Dostawy - 414423-2020

04/09/2020    S172

Polska-Warszawa: Serwery sieciowe

2020/S 172-414423

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ...

Numer referencyjny: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch części:

1) część I – Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, w tym wykonanie trzech zadań;

2) część II – Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowe dla Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 467 559.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
32424000 Infrastruktura sieciowa
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
48620000 Systemy operacyjne
48610000 Systemy baz danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch części:

1) część I – Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, w tym trzy zadania:

a) zadanie I – Dostawa oraz wdrożenie sprzętu oraz dodatkowych elementów infrastruktury sprzętowej w tym kabli, jeśli będą niezbędne do prawidłowego wdrożenia, szczegółowo określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy, zwanych wspólnie „Sprzętem” lub „Urządzeniami”;

b) zadanie II – Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do wirtualizacji;

c) zadanie III – Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania do backupu z wykorzystaniem urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją;

2) część II – Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją „FD” / Waga: 19
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność infrastruktury serwerowo-sieciowej oraz serwerów „FS” / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Okres dodatkowej bezpłatnej gwarancji „G” / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projektu pn. „System monitorowania usług publicznych – wdrożenie SMUP”, w ramach Programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Decyzja o dofinansowaniu Projektu nr POWR.02.18.00-00-0017/18 w ramach w ramach POWER 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 13 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem terminów realizacji poszczególnych części i zadań, określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-219027
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020
Nazwa:

Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T - Systems Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. św. Antoniego 7
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 467 559.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 480 104.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Klauzula społeczna – pkt 3.4 SIWZ, klauzula środowiskowa – pkt 3.5 SIWZ, zatrudnienie na umowę o pracę – 3.6. SIWZ.

3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (pkt 1.16 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt 1.17 SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.

5. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–4 ustawy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) dowodów potwierdzających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).

8. Wadium: 190 000,00 PLN.

9. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.

10. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, szczegółowo określona w pkt 10 SIWZ, odbywać się będzie języku polskim, przy użyciu:

1) platformy zakupowej Zamawiającego, zwanej dalej „Platformą”, dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl;

2) poczty elektronicznej.

11. W przedmiotowym postępowaniu złożenie oferty możliwe będzie przy użyciu platformy dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 180 ustawy:

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

4) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020