Bygge og anlæg - 413272-2018

22/09/2018    S183    Bygge og anlæg - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning

2018/S 183-413272

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Havnegade 27
By: København K
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 1058
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Seidelin
E-mail: pese@vd.dk
Telefon: +45 40848882

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vd.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SDU-SUND

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forlængelse af fordyrelsen af byggeriet af Niels Bohr Bygningen har Vejdirektoratet midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder SDU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, som denne vejledende forhåndsmeddelelse knytter sig til. SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND᾽s forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Vejdirektoratet ønsker med nærværende vejledende forhåndsmeddelelse, at:

- informere potentielle bydende om det kommende udbud samt tidsplanerne herfor,

- opnå en dybere forståelse for de potentielle bydende, og de potentielle bydendes tilgang til opgavens løsning,

- tilpasse udbudsmaterialet samt udbudsprocessen, således at det bliver mere attraktivt for de potentielle bydende at byde på opgaven,

- få be- eller afkræftet Vejdirektoratets antagelser om ”det gode byggeprojekt” gennem dialog med markedet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 950 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214000
45214420
45214600
45214500
45214610
45214620
45215100
45215120
45215147
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Baggrund:

SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND᾽s forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut. Projektet placeres i direkte tilknytning til det nye universitetshospital - Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Formålet er, at en integration af de 2 institutioner skal muliggøre yderligere samarbejde, optimal udnyttelse af arealer og fælles funktioner som f.eks. undervisningslokaler, laboratorier, auditorier mv.

Nærheden til Nyt OUH vil få stor betydning for samarbejdet og det tværfaglige miljø, der er mellem universitetets fem fakulteter og OUH. Koblingszonen mellem de 2 byggerier indgår i projektet SDU-SUND.

Byggeriet tager afsæt i SDU Campus Odenses bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog og er overordnet udlagt i 3 nord-syd gående fløje. Fløjene forbindes af en række øst-vestgående tværgader, hvor der er opholdsområder i tæt forbindelse med fælles faciliteter som mødelokaler, printrum og tekøkkener. Bygningsanlægget er i alt 3 etager med en delvis åben parterreetage, hvilket tillader stier og landskab at passere under bygningen og giver mulighed for at etablere en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen. Der foreligger en godkendt lokalplan for området.

Projektet er oprindeligt projekteret som 3 storentrepriser og 5 fagentrepriser. Vejdirektoratet agter dog at afsøge muligheden for at udbyde projektet i hovedentreprise. Såfremt projektet udbydes i hovedentreprise, vurderer Vejdirektoratet, at værdien af entreprisearbejderne i denne kontrakt udgør ca. 950 000 000 DKK.

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3 800 km vej.

Da Vejdirektoratet ikke normalt udbyder byggeprojekter, er Vejdirektoratets intention med denne markedsundersøgelse er at få konkrete input fra byggebranchen i forbindelse med udbuddet af SDU-SUND.

Med henblik på at opnå konkrete input har Vejdirektoratet udarbejdet et spørgeskema til interesserede potentielle bydende. De potentielle tilbudsgivere opfordres til at benytte lejligheden til at influere udbudsmaterialet på en konstruktiv måde ved udfyldelse af spørgeskemaet. Spørgeskemaet skal sikre ligebehandling af alle deltagere i markedsundersøgelsen. Vejdirektoratet vil endvidere afholde individuelle møder på 1,5 time med de potentielle tilbudsgivere som udfylder spørgeskemaet og som måtte ønske et individuelt møde.

Vejdirektoratet har oplistet sine særlige interessepunkter i spørgeskemaet og opfordrer de potentielle bydende til at fokusere herpå.

Fristen for svar på spørgeskemaet er den 5.10.2018, kl. 13:00. Individuelle møder vil blive afholdt i uge 41.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/11/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Vejdirektoratet har til brug for nærværende markedsundersøgelse udarbejdet et spørgeskema, der er tilgængeligt her: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx - Id: 1402 Titel: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet - SDU-SUND – Indledende markedsundersøgelse

Input til Vejdirektoratet bedes givet via udfyldelse og fremsendelse af føromtalte spørgeskema. Generisk markedsføringsmateriale bør ikke indsendes.

Bemærk at svarfristen er den 5.10.2018 kl. 13:00.

Det udfyldte spørgeskema samt evt. anden dokumentation skal sendes til udbud@vd.dk

pese@vd.dk og tsha@vd.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2018