Υπηρεσίες - 414243-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/12/2014    S236

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Σύμβαση υπηρεσιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ σχετικά με την εξερεύνηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων

2014/S 236-414243

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7.8.2014, 2014/S 150-268968)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ENV.SRD.2 — Χρηματοοικονομικά, υπόψη Ομάδας αγορών, BU-9, 01/005, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Tηλ. +32 22960008. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: env-tenders@ec.europa.eu


Σημείωση:

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε.

Η σύμβαση δεν ανατέθηκε, καθώς καμία από τις παραληφθείσες προσφορές δεν πληρούσε το καθορισμένο κατώτατο όριο για τα κριτήρια ανάθεσης.