Dienstleistungen - 414339-2021

13/08/2021    S156

België-Gent: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2021/S 156-414339

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 107-281490)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer: 0200.068.636_22840
Postadres: Stropstraat 1
Plaats: GENT
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: lukas.vanholen@farys.be
Telefoon: +32 92425775
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.farys.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412587

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opdracht voor het aanstellen van een ontwerper voor het vernieuwen van de Waterkant in de Blaarmeersen te Gent

Referentienummer: TMVW-SPORT-061-21-009-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat de volledige architectuuropdracht voor de vervanging van de cafetaria Waterkant op de Blaarmeersen door een nieuwbouw met recreatiefunctie en polyvalente zaal, aangevuld met het volledige ontwerp voor de omgevingsaanleg en de bijhorende speelzone.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 107-281490

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 16/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 23/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 16/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 23/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De opgegeven vork voor het ereloonpercentage in de inventaris kwam niet overeen met deze in het administratief bestek. Er werd een nieuwe inventaris gepubliceerd waar het ereloonpercentage werd gewijzigd naar 9% tot 11%.

Conform artikel 9. Van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in klassieke sectoren, wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes gewijzigd naar 23 augustus 2021.