Služby - 413249-2018

22/09/2018    S183

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Odborné vzdelávanie v triede a v elektronickej forme (e-learning) v oblasti počítačovej technológie

2018/S 183-413249

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eib.org
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1489.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4044
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Odborné vzdelávanie v triede a v elektronickej forme (e-learning) v oblasti počítačovej technológie

Referenčné číslo: CFT-1489
II.1.2)Hlavný kód CPV
80500000 Školiace (výcvikové) služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európska investičná banka EIB vypisuje túto výzvu na predkladanie ponúk s cieľom prideliť rámcové dohody poskytovateľom služieb, ktorí budú zamestnancom EIB poskytovať rôzne školenia týkajúce sa oblasti buď prostredníctvom spoločných formálnych kurzov, alebo elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning). Táto výzva na predloženie ponúk je rozdelená na 2 časti:

Časť 1: Kurzy odbornej prípravy v oblasti nástrojov Microsoft (napr. Microsoft Word alebo Excel);

Časť 2: Kurzy odbornej prípravy v inej IT oblasti, než sú nástroje Microsoft.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kurzy odbornej prípravy v oblasti nástrojov Microsoft

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80533100 Školenia na prácu s počítačmi
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
80520000 Školiace zariadenia
80521000 Školiace programy
80522000 Školiace semináre
80533000 Oboznámenie sa s počítačmi a školenia pre používateľov
80420000 Služby v oblasti elektronického vzdelávania
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory poskytovateľa služieb a vybrané miesta na kurzy odbornej prípravy v triede.

II.2.4)Opis obstarávania:

Banka hľadá poskytovateľov služieb s významnými skúsenosťami s vývojom a poskytovaním vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti IT v medzinárodnom prostredí pre veľké súkromné spoločnosti a/alebo verejné organizácie.

Výzva na predkladanie ponúk sa zameriava na poskytovanie odbornej prípravy v rôznych oblastiach IT pre všetkých zamestnancov EIB prostredníctvom nasledujúcich krokov:

— návrh a úprava kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov podľa potrieb EIB,

— poskytovanie skupinových kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov,

— poskytovanie a realizácia ľahko a komerčne dostupných elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning),

— návrh, poskytovanie a realizácia na mieru upravených elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning).

Cieľom služby dodávanej v rámci tejto časti je, aby sa účastníkom (väčšinou koncovým užívateľom) poskytla praktická odborná príprava a potrebné zručnosti na efektívne používanie IT nástrojov Microsoft, ktoré majú k dispozícii na svojich pracovných staniciach v EIB.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová dohoda bude podpísaná na počiatočné obdobie 3 rokov s možnosťou 1 predĺženia o 1 rok (maximálna celková doba trvania rámcovej dohody – 4 roky).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Kurzy odbornej prípravy v inej IT oblasti, než sú nástroje Microsoft

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80420000 Služby v oblasti elektronického vzdelávania
80510000 Služby týkajúce sa odborných školení
80520000 Školiace zariadenia
80521000 Školiace programy
80522000 Školiace semináre
80533000 Oboznámenie sa s počítačmi a školenia pre používateľov
80533100 Školenia na prácu s počítačmi
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory poskytovateľa služieb a vybrané miesta na kurzy odbornej prípravy v triede.

II.2.4)Opis obstarávania:

Banka hľadá poskytovateľov služieb s významnými skúsenosťami s vývojom a poskytovaním vysokokvalitnej odbornej prípravy v oblasti IT v medzinárodnom prostredí pre veľké súkromné spoločnosti a/alebo verejné organizácie.

Výzva na predkladanie ponúk sa zameriava na poskytovanie odbornej prípravy v rôznych oblastiach IT pre všetkých zamestnancov EIB prostredníctvom nasledujúcich krokov:

— návrh a úprava kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov podľa potrieb EIB,

— poskytovanie skupinových kurzov odbornej prípravy, workshopov, nástrojov a materiálov,

— poskytovanie a realizácia ľahko a komerčne dostupných elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning),

— návrh, poskytovanie a realizácia na mieru upravených elektronických kurzov odbornej prípravy (e-learning).

Cieľom služieb dodávaných v rámci tejto časti je, aby sa účastníkom poskytla praktická odborná príprava, ktorá im umožní efektívnejšie pracovať prostredníctvom používania nástrojov, softvérov a technológie od iných výrobcov než spoločnosti Microsoft.

Môže sa to týkať potrieb radových koncových používateľov nástrojov, ktoré sa bežne používajú v EIB, ako aj podrobnej hĺbkovej odbornej prípravy pre správcov a koncových používateľov v tímoch IT a tímoch na podporu systémov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová dohoda bude podpísaná na počiatočné obdobie 3 rokov s možnosťou 1 predĺženia o 1 rok (maximálna celková doba trvania rámcovej dohody – 4 roky).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/10/2018
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/10/2018
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Na požiadanie bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/09/2018