice ale companiei care să confirme capacitatea ofertantului de a executa contractul;

— CV-ul complet al Supraveghetorului alocat (nu vor fi acceptate date pe scurt) indicând nivelul de cunoaștere a limbii engleze și calificările profesionale deținute de aceștia pentru prestarea serviciilor.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/10/2018
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/09/2018