Dostawy - 414278-2020

04/09/2020    S172

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 172-414278

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Duralska
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana przełączników dostępowych

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0054/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej Zamawiającego poprzez:

1.1. wykonanie projektu technicznego w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu technicznego, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych;

1.2. zakup i dostarczenie urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego, z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz niezbędnymi licencjami na okres 36-miesięcy, a jeżeli elementy oprogramowania są w modelu subskrypcji również z subskrypcjami na okres 36-miesięcy niezbędnymi do wdrożenia urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego w dwóch turach do następujących lokalizacji Zamawiającego:

1.2.1. „Dostawa 1” – Centrala Narodowego Banku Polskiego, ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie (lokalizacja nr 1);

1.2.2. „Dostawa 2” – ul. Warecka 11A w Warszawie (lokalizacja nr 5);

1.3. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym:

1.3.1. relokacja urządzeń przez Wykonawcę i na jego koszt i ryzyko z lokalizacji nr 1 odpowiednio do lokalizacji nr 1, lokalizacji nr 2, lokalizacji nr 3, lokalizacji nr 4, zgodnie z projektem technicznym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz wymiana urządzeń oraz wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń: w lokalizacji nr 1; lokalizacji nr 2; lokalizacji nr 3; lokalizacji nr 4;

1.3.2. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w lokalizacji nr 5;

1.4. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu NAC w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym instalacja urządzeń w lokalizacji nr 1 i lokalizacji nr 6 oraz podłączenie do systemu NAC urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego wraz z konfiguracją systemu NAC na każdym urządzeniu, zgodnie z projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego;

1.5. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu wspomagającego, w tym instalacja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 oraz konfiguracja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 i podłączenie do systemu wspomagającego urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, zgodnie z projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego;

1.6. dostarczenie voucherów potwierdzających możliwość uczestnictwa w warsztatach powdrożeniowych z zakresu obsługi i administracji wdrożonych urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego oraz przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy;

1.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w umowie;

1.8. świadczenie 36-miesięcznych usług serwisowych dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego;

1.9. zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego rozszerzonego serwisu producenta urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 167 838.27 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje NBP:

1. ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie;

2. ul. Siedmiogrodzka 5A w Warszawie;

3. ul. Białej Brzozy 7 w Zalesiu Górnym;

4. al. T. Kościuszki 14 w Łodzi;

5. ul. Warecka 11A w Warszawie;

6. ul. Samorządowa 1 w Radomiu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej Zamawiającego poprzez:

1.1. wykonanie projektu technicznego w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu technicznego, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych;

1.2. zakup i dostarczenie urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego, z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz niezbędnymi licencjami na okres 36-miesięcy, a jeżeli elementy oprogramowania są w modelu subskrypcji również z subskrypcjami na okres 36-miesięcy niezbędnymi do wdrożenia urządzeń, systemu NAC i Systemu wspomagającego w dwóch turach do następujących lokalizacji Zamawiającego:

1.2.1. „Dostawa 1” – Centrala Narodowego Banku Polskiego, ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie (lokalizacja nr 1);

1.2.2. „Dostawa 2” – ul. Warecka 11A w Warszawie (lokalizacja nr 5);

1.3. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych Urządzeń w Środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym:

1.3.1. relokacja urządzeń przez Wykonawcę i na jego koszt i ryzyko z lokalizacji nr 1 odpowiednio do lokalizacji nr 1, lokalizacji nr 2, lokalizacji nr 3, lokalizacji nr 4, zgodnie z projektem technicznym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz wymiana urządzeń oraz wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń: w Lokalizacji nr 1; lokalizacji nr 2; lokalizacji nr 3; lokalizacji nr 4;

1.3.2. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w lokalizacji nr 5;

1.4. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu NAC w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym instalacja urządzeń w lokalizacji nr 1 i lokalizacji nr 6 oraz podłączenie do systemu NAC urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego wraz z konfiguracją systemu NAC na każdym urządzeniu, zgodnie z projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego;

1.5. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu wspomagającego, w tym instalacja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 oraz konfiguracja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 i podłączenie do systemu wspomagającego urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, zgodnie z projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego;

1.6. dostarczenie voucherów potwierdzających możliwość uczestnictwa w warsztatach powdrożeniowych z zakresu obsługi i administracji wdrożonych urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego oraz przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy;

1.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w umowie;

1.8. świadczenie 36-miesięcznych usług serwisowych dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego;

1.9. zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego rozszerzonego serwisu producenta urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę przez okres 39-miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy do końca okresu świadczenia usług serwisu oraz rozszerzonego serwisu dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowe terminy dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 102-245512
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0054/DIT/20
Nazwa:

Wymiana przełączników dostępowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: info@snt.pl
Adres internetowy: https://snt.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 125 203.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 167 838.27 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2020