Услуги - 413243-2018

22/09/2018    S183

Дaния-Копенхаген: Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — характеристики на земната покривка с висока разделителна способност за 2018 референтна година

2018/S 183-413243

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 135-307138)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Karoline Rygaard
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367220
Факс: +45 33367199
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eea.europa.eu/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — характеристики на земната покривка с висока разделителна способност за 2018 референтна година

Референтен номер: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата покана за участие в търг има за цел да сключи договор/и с икономически оператор/и, обхващащ актуализирането и производството на 4 слоя с висока разделителна способност (HRL), с някои изменения (основно нови или модифицирани продукти за изменение), за референтната 2018 г. и изменени продукти за периода 2015—2018 г.

Тази покана за участие в търг е разделена на 4 обособени позиции:

— Обособена позиция 1: Непромокаемост 2018 г., изменение на непромокаемостта за 2015—2018 г. и вграждане 2018 г.,

— Обособена позиция 2: Горски продукти: Гъстота на покритието от дървета и доминиращ вид листа и продукти на изменението, както и продуктите от вид гора;

— Обособена позиция 3: Пасища и изменение на пасища;

— Обособена позиция 4: Вода и влажност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/09/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 135-307138

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 24/09/2018
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 02/10/2018
Местно време: 14:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 26/09/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 04/10/2018
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: