Services - 413334-2021

13/08/2021    S156

Poland-Łomianki: Snow-clearing services

2021/S 156-413334

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łomianki
Postal address: ul. Warszawska 115
Town: Łomianki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-092
Country: Poland
E-mail: tomasz.baran@poczta.lomianki.pl
Telephone: +48 228889843
Fax: +48 228889844
Internet address(es):
Main address: www.lomianki.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”: Część I oraz Część II

Reference number: RZP.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023: 1) Przedmiotem zamówienia jest całodobowe, zimowe utrzymanie 91 dróg gminnych o łącznej długości 68,668 km na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Część II ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące, bez powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych (wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) oraz gminnych chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (wykaz chodników, ścieżek rowerowych i parkingów stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Teren Gminy Łomianki

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023:

1) Przedmiotem zamówienia jest całodobowe, zimowe utrzymanie 91 dróg gminnych o łącznej długości 68,668 km na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg stanowi załącznik

nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie:

a) płużenia,

b) sypania chlorkiem sodu,

c) płużenia i posypywania chlorkiem sodu,

d) sypania piaskiem,

e) płużenia i posypywania piaskiem

f) mechanicznego oczyszczenia pasa jezdni po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie zimowym.

2) W zależności od bieżących potrzeb, Zamawiający wydając polecenie wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg, będzie określał zakres dróg przewidzianych do przeprowadzenia prac - wskazując wykaz podstawowy lub uzupełniający.

3) Zamawiający, w zależności od faktycznych potrzeb, zastrzega sobie możliwość interwencyjnego wskazywania dodatkowych dróg położonych na terenie gminy Łomianki do akcji zimowego utrzymania, niewymienionych w wykazie podstawowym lub dodatkowym. Przewidywana długość dróg do zimowego utrzymania w ramach interwencyjnych wskazań – 200 km. Z uwagi na znacznie ograniczoną szerokość niektórych dróg (3,5 – 4,0 m) na terenie gminy Łomianki, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednimi pojazdami umożliwiającymi odśnieżanie również wąskich dróg gdzie nie ma możliwości wjechania pługosolarką.

4) Łączna przewidywana długość dróg do zimowego utrzymania 91 dróg gminnych wg wykazu podstawowego i dodatkowego 68,668 km, w tym drogi utwardzone 64,995 km + drogi gruntowe 3,673 km oraz wg. wskazań interwencyjnych – 200 km.

5) Łączna długość dróg utwardzonych gdzie przewiduje się stosowanie środków chemicznych (NaCl) w celu zapobiegania powstawania oblodzenia lub gołoledzi, zapobiegania powstawania śliskości pośniegowej oraz likwidacji gołoledzi – 64,485 km.

6) Łączna długość dróg gruntowych i część utwardzonych gdzie stosowany będzie wyłącznie piasek w celu ograniczenia powstawania oblodzenia i śliskości – 4,183 km, w tym:

ul. Partyzantów, odcinek od Kwiatowej do Konwaliowej;

ul. Pogodna, odcinek od ul. Akinsa do ul. Norwida;

ul. Pogodna, Odcinek od ul. Rodziewiczówny do ul. Asnyka;

ul. Brzegowa, Odcinek od posesji Brzegowa 3 do ul. Armii Poznań;

ul. Krokusa, cała ulica;

ul. Paderewskiego, odcinek od ul. Wspólnej do ul. Kościelna Droga;

ul. Równa, od ul. Długiej do szkoły;

ul. Sierakowska, odcinek od ul. Łuże do ul. Zachodniej.

7) Wykaz dróg do zimowego utrzymania (pakiet podstawowy i pakiet dodatkowy) stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2021
End: 15/05/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II przedmiotu zamówienia –,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Teren Gminy Łomianki

II.2.4)Description of the procurement:

2. Przedmiotem zamówienia jest: Część II ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące, bez powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych (wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) oraz gminnych chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (wykaz chodników, ścieżek rowerowych i parkingów stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia), obejmujące:

a) usuwanie śniegu, lodu i likwidowanie śliskości na terenie przystanków autobusowych, na długości zatok przystankowych, jednak nie mniej niż 40 mb, po 20 mb od słupka przystankowego lub wiat przystankowych oraz szerokości utwardzonej powierzchni przystanków do 5 mb od krawędzi drogi/zatoki przystankowej;

b) zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników, ścieżek rowerowych i parkingów;

c) zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem z ewentualną domieszką NaCl w ilości 5-10 %.

d) spryzmowanie śniegu i lodu na krawędzi chodnika, ścieżki rowerowej i parkingu;

e) w przypadku mechanicznego odśnieżania przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie urządzeń na chodniki, ścieżki rowerowe

i parkingi.

f) zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami

i na trawnikach;

g) rozstawienie i sprzątnięcie pojemników zapewnianych oraz dostarczonych przez Wykonawcę (80 sztuk) – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, napełnienie pojemników mieszanką piaskowo-solną dostarczoną przez Wykonawcę (zabrania się stosowania środków chemicznych z wyłączeniem domieszki NaCl

w ilości 5-10%);

h) W przypadku wystąpienia sytuacji zalegania śniegu i powstania konieczności uprzątnięcia zgarniętego śniegu i lodu z przystanków autobusowych i parkingów Wykonawca podejmie się wywozu śniegu na wyraźne polecenie Zamawiającego nie częściej niż jeden raz w miesiącu, bez dodatkowego wynagrodzenia;

i) prace wykonywane będą na bieżąco bez powiadamiania Wykonawcy, w zależności od zjawisk atmosferycznych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień. W przypadku braku opadów śnieżnych Wykonawca zobowiązany jest

2 razy w miesiącu prowadzić prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na wszystkich powierzonych do utrzymania przystankach, chodnikach, ścieżkach rowerowych i parkingach obejmujące w szczególności zamiatanie piasku oraz usuwanie innych zanieczyszczeń (w szczególności niedopałki papierosów, kapsle, itp.);

j) Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do przystąpienia do uprzątnięcia przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów gminnych w ramach zimowego utrzymania w czasie 1 godziny od momentu uzyskania polecenia Zamawiającego o potrzebie wykonania usługi.

k) Zamawiający, w zależności od faktycznych potrzeb, zastrzega sobie możliwość interwencyjnego wskazywania dodatkowych chodników i parkingów położonych na terenie gminy Łomianki do akcji zimowego utrzymania, niewymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Przewidywana długość chodników do zimowego utrzymania w ramach interwencyjnych wskazań – 10.000,00 mb. Przewidywana powierzchnia parkingów do zimowego utrzymania

w ramach interwencyjnych wskazań – 2.000,00 m2.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/11/2021
End: 14/04/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w Formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

a) Dla Części I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł.

b) Dla Części II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić:

3) Dla Części I Dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). W przypadku dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wyrażonej w walucie obcej, wartość ubezpieczenia w przeliczeniu na PLN, musi odpowiadać sumie gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego na dzień składania ofert.

4) Dla Części II Dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). W przypadku dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, wyrażonej w walucie obcej, wartość ubezpieczenia w przeliczeniu na PLN, musi odpowiadać sumie gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego na dzień składania ofert.

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia

z postępowania;

9) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2, i 4 ustawy Pzp sporządzona

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 5) - 7), składa informację

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację

z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

5. Pozostałe zapisy regulujące podwykonawstwo znajdują się w Rozdziale 5 ustawy Pzp.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku

do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności

nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,

o których mowa w pkt 1:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa

lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których

te zdolności są wymagane;

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy;

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

a) Dla Części I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg o minimalnej wartości 300 000,00 zł brutto,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.

b) Dla Części II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną usługę wykonaną, polegającą na zimowym utrzymaniu chodników o minimalnej wartości 300 000,00 zł brutto,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.

c) Dla Części I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu: samochód pługosolarka –

3 sztuki, samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 15 t – 1 sztuka, koparko-ładowarka – 1 sztuka, zamiatarka – 1 sztuka, ciągnik wyposażony w pług oraz rozsiewacz, umożliwiający odśnieżanie wąskich uliczek gdy nie ma możliwości wjechania pługosolarka – 1 sztuka.

d) Dla Części II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu: samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 15 t – 1 sztuka, koparko-ładowarka – 1 sztuka, pojazd wyposażony w lekki pług o niskim ciężarze dedykowany do odśnieżania chodników – 1 sztuka, zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do odśnieżania chodników – 2 sztuki, skrzynie na piasek i mieszankę piasku z NaCl –

80 sztuk.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów warunek o którym mowa w pkt 2 ppkt. 4 SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni wymagany warunek.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ

na realizację zamówienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić:

5) Dla Części I wykazu usług w których Wykonawca wykaże że: wykonał jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg o minimalnej wartości 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

6) Dla Części II wykazu usług w których Wykonawca wykaże że: wykonał jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników o minimalnej wartości 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

7) Dla Części I wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

w którym Wykonawca wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu: samochód pługosolarka – 3 sztuki, samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 15 t – 1 sztuka, koparko-ładowarka – 1 sztuka, zamiatarka – 1 sztuka, ciągnik wyposażony w pług oraz rozsiewacz, umożliwiający odśnieżanie wąskich uliczek gdy nie ma możliwości wjechania pługosolarka – 1 sztuka;

8) Dla Części II wykazu narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

w którym Wykonawca wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami typu: samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności 15 t – 1 sztuka, koparko-ładowarka – 1 sztuka, pojazd wyposażony w lekki pług o niskim ciężarze dedykowany do odśnieżania chodników – 1 sztuka, zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do odśnieżania chodników – 2 sztuki, skrzynie na piasek

i mieszankę piasku z NaCl – 80 sztuk.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,

a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia

oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału

w postępowaniu, Wykonawca:

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;

2) w terminie określonym w Rozdziale XIII pkt 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu

do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi dla Części I i Części II.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/09/2021
Local time: 10:05
Place:

Poprzez platformę zakupową Zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

01.08.2023r.

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

a. Dla Części I 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

b. Dla Części II 20 000,00PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zmiany do projektowanych postanowień umowy zostały zawarte w dokumentach zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do SWZ dla Części I oraz Części II w § 10

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny

niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/08/2021