Dienstleistungen - 414216-2021

13/08/2021    S156

Polska-Łódź: Usługi marketingowe

2021/S 156-414216

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 133-354142)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7251739344
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90 - 051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Donata Żurek
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633384
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe świadczenie usług organizacyjnych oraz promocyjnych w związku z udziałem Województwa Łódzkiego w targach China International Import Expo w Szanghaju w 2021

Numer referencyjny: ASI.272.40.2021
II.1.2)Główny kod CPV
79342000 Usługi marketingowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

a. organizacja 6 - 7 dniowej misji gospodarczej dla przedsiębiorców na targi China International Import Expo w Szanghaju w 2021r.

b. organizacja 9 – 10 dniowej misji promocyjnej do Szanghaju i Xi’an (Shaanxi) w 2021 r., która odbędzie się w trakcie targów China International Import Expo w Szanghaju w 2021r. oraz w okresie bezpośrednio następującym po tym wydarzeniu,

c. opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych

d. organizacja uroczystej kolacji dla wszystkich uczestników misji i zaproszonych gości (wydatek niekwalifikowany w ramach realizacji projektu RPO WŁ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do projektu Umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 133-354142

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: WARUNKI OTWARCIA OFERT
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: