Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 414485-2022

Submission deadline has been amended by:  472275-2022
29/07/2022    S145

Ungarn-Budapest: Datenbereitstellung

2022/S 145-414485

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Nemzeti Bank
Nationale Identifikationsnummer: 10011953244
Postanschrift: Krisztina Körút 55.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1013
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Horváth Éva
E-Mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 142826001830
Fax: +36 14298000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mnb.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001095012022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001095012022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: jegybanki tevékenység

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

...Orbis vagy azzal egyenértékű adatbázis előfiz..

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001095012022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72319000 Datenbereitstellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis 3 éves előfizetése, mely lehetővé teszi a cégek adataihoz, tulajdonosi szerkezetéhez, pénzügyi mutatószámaihoz és egyéb adataihoz való hozzáférést, riport és export funkciót, korlátlan számú felhasználó regisztrálását, egy időben 2 felhasználó egyidejű hozzáférését, az adatbázis heti frissítését, az előfizetés teljes ideje alatti HelpDesk szolgáltatást.

A részletes előírásokat a Dokumentáció III. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72319000 Datenbereitstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis 3 éves előfizetése, mely lehetővé teszi a cégek adataihoz, tulajdonosi szerkezetéhez, pénzügyi mutatószámaihoz és egyéb adataihoz való hozzáférést, riport és export funkciót, korlátlan számú felhasználó regisztrálását, egy időben 2 felhasználó egyidejű hozzáférését, az adatbázis heti frissítését, az előfizetés teljes ideje alatti HelpDesk szolgáltatást.

A részletes előírásokat a Dokumentáció III. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Figyelemmel a beszerzés tárgyára a részajánlattétel biztosítása elsősorban műszaki, minőségi, de gazdasági és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen.

Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és funkcionális követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szolgálja.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7. §-ainak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD, EEKD, formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében kitöltött formanyomtatványokat is be kell nyújtani.

Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a R. 1. § (2) bekezdésében, a R. III. Fejezetében (8., 10., 12.-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a R. 8. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a R. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében ajánlatkérő a R. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A R. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a R. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a R. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.

A R. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, a nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

További kiegészítő információ a dokumentációban található.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. A G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.

G1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mér-legfordulónappal lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetés nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen az adat rendelkezésre áll.

Ha az ajánlattevő fenti G1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:

G1. a közbeszerzés tárgyából (cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetés nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte a 200 000 EUR összeget.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. Az M1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.

M1. A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, leg-alább az alábbi tartalommal:

- a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen;

- a teljesítés mennyisége;

- a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)];

- a szerződést kötő másik fél megnevezése;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

A R. 22. § (5) bekezdésében foglatlak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:

M1. be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónapban) teljesített legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamú, cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetés nyújtására vonatkozó referenciát.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolások kiállítását követően nyújthat be számlát.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.

További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet ismerteti.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/08/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/08/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés]

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.

Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti „Érdeklődés jelzése”-t követően az EKR-ben az eljárás tárgya vagy az EKR001095012022 szám alatt érhetők el és tölthetők le.

A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.

2. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát adott esetben nemleges tartalommal is.

3. Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát arról, hogy a Tanács (EU) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 rendeletében (2022. április 8.) meghatározott tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.

4. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződéstervezetben rögzített kötbér.

6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.

9. Az ajánlatok benyújtása elektronikus úton az e-Kr.-nek és a Kbt.-nek megfelelően az EKR-en keresztül történhet.

10. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolat-ban keletkezett összes iratot és az azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.

11. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések alá-írásához minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, vagy a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító erejű magánokirat. Amennyiben valamely fél nem rendelkezik a fentiek szerinti elektronikus aláírással, jogvita esetén az MNB által elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentum tartalma az irányadó.

Az MNB által elektronikusan megküldött pdf dokumentumot és annak mellékleteit papíron történő aláírást követően a Szerződő Partner pdf formátumban elektronikus úton és eredeti példányban (papír alapon) postai úton is megküldi az MNB-nek.

A szerződés hatályba lépése tekintetében valamely Fél általi későbbi aláírás napjának ebben az esetben az MNB által elektronikusan aláírt példány szerződéses partner által papír alapon aláírt példányának dátuma tekintendő.

12. Az eljárás tárgya és azonosító száma: Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (KBF/354/2022)

13. A további részletes feltételeket dokumentáció tartalmazza.

14. FAKSZ

neve: Horváth Éva, lajstromszáma: 00399

neve: Székely Márta, lajstromszáma: 00065

neve: dr. Szalay Eszter Ágnes, lajstromszáma: 01283

15. Az eljárás megindítását megelőzően lefolytatott előzetes piaci konzultáció azonosító száma: EKR001032992022

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/07/2022