Bygge og anlæg - 413348-2018

22/09/2018    S183

Danmark-Græsted: Behandling af spildevand

2018/S 183-413348

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gribvand Spildevand A/S
CVR-nummer: 32644848
Postadresse: Holtvej 18 C
By: Græsted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3230
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Holm
E-mail: hh@gribvand.dk
Telefon: +45 48404115

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hlmyzeydkb
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hlmyzeydkb
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg - Prækvalifikation

Sagsnr.: A111864
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90420000 Behandling af spildevand
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg som følge af nedlæggelse af mindre renseanlæg i de respektive renseanlægs oplande.

Detaljer fremgår af udbudsdokumenterne.

Arbejdet omfatter projektering, udførelse, afprøvning, test og idriftsætning i totalentreprise.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

1) Udsholt renseanlæg befinder sig på adressen Udsholt Strandvej 181, 3230 Græsted;

2) Gilleleje renseanlæg er placeret på adressen Idrætsvej 8, 3250 Gilleleje.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Beskrivelse af udbuddet fremgår af udbudsdokumenterne, som kan hentes på internetportalen: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hlmyzeydkb

Økonomisk og finansiel formåen: Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som Bygherre har fastsat til økonomisk og finansiel formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1

Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Nettoomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til Nettoomsætningen:

- Det er et mindstekrav, at omsætningen i hvert af de 3 afsluttede regnskabsår er på minimum 100 000 000 DKK.

Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til Egenkapitalen:

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen i hvert af de 3 afsluttende regnskabsår er, eller har været positiv eller at, såfremt egenkapitalen er negativ, der foreligger dokumentation for egenkapitalens reetablering, f.eks. i form af bindende tilsagn fra investorer om kapitaltilførsel.

Teknisk og/eller faglig formåen:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som Bygherre har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen i medfør af udbudslovens § 140, stk. 1, nr. 3, jf. ESPD del IV. C.

Referenceliste:

Mindstekrav til referencelisten:

— Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af mindst 3 og højest 5 sammenlignelige referencer inden for de seneste 10 år, med beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail.

Ved sammenlignelige leverancer forstås etablering/udbygning af renseanlæg til behandling af kommunalt spildevand med en minimumsstørrelse på 20 000 PE.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag mindst 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages mindre end 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Bygherre udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Bygherre vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Bygherre foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor særligt referencelisten vil have betydning.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudslisten indeholder en frivillig option på en optimeret tidsplan, hvor både udbygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg afleveres klar til indkøring d. 15.12.2019. Afgivelse af pris for denne option er på fuldstændig frivillig basis for tilbudsgiver, og optionen indgår således ikke i vurderingen af underkriterium 1 eller tilbuddet i øvrigt. Optionen kan kun blive taget i betragtning af Bygherre, såfremt den vindende tilbudsgiver har afgivet pris på optionen.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Iht. udbudsmaterialet

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udvidelse af Gillelje og Udsholt renseanlæg sker efter "Almindelige Betingelser for totalentreprise" af 1993 benævnt ABT93 med tilføjelser, jf. betingelser pkt. 3.2.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/10/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrister: Klagefrister fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer, om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2018