Usługi - 413243-2018

22/09/2018    S183

Dania-Kopenhaga: Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus — wysokorozdzielcza charakterystyka pokrycia terenu dla roku referencyjnego 2018

2018/S 183-413243

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 135-307138)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eea.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi monitorowania terenu w programie Copernicus — wysokorozdzielcza charakterystyka pokrycia terenu dla roku referencyjnego 2018

Numer referencyjny: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu udzielenie zamówienia (zamówień) na usługi wykonawcy (wykonawców) obejmującego (obejmujących) aktualizację i wykonanie modelu 4 warstw w wysokiej rozdzielczości dla roku referencyjnego 2018, z pewnymi zmianami (głównie nowe lub zmodyfikowane zmiany pokrycia terenu), oraz zmiany pokrycia terenu w okresie 2015-2018.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 4 części:

— część 1: obszary nieprzepuszczalne 2018, zmiana w obszarach nieprzepuszczalnych 2015-2018 i powstawanie nowych obszarów 2018,

— część 2: produkty dotyczące lasów: gęstość okrywy drzewnej oraz typ liścia dominującego i produkty zmiany pokrycia, jak również produkty leśne,

— część 3: powierzchnia użytków zielonych i zmiany w tej powierzchni,

— część 4: woda i wilgotność.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 135-307138

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 24/09/2018
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/10/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: