Dostawy - 413803-2020

Submission deadline has been amended by:  475685-2020
04/09/2020    S172

Polska-Kraków: Telefony komórkowe

2020/S 172-413803

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Wadowicka 6
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-415
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych.

Numer referencyjny: WZP-421-20/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 32.25.00.00-0

2. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawę telefonów komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

3. Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Zał nr 2.1-2.4 do SIWZ.

4. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podst. umowy ramowej składa się:

Część 1: dostawa Aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy) w ilości sztuk: 227;

Część 2: dostawa Aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy) w ilości sztuk: 199;

Część 3: dostawa Aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) w ilości sztuk: 258;

Część 4: dostawa Aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) w ilości sztuk: 135.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy).

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania w ramach części 1 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych - komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w Rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 1: Dostawa Aparatów telefonicznych typ 1 (standardowy) w ilości sztuk: 227.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego Umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 1 (standardowy) - Osobna tacka na kartę pamięci / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 1 (standardowy) - Transmisja danych NFC / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 1 (standardowy) - Pamięć wbudowana 64 GB lub więcej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 1 (standardowy) - Pamięć RAM 3GB lub więcej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze Umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 400,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy).

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania w ramach części 2 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych - komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w Rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 2: Dostawa Aparatów telefonicznych typ 2 (ponadstandardowy) w ilości sztuk: 199.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego Umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy) - Osobna tacka na kartę pamięci / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy) - Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 2 (ponadstandardowy) - Pamięć wbudowana 64 GB lub więcej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze Umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 700,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania w ramach części 3 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych - komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w Rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 3: Dostawa Aparatów telefonicznych typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) w ilości sztuk: 258.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego Umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) - Osobna tacka na kartę pamięci / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) - Pamięć wbudowana 128 GB lub więcej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) - Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) - Odbiornik GPS Galileo / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 3 (wielofunkcyjny standardowy) - Czujnik Halla / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze Umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 200,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa Aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne z obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia i postępowania:

Przedmiotem postępowania w ramach części 4 jest zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów telefonicznych - komórkowych (zwanych dalej sprzętem) na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, wrocławskiej i poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

Wymagany okres gwarancji oraz zapewnienia wsparcia dla dedykowanego systemu operacyjnego i zainstalowanych aplikacji przez producenta dla oferowanego urządzenia wskazany został w Załączniku nr 2.4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień (realizowanych na podstawie umów wykonawczych), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej wskazanym w Rozdz. IV SIWZ.

1.2. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb jednostek sądownictwa po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wykonawczego – tj. zaproszeniu do złożenia oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej.

1.3. Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z trzema Wykonawcami, którzy uzyskają największą ilość punktów w ramach oceny ofert, na podstawie kryteriów określonych w niniejszej SIWZ oraz których wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na sfinansowanie umowy ramowej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może dokonać zwiększenia tej kwoty.

2. Na przedmiot zamówienia objęty umowami wykonawczymi zawartymi na podstawie umowy ramowej składa się:

Część 4: Dostawa Aparatów telefonicznych typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) w ilości sztuk: 135.

3. Wskazana w pkt 2 powyżej przewidywana maksymalna ilość sprzętu dostarczanego w ramach umowy ramowej, wskazana została szacunkowo w celu sporządzenia oferty. Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zrealizowanie dostaw we wskazanych maksymalnej ilości. Ilość ta może ulec zmianie na etapie prowadzenia przez poszczególne jednostki sądownictwa postępowania zmierzającego do zawarcia umowy wykonawczej, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego zakresu ilościowego danego rodzaju/typu sprzętu objętego Umową ramową.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną sprzętu stanowi Załącznik nr 2.4 do SIWZ.

5. Wykaz jednostek sądownictwa, na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Jednostki sądownictwa mogą dochodzić swoich uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi na warunkach określonych w umowie ramowej i przez okres wskazany w umowie ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) - Pamięć RAM 8 GB lub więcej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) - Zoom optyczny na tylnym aparacie min 2x / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) - Wyświetlacz zabezpieczony szkłem Gorilla Glass min 6 generacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) - Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy) - Niezależne od gniazda usb-c wyjście słuchawkowe/głośnikowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

1. Umowę ramową zawiera się na czas określony do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. W przypadku niewykorzystania w całości kwoty stanowiącej maksymalną wartość Umowy ramowej w terminie wskazanym w pkt 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy ramowej, jednak na okres nie dłuższy niż 90 dni na warunkach określonych we wzorze Umowy ramowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamówienia realizowane będą na podstawie umów wykonawczych, w terminach określonych przez jednostki sądownictwa, zgodnie z zasadami, o których mowa w Rozdz. II SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 700,00 PLN, zgodnie z wymogami rozdz. V SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał:

— dot. części 1: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) brutto każde,

— dot. części 2: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) brutto każde,

— dot. części 3: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o sumie wartości nie mniejszej niż 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) brutto każde,

— dot. części 4: co najmniej dwa zamówienia na dostawę telefonów komórkowych o sumie wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) brutto każde.

W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia wystarczającym będzie wykazanie się przez Wykonawcę spełnieniem warunku dla jednej części o najwyższej wartość, na którą wykonawca składa ofertę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej określony dla danej części zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać się spełnianiem warunku dla części o najwyższej wartości).

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne w formie standardowego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej „JEDZ”). Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wypełnia Sekcji A-D części IV), VI.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z nich w takim zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.W sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów

2. W celu wykazania spełniana warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy.

Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz Zamawiającym oraz przewidywane dopuszczalne zmiany postanowień umownych, zawiera Wzór Umowy ramowej – Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Wzór umowy wykonawczej stanowi Załącznik nr 5A do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. W wyżej wskazanym terminie w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert, podczas której zostanie dokonane otwarcie(rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem systemu (https://ezamowienia.ms.gov.pl).

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez CZdS IGB, działa w imieniu własnymi na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej, białostockiej, łódzkiej, wrocławskiej i poznańskiej, na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28.03.2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania zamawiającego (Dz. Urz. MS. 2017 r.,poz. 122 z późn. zm.).

2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń,w tym oświadczenia wstępnego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu systemu elektronicznego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.Podstawy wykluczenia wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126),wskazanych:

4.1.w par. 5 pkt 1

4.2.w par. 5 pkt 2

4.3.w par. 5 pkt 3

4.4.w par. 5 pkt 4

4.5.w par. 5 pkt 5

4.6.w par. 5 pkt 6

4.7.w par. 5 pkt 9

4.8.w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

5.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4.1. - ppkt. 4.7.

6.Ofertę stanowią wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełniony Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.1 - 2.4 do SIWZ. Dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w Rozdz. X pkt 8.2 SIWZ.

7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4:

7.1.ppkt 4.1 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia

7.2.ppkt 4.2 - ppkt 4.3 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a) Rozporządzenia

7.3.ppkt 4.4 - składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par 7 ust 1 Rozporządzenia,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Pzp.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów przedmiotowych wskazanych w rozdz.IX pkt 3.5 SIWZ.

11.Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej w Rozdz. XIX SIWZ.

12.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia post. na podst. art. 93 ust. 1a) Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z Rozdz. VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020