Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 413607-2019

03/09/2019    S169

Polonia-Bydgoszcz: Servicios relacionados con la impresión

2019/S 169-413607

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Dirección postal: ul. Wały Jagiellońskie 4
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-128
País: Polonia
Persona de contacto: Dariusz Pezała
Correo electrónico: oddzial.gospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl
Teléfono: +48 525878505
Fax: +48 525878509
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.bydgoszcz.sr.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sąd
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa polegająca na dzierżawie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności.

II.1.2)Código CPV principal
79820000 Servicios relacionados con la impresión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego. W zakres usługi wchodzi dostawa, wniesienie, zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy wszystkich dostarczonych urządzeń w ustalonych terminach.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 259 396.49 PLN / Oferta más elevada: 1 259 396.49 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4, ul. Grudziądzka 45, ul. Nowy Rynek 10, ul. Toruńska 64a, ul. Piotrowskiego 7, ul. Grunwaldzka 30, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego. W zakres usługi wchodzi dostawa, wniesienie, zainstalowanie i doprowadzenie do pełnej gotowości do pracy wszystkich dostarczonych urządzeń w ustalonych terminach. Szczegółowe wymagania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagania w zakresie parametrów technicznych określone zostały w załączniku nr 3B do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy urządzeń / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy materiałów eksploatacyjnych (tonerów) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas oddania do eksploatacji po naprawie lub wymianie urządzenia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Ilość zaoferowanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający dopuszcza prawo opcji polegające na zwiększeniu w trakcie realizacji umowy do 20 % ilości urządzeń w przypadku zwiększonego zapotrzebowania w tym zakresie lub wycofania z eksploatacji urządzeń będących własnością zamawiającego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy nr 94 1130 1017 0021 1000 3890 0004 w tytule przelewu wskazując: „Wadium – postępowanie nr PN 1/2019 „Dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjne"

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 112-275272
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Usługa polegająca na dzierżawie nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuromax-Balcer Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Jagiellońska 013
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-027
País: Polonia
Correo electrónico: sekretariat@biuromax-balcer.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 259 396.49 PLN / Oferta más elevada: 1 259 396.49 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Pzp, wykazujących brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt:

3 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/08/2019