Доставки - 413743-2018

22/09/2018    S183    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Видин: Медицински консумативи

2018/S 183-413743

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД, гр. Видин
105515902
ул. „Цар Симеон Велики“ № 119
Видин
3700
България
Лице за контакт: Силвия Дамянова
Телефон: +359 94600691
Електронна поща: mbal_vidin@abv.bg
Факс: +359 94600691
код NUTS: BG311

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mbal-vidin.com

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин по 2 самостоятелно обособени спецификации

II.1.2)Основен CPV код
33140000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 2 обособени позиции. Медицинските изделия и консумативи, които следва да бъдат доставяни, са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение цена/качество“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 417 058.33 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141700
33183200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и склад за медицински изделия в „МБАЛ „Света Петка“ АД — гр. Видин, находяща се в гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, разпределени на 5 групи номенклатурни единици, както следва:

1. група 1 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване“,

2. група 2 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване с униполарна глава тип МУР“,

3. група 3 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване с биполарна глава“,

4. група 4 „Медицински консумативи“,

5. група 5 „Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник“.

Артикулите от всяка група на подробно описани в техническото задание по обособената позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите медицински изделия / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

За доставка на хирургични медицински изделия — платна, за нуждите на операционния блок на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33169000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека и склад за медицински изделия в „МБАЛ „Света Петка“ АД — гр. Видин, находяща се в гр. Видин 3700, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Необходима е доставка на:

1. монофиламентни полипропиленови платна с размери 6х11 см/0,14 мм — 145 бр.;

2. монофиламентни полипропиленови платна с размери 15х15 см/0,14 мм — 16 бр.;

3. монофиламентни полипропиленови платна с размери 30х30 см/0,20 мм —2 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предлаганите медицински изделия / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират 1, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 117-265214
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-19-19
Обособена позиция №: 1
Наименование:

За доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Джи Ес Евро България“ ЕООД
121410904
ул. „Ген. Гурко“ № 64
София
1000
България
Телефон: +359 29815018
Електронна поща: sofiq@jsevro.com
Факс: +359 29810540
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 175 333.34 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: РД-19-20
Обособена позиция №: 1
Наименование:

За доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Айф Фарма“ ООД
201679079
бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“, бл. 120, вх. Б, ет. 1, ап. 27
София
1612
България
Телефон: +359 24835513
Електронна поща: ipetrova@ipharma.bg
Факс: +359 24835513
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 241 724.99 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договор № РД-19-19 е за доставка на обособена позиция № 1 — група 1, група 2 и група 3.

Договор № РД-19-20 е за доставка на обособена позиция № 1 — група 4 и група 5

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не е сред актовете, които съгласно разпоредбата на чл. 196 от ЗОП подлежат на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/09/2018