Services - 413415-2021

13/08/2021    S156

België-Brussel: Gegevensbeheerdiensten

2021/S 156-413415

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel - Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: CDA.FO.Unit@brucity.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419140
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F011816%2FPTL-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel, gedurende 48 maanden, de implementatie en het onderhoud van een geolokalisatiesysteem voor het voertuigenpark van de Stad Brussel, met inbegrip van het beheer van de verzamelde gegevens

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/011816/PTL-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72322000 Gegevensbeheerdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel, gedurende 48 maanden, de implementatie en het onderhoud van een geolokalisatiesysteem voor het voertuigenpark van de Stad Brussel, met inbegrip van het beheer van de verzamelde gegevens

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 247 933.88 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42961300 Systeem voor opsporing van voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Op de plaatsen die bepaald zullen worden tijdens een organisatievergadering met de opdrachtnemer bij aanvang van de opdracht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel, gedurende 48 maanden, de implementatie en het onderhoud van een geolokalisatiesysteem voor het voertuigenpark van de Stad Brussel, met inbegrip van het beheer van de verzamelde gegevens

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De functies van de software voor het beheer van de gegevens / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit van de ‘ontwerp’-benadering en van de oplossing op technisch vlak / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 247 933.88 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van twee geolokalisatiediensten (met inbegrip van de informaticaoplossing, de levering, installatie en herstelling van ingebouwde toestellen) en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Elke dienst heeft betrekking op een vloot van minimum 100 voertuigen en bevat:

- de installatie van de uitrusting aan boord van de voertuigen;

- de implementatie van het platform voor de ontvangst van de gegevens met cartografiesoftware om de locatie van één of meerdere voertuigen te kunnen visualiseren op een kaart.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/09/2021
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in

de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake

overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de

rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2021