Доставки - 413845-2018

22/09/2018    S183    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Чирпан: Външни гуми за леки автомобили

2018/S 183-413845

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЮИДП ДП, ТП „ДГС Чирпан“
Национален регистрационен номер: 2016176540187
Пощенски адрес: ул. „Пейо Кр. Яворов“ № 18
Град: Чирпан
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6200
Държава: България
Лице за контакт: инж. Петко Игнатов — зам.-директор
Електронна поща: dgs_chirpan@abv.bg
Телефон: +359 41693072
Факс: +359 41696119

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/

Адрес на профила на купувача: http://uidp-sliven.com/procedures/2340

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване и управление на горски територии — държавна собственост

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“

II.1.2)Основен CPV код
34351100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на процедурата се включват следните доставки и услуги:

— доставка на нови гуми (зимни и летни) в зависимост от нуждите на възложителя,

— смяна на гуми (нови или собствени на ТП „ДГС Чирпан“) — демонтаж, монтаж и баланс — извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно-зимния период и при необходимост,

— ремонт на гуми.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34351100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

гр. Чирпан, ул. „П. К. Яворов“ № 18

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на процедурата се включват следните доставки и услуги:

— доставка на нови гуми (зимни и летни) в зависимост от нуждите на възложителя,

— смяна на гуми (нови или собствени на ТП „ДГС Чирпан“) — демонтаж, монтаж и баланс — извършва се при подготовка на служебните МПС за използване през пролетно-летния и есенно-зимния период и при необходимост,

— ремонт на гуми.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 156-357905
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

„Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/09/2018