Supplies - 413750-2020

04/09/2020    S172

Poland-Warsaw: Hospital beds

2020/S 172-413750

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowy Instytut Kardiologii
National registration number: 000837583
Postal address: ul. Alpejska 42
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-628
Country: Poland
Contact person: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Telephone: +48 228120440
Fax: +48 228126732

Internet address(es):

Main address: http://www.ikard.pl

Address of the buyer profile: http://www.ikard.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem

Reference number: ZP.055.2020
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek wysokospecjalistycznych z wyposażeniem

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa łóżek wysokospecjalistycznych z wyposażeniem – 13 sztuk

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Realizacja zam. dot. projektu nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prym. Tysiąclecia S. Kard. Wyszyńskiego w Warszawie w ramach działania 9.2 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem – 42 sztuki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Realizacja zam. dot. projektu nr POIS.09.02.00-00-0178/19 pn. Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prym. Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w ramach działania 9.2 infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIŚ 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek szpitalnych zachowawczych z wyposażeniem

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa łóżek szpitalnych zachowawczych z wyposażeniem – 24 sztuki

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 10/09/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określają odpowiednio do części: wzór umowy dostawy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/10/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 08/10/2020
Local time: 11:00
Place:

Za pośrednictwem platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem” – znak sprawy: ZP.055.2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Narodowy Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, tel.: +48 228120440, faks: +48 228126732, e-mail: dh@ikard.pl;

c) z inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Kardiologii można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@ikard.pl;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/09/2020