Diensten - 413243-2018

22/09/2018    S183

Denemarken-Kopenhagen: Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge resolutie voor het referentiejaar 2018

2018/S 183-413243

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 135-307138)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Milieuagentschap
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK011 Byen København
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Contactpersoon: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefoon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eea.europa.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landmonitoringdienst van Copernicus –– kenmerken van de bodembedekking in hoge resolutie voor het referentiejaar 2018

Referentienummer: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving is gericht op de opstelling van (een) dienstenovereenkomst(en) met (een) ondernemer(s) voor de bijwerking en productie van 4 bestaande lagen in hoge resolutie (HRL‘s, high resolution layers) met een aantal veranderingen (voornamelijk nieuwe en aangepaste producten betreffende veranderingen) voor het referentiejaar 2018, en producten betreffende veranderingen voor de periode 2015-2018.

Deze aanbesteding is verdeeld in 4 percelen:

— perceel 1: ondoordringbaarheid 2018, verandering in de ondoordringbaarheid 2015-2018 en opbouw 2018;

— perceel 2: producten inzake bos: boomdichtheid en dominant bladtype en producten betreffende veranderingen, evenals producten inzake bostype;

— perceel 3: grasland en verandering in grasland;

— perceel 4: water en natheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/09/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307138

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen.
In plaats van:
Datum: 24/09/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/10/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend.
In plaats van:
Datum: 26/09/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 04/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: