Usługi - 414299-2019

Submission deadline has been amended by:  484837-2019
03/09/2019    S169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2019/S 169-414299

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Jerc
E-mail: agata.jerc@gkpge.pl
Tel.: +48 327391229

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://www.pgeenergiaciepla.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty bieżące, awaryjne oraz modernizacje systemów sterowania i wizualizacji na urządzaniach i instalacjach poza blokowych w PGE Energia Ciepła o. w Rybniku

Numer referencyjny: 1001237600
II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Roboty bieżące, awaryjne oraz modernizacje systemów sterowania i wizualizacji na urządzaniach i instalacjach poza blokowych w PGE Energia Ciepła o. w Rybniku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4)Opis zamówienia:

— Wsparcie zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN;

— Usuwanie usterek krytycznych i nie krytycznych;

— Wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów oprogramowania antywirusowego oraz innego oprogramowania związanego z cyberbezpieczeństwem;

— Realizację planowanych przeglądów systemów;

— Zapewnienie wsparcia w przypadku sytuacji awaryjnych;

— Wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji;

— Wykonywanie zmian programowych w systemach objętych umową według wytycznych zamawiającego;

— Dostawa części zamiennych do wspieranych systemów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1-2 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 2 powyżej.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóca konkurencji.

5. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, powyżej:

5.1.2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.1.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1.5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5.1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.1.7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustanawia szczególnych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia zamówienia zgodnie z zakresem ubezpieczenia wskazanym w projekcie umowy w §8 i dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy.

Ochrona danych osobowych

1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1.1 Administratorem Pani / Pana danych osobowych („ADO”) jest: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59.

1.2 W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w ww. Spółce pod adresem e-mail: iod.pgeec@gkpge.pl, lub pod adresem siedziby wskazanej w punkcie 1.1 powyżej.

1.3 Cele i podstawy przetwarzania. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie ustawy Pzp.

1.4 Okres przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

1.5 Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani / Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator lub jego pełnomocnik może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto przysługuje Pan/Pani prawo do sprostowania (poprawiania) danych (art. 16 RODO), do ich usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art.21 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), przy czym żądanie ograniczenia przetwarzania danych nie będzie zrealizowane przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.6 Odbiorcy danych. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym) oraz mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych (np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorskim, agencjom marketingowym). Dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi dążenie do zawarcia umowy.

Ciąg dalszy poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ochrona danych osobowych - ciąg dalszy zapisów

1.7 Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

1.8 Podanie danych jest wymagane w celu wzięcia udziału w postępowaniu.

1.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie będą profilowane.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznych jeżeli Wykonawca wykaże:

a) przedłożą oświadczenie, iż w okresie ostatnich 5 latach wykonywali 2 zadania porównywalne z przedmiotem zamówienia na obiektach branży energetycznej zakończonych wynikiem pozytywnym. Jako porównywalny zakres Zamawiający uzna:

— prace obejmujące usuwanie usterek bieżących dotyczących równocześnie oprogramowania jak i sprzętu (z gwarantowanym czasem usunięcia usterki limitującej nie dłuższym niż 48 godzin) na systemach sterowania i wizualizacji na obiektach energetycznych w elektrowniach posiadających bloki energetyczne klasy 120MW lub większych opartych o komponenty SIMATIC S7 i ASIX.

— serwisowanie systemów sterownia i wizualizacji bloku energetycznego lub instalacji pozablokowej obejmujących co najmniej instalacje nawęglania, oraz systemów oczyszczania spalin w jednej umowie lub jednym czasie

— jedną referencje dotyczącą stworzenia na obiekcie energetycznym wizualizacji w pakiecie ASIX, na co najmniej 15 tys. punktów

— W zakresie serwisowania sieci technicznej co najmniej jedną referencje z systemu z serwerami wirtualnymi opartego o klaster i oprogramowanie VMWare z zainstalowanymi co najmniej 8 serwerami wirtualnymi na których zainstalowano pakiety SCADA. Łączna pojemność systemu nie może być mniejsza niż 15 tyś punktów

Powyższe wymogi porównywalności musza być spełnione łącznie.

Należy przedłożyć oświadczenie wraz z wykazem doświadczeń poparty listami referencyjnymi zawierający: nazwę przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia, miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (pełną nazwę inwestora).

b) Przedłożą oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim zapleczem oraz personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia (kwalifikacje) wynikające z przepisów prawa.

c) Wykonawca przedstawi skan ważnego (ze względu na ingerencje w czynne instalacje ważne dla Zamawiającego) certyfikatu Siemens Solution Partner Automation w zakresie sterowników PLC oraz Siemens Solution Partner Automation – Specialist w zakresie sytemu PCS 7.

d) Wykonawca prac związanych z wizualizacją przedstawi skan ważnego (ze względu na ingerencje w czynne instalacje ważne dla Zamawiającego w tym sieci technicznej, która jest źródłem raportów dla zewnętrznych instytucji kontrolnych np. WIOŚ) certyfikatu autoryzowanego Integratora Pakietu Asix (IPA), wymóg nie dotyczy producenta pakietu,

e) Przedstawi podpisaną Deklarację Poufności o nie rozpowszechnianiu i zachowaniu tajemnicy co do udostępnionej części dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 10 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,

A w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, oświadczy iż dysponuje:

— minimum 2 pracownikami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) grupa 1 pkt 2, 3, 9 i 10, grupa 2 pkt 1 i 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” Dz.U. nr 89 poz. 828 dnia 21.5.2003 r.

— odpowiednią ilością pracowników niezbędną do realizacji zadania (min 6 osób), posiadających ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) grupa 1 pkt 2, 3, 9 i 10, grupa 2 pkt 1 i 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” Dz.U. nr 89 poz. 828 dnia 21.5.2003 r.

c) Kopię ważnego certyfikatu Siemens Solution Partner Automation w zakresie sterowników PLC oraz Siemens Solution Partner Automation – Specialist w zakresie sytemu PCS 7, wymóg nie dotyczy producenta pakietu,

d) Kopię ważnego certyfikatu Integratora Pakietu Asix (IPA), wymóg nie dotyczy producenta pakietu,

e) Deklarację Poufności o nie rozpowszechnianiu i zachowaniu tajemnicy co do udostępnionej części dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 10 do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 23 Pzp:

1.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia;

1.2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp;

1.3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie;

1.4. przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:45
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się online na Portalu Zakupowym pod adresem: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kolejne ogłoszenie o zamówieniu planowane jest na pół roku przed zakończeniem umowy zawartej na podstawie procedury rozpoczętej niniejszym ogłoszeniem.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

3. Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z załącznikami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Do oferty Wykonawca winien załączyć:

a) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wstępne Wykonawcy – JEDZ;

b) Wypełnione i podpisane Oświadczenia Wstępne podwykonawców – JEDZ, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp;

c) Wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp – na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

d) Stosowne pełnomocnictwa;

e) W przypadku zastrzeżenia Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Wykonawca załączy uzasadnienie;

f) Dowód wniesienia wadium. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej - skan dowodu wpłaty wadium. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna – dokument wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt 18.6 SIWZ.

5. Wymaga się, aby Oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym Oświadczenia Wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego eb2b: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/(dalej zwany Portalem Zakupowym).

7. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Portalu Zakupowym: Komputer PC lub MAC ze stałym dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji.

8. Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Portalu Zakupowym, co umożliwia mu uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do Portalu Zakupowego. Czynność rejestracji jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich otwartych postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego.

9. Korzystanie z Portalu Zakupowego dla Wykonawców jest bezpłatne.

10. Oferty, oświadczenia, w tym Oświadczenie Wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek poprzez zakładkę „Pytania/Informacje” na Portal Zakupowy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

12. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2019